Procedure : 2016/2699(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0726/2016

Indgivne tekster :

B8-0726/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 200kWORD 88k
1.6.2016
PE596.892v01-00
 
B8-0726/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))


Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))  
B8-0726/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945 med det erklærede formål "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

–  der henviser til, at det både af artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder og artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

–  der henviser til erklæringen fra topmødet for stats- og regeringscheferne i Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) og EU-27 i januar 2013, hvori de underskrivende parter bekræfter deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og deres støtte til alle bestræbelser på at opretholde suveræn ligeberettigelse for alle stater og til at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed,

–  der henviser til bekendtgørelsen om, at Latinamerika og Caribien er et fredsområde, og som blev fremsat på CELAC-topmøderne i Havanna (Cuba) i 2014, Belén (Costa Rica) i 2015 og Quito (Ecuador) i 2016,

–  der henviser til den politiske erklæring og Bruxelleserklæringen fra topmødet mellem EU's og CELAC's stats- og regeringschefer den 10. og 11. juni 2015, hvori de underskrivende parter bekræfter deres tilslutning til alle de formål og principper, der er nedfældet i FN-pagten, og også bekræfter deres beslutning om at støtte alle bestræbelser på at opretholde suveræn ligeberettigelse for alle stater, at respektere deres territoriale integritet og politiske uafhængighed og at opretholde bilæggelsen af tvister med fredelige midler og i overensstemmelse med retfærdighed og folkeretten, og bemærker, at CELAC har erklæret, at Latinamerika og Caribien er et fredsområde,

–  der henviser til princippet om ikke-indgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til, at Den Bolivariske Republik Venezuela blev genvalgt som medlem af FN's Menneskerettighedsråd i oktober 2015, og til konklusionerne fra Menneskerettighedsrådets seneste universelle regelmæssige gennemgang vedrørende Venezuela;

–  der henviser til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961,

–  der henviser til den tidligere erklæring af 23. maj 2016 fra generalsekretæren for Unionen af Sydamerikanske Nationer (UNASUR) efter UNASUR's besøg i Venezuela,

–  der henviser til den erklæring, som FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, fremsatte den 21. maj 2016,

–  der henviser til afgørelsen fra Venezuelas højesteret om forfatningsmæssigheden af dekret nr. 2323 om undtagelsestilstand og en økonomisk nødsituation, der er godkendt af regeringen,

–  der henviser til præsident Nicolás Maduros initiativ til at skabe og fremme kommissionen for sandhed og erstatning til ofre for vold, i overensstemmelse med retsstatsprincippet og med respekt for de forfatningsmæssige rammer,

–  der henviser til de tidligere erklæringer om situationen i Venezuela fra Mercosur, UNASUR og CELAC, navnlig erklæringerne fra alle tre organisationer om afvisning af USA's ensidige tvangsforanstaltninger mod Den Bolivariske Republik Venezuela,

–  der henviser til erklæringerne om Venezuela fra den argentinske modtager af Nobels fredspris, Adolfo Pérez Esquivel, og pave Frans,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Venezuela, navnlig den seneste erklæring af 24. februar 2015 fra hendes talsperson,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningerne af 24. maj 2007(1), 23. oktober 2008(2), 7. maj 2009(3), 11. februar 2010(4), 8. juli 2010(5), 24. maj 2012(6), 27. februar 2014(7), 18. december 2014(8) og 9. marts 2015(9),

–  der henviser til den officielle meddelelse fra generalsekretæren for UNASUR af 28. maj 2016 og de tidligere erklæringer fra Leonel Fernández, tidligere præsident for Den Dominikanske Republik, under et besøg fra en økonomigruppe fra Venezuela,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at visse sektorer i Venezuela i stigende grad i de seneste måneder har ført økonomisk krig gennem prisstigninger, smuglervarer og lageraktiviteter; der henviser til, at Venezuela står over for både interne og eksterne trusler mod freden i landet og dets suverænitet, samtidig med at det har ekstraordinære sociale, økonomiske, politiske, naturrelaterede og miljømæssige problemer;

B.  der henviser til, at regeringen i Den Bolivariske Republik Venezuela ved flere lejligheder har fordømt de destabiliserende aktioner rettet mod freden og den demokratiske stabilitet i landet og mod det venezuelanske folk, der er blevet fremmet af oppositionen, som f.eks. begivenhederne den 12. februar 2014 med "Operation Jericho", som var et kupforsøg mod den demokratisk valgte regering planlagt af den højreekstremistiske opposition og finansieret og støttet af den amerikanske regering med støtte fra en række venezuelanske militære topembedsmænd, og den gradvise optrapning i de seneste måneder af den økonomiske krig, bestræbelserne på at fremme voldshandlinger mod civile, offentlige institutioner, hæren og politiet og sabotagen mod offentlige tjenester, der har involveret oppositionsledere, bl.a. Caracas' borgmester Antonio Ledezma, María Corina Machado og Leopoldo López, som har begået alvorlige forbrydelser og nu forsøger at manipulere den internationale offentlige opinion med henblik på at blive betragtet som "politiske fanger";

C.  der henviser til, at Antonio Ledezma er blevet anholdt på grundlag af en europæisk arrestordre udstedt af anklagemyndigheden og anklaget for sammensværgelser og medvirken med kriminelt forsæt for hans formodede deltagelse i denne plan; der henviser til, at begge de forbrydelser, han er tiltalt for, er fastlagt i og er strafbare i henhold til den venezuelanske straffelov og forfatningsloven mod organiseret kriminalitet og finansiering af terrorisme;

D.  der henviser til, at volden, der er organiseret af de venezuelanske højreekstremister, har været en medvirkende faktor i forbindelse med mordene på en række ledende figurer fra Venezuelas forenede socialistiske parti (PSUV) — Omar Arcadio Guararima og Jhonny Rodríguez i 2013, Juancho Montoya, Eliézer Otaiza, Efraín Enrique Larreal og Robert Serra i 2014, Dimas Gómez Chirinos, César Cristóbal Grisel Salazar, José Coraspe og Jean Carlos Añanguren i 2015 og Alfredis José Escandela Sánchez, Ricardo Durán, César Vera og Marco Tulio Carrillo i 2016, for ikke at nævne det voldelige drab så sent som den 28. maj i år på en pensioneret generalmajor i hæren og tidligere øverstbefalende for den bolivariske nationale milits, Félix Velásquez, der døde som følge af skudsår i Caracas; der henviser til, at indenrigs-, justits- og fredsministeren, Gustavo González López, har berettet, at to af de anholdte, der er mistænkt for at have begået mordet, er aktive medlemmer af politistyrken i Chacao, der hører under borgmesteren i Caracas, som støtter oppositionen;

E.  der henviser til, at den amerikanske præsident Barack Obama i december 2014 bekendtgjorde en lov om ensidige og ekstraterritoriale sanktioner mod Venezuela vedtaget af det amerikanske Senat, som forlænger USA's ensidige og ekstraterritoriale sanktioner over for befolkningen og den bolivariske regering i Venezuela indtil 2019; der henviser til, at alle 33 latinamerikanske og caribiske nationer har fordømt og afvist disse ensidige sanktioner fra USA's side mod Venezuela; der henviser til, at EU's stats- og regeringschefer i Bruxelleserklæringen fra det andet topmøde mellem EU og CELAC noterede sig CELAC's afvisning af USA's sanktioner mod Den Bolivariske Republik Venezuela; der henviser til, at Venezuelas regering har reageret ved at give meddelelse om en række foranstaltninger til gennemførelse af artikler i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser;

F.  der henviser til, at næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, den 10. maj 2016 i Strasbourg på en interventionistisk og foruroligende måde opfordrede Europa-Parlamentet til at støtte iværksættelsen af "enhver nyttig løsning" på situationen i Venezuela;

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentets næstformand Antonio Tajani den 17. maj 2016 på EuroLat-mødet i Lissabon opfordrede EU til at gribe ind i Venezuela;

H.  der henviser til, at ét af elementerne i den igangværende destabilisering i Venezuela har været og stadig er den finansiering på flere millioner dollars af regeringsfjendtlige organisationer og politiske partier, der i mere end 12 år har været foretaget af amerikanske agenturer, såsom De Forenede Staters statslige bistandsorganisation (USAID) og Den Nationale Demokratifond; der henviser til, at præsident Obama har godkendt en særlig fond på 5,5 mio. dollars, der skal finansiere regeringsfjendtlige grupper i Venezuela gennem det amerikanske udenrigsministerium;

I.  der henviser til, at planen kendt som "La Salida" ("udvejen") i februar 2014 begyndte med en demonstration, der var organiseret af studerende efter en opfordring fra højreorienterede og højreekstremistiske politiske partier, og som udviklede sig til vold, der fortsatte i flere måneder med det tydelige mål om at destabilisere den demokratisk valgte regering i Venezuela; der henviser til, at 43 personer blev dræbt, og 878 såret mellem februar og juni 2014; der henviser til, at denne strategi ikke var ny, da scenariet svarer til det under kuppet i 2002 og den vold, der fulgte efter det demokratiske valg af præsident Maduro i april 2013; der henviser til, at oppositionslederne da nægtede at anerkende valgresultatet, og at de siden da gentagne gange har eskaleret volden; der henviser til, at 11 venezuelanere, herunder to børn, døde på valgnatten efter angreb mod de bolivariske festligheder;

J.  der henviser til, at Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado (den venezuelanske komité for ofre for vold i forbindelse med vejspærringer og det fortsatte kupforsøg), dannet af voldsofre og deres pårørende, har opfordret det internationale samfund til at afstå fra at anvende menneskerettighederne til opnåelse af politiske mål og til ikke at samarbejde med venezuelanske politiske aktører, der forsøger at skjule eller manipulere de voldelige og hadefulde handlinger, som Venezuela har lidt under siden februar 2014; der henviser til, at ofrenes pårørende har anmodet om, at de ansvarlige bliver retsforfulgt, og at der gøres en ende på straffriheden i forbindelse med krænkelser af menneskerettigheder i landet;

K.  der henviser til, at der i maj 2016 efter anmodning fra og på initiativ af præsident Maduro blev nedsat et UNASUR-udvalg for at fremskynde bestræbelserne på at fremme dialogen mellem den venezuelanske regering og oppositionen med henblik på at løse de grundlæggende problemer for nationen; der henviser til, at det team, der arbejder på dagsordenen for dialogen, omfatter den tidligere spanske premierminister José Luis Rodríguez Zapatero, den tidligere panamanske præsident Martin Torrijos og den tidligere præsident for Den Dominikanske Republik Leonel Fernández; der henviser til, at FN's generalsekretær Ban Ki-moon i denne forbindelse har støttet de igangværende initiativer fra forhenværende stats- og regeringschefer til at fremme dialogen mellem den venezuelanske regering og oppositionen UNASUR's regi;

L.  der henviser til, at store dele af de nationale og internationale medier præsenterer situationen i Venezuela på en ensidig måde; der henviser til, at manipulation af information, navnlig via sociale netværk, spreder rygter og misinformation om Venezuela, bl.a. angående en påstået humanitær krise, for at retfærdiggøre en indgriben over for Venezuela;

M.  der henviser til, at modtageren af Nobels fredspris Adolfo Pérez Esquivel adskillige gange har opfordret til, at demokratiet i Venezuela bliver forsvaret mod forsøg på at destabilisere regeringen, idet han advarer mod, at kupforsøg er i gang via nye metoder i Latinamerika, og fordømmer de etablerede multinationale medieselskaber som CNN og Fox News, som udsender krigspropaganda i fredens navn og had i frihedens navn;

N.  der henviser til, at der har fundet 20 forskellige valg sted i Venezuela i de sidste 15 år; der henviser til, at det seneste parlamentsvalg blev vundet af oppositionen, hvilket viser, at argumentet om, at der ikke er demokrati i Venezuela, er fuldstændig forkert; der henviser til, at en del af oppositionen uanset alle demokratiske valg altid nægter at anerkende regeringens legitimitet; der henviser til, at oppositionen ved det seneste valg opportunistisk anerkendte resultatet og opfordrede til respekt for Venezuelas forfatning, selv om den altid har været imod den; der henviser til, at forfatningen for Den Bolivariske Republik Venezuela omfatter mekanismer til deltagelsesdemokrati, såsom en bestemmelse om en folkeafstemning om ophævelse præsidentens mandat;

O.  der henviser til, at det yderste højre i Venezuela forsøger at vildlede offentligheden ved at påstå, at den nationale valgkomité blokerer for en folkeafstemning om ophævelse; der henviser til, at oppositionen havde mulighed for at indlede processen den 10. januar 2016, men af en eller anden grund ikke gjorde det og i stedet ventede til sidste øjeblik med at træffe en afgørelse, selv om man var bekendt med alle de nødvendige skridt; der henviser til, at det yderste højre ikke fulgte procedurerne og derfor udelukkende kritiserer den nationale valgkomité, fordi man opportunistisk ønsker at tilpasse lovgivningen i overensstemmelse med sin egen dagsorden;

P.  der henviser til, at det yderste højre forsøgte at godkende en amnestilov, som ville betyde løsladelse af mordere og terrorister, hvis den fandtes i nogle europæiske lande; der henviser til, at det yderste højre imidlertid påstår, at formålet med den pågældende lov ville være løsladelse af politiske fanger; der henviser til, at de personer, der sidder i fængsel i Venezuela, er ansvarlige for forbrydelser mod det venezuelanske folk og dets legitime regering, for mordene på almindelige mennesker under de såkaldte "guarimbas" og for andre terrorhandlinger;

Q.  der henviser til, at Den Bolivariske Republik Venezuela med bred støtte er blevet valgt som medlem af FN's Menneskerettighedsråd; der henviser til, at Venezuela har accepteret 97 % af henstillingerne fra Menneskerettighedsrådets seneste universelle regelmæssige gennemgang fra 2011; der henviser til, at 80 % af henstillingerne var umiddelbart anvendelige, og at den venezuelanske stat har forpligtet sig til at gennemføre de andre accepterede henstillinger; der henviser til, at Venezuela i oktober 2014 også blev valgt til at få én af de fem roterende pladser i FN's Sikkerhedsråd for perioden 2015-2016, med 181 stemmer for ud af 193 FN-medlemsstater; der henviser til, at den venezuelanske stat den 6. og 7. november 2014 mødte op i FN's Komité mod Tortur, der undersøgte, om staten overholdt konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf;

R.  der henviser til, at Venezuela i perioden 2006-2013 rykkede 13 pladser frem i FN's indeks for menneskelig udvikling, til nr. 71 ud af 187; der henviser til, at Venezuelas regering i løbet af det seneste årti har øget de sociale udgifter med mere end 60,6 %; der henviser til, at Venezuela i dag er det land med den laveste ulighed i regionen;

S.  der henviser til, at Venezuela ifølge FN's Økonomiske Kommission for Latinamerika (CEPAL) i betydelig grad har reduceret sin fattigdomssats og øget den forventede levealder; der henviser til, at den ekstreme fattigdom faldt til et rekordlavt niveau på 5,4 % i 2015 sammenlignet med 21 % i 1998; der henviser til, at FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) har lykønsket den venezuelanske regering med markant at have reduceret antallet af personer, der lider af underernæring, og således har opfyldt ét af FN's 2015-mål;

T.  der henviser til, at Venezuela er verdens femtestørste olieeksporterende land og har verdens største påviste oliereserver; der henviser til, at 38 % af de offentlige udgifter ifølge budgetforslaget for 2015 vil blive afsat til sociale investeringer, herunder uddannelse, boliger og byudvikling, sundhedspleje social sikring, kultur, kommunikation og videnskab og teknologi, og udgør 8,2 % af Venezuelas BNP;

U.  der henviser til, at Venezuela står over for et alvorligt angreb fra USA's og EU's side — et politisk, diplomatisk, finansielt, økonomisk og mediemæssigt angreb — samtidig med at det skal håndtere El Niño-fænomenet, som i løbet af de sidste tre år har forårsaget en regnmangel, der har resultereret i, at flere områder er ramt af tørke og høje temperaturer; der henviser til, at denne situation har bevirket et fald i vandstanden ved Guri-dæmningen, som bidrager til energikrisen i landet; der henviser til, at Venezuelas økonomiske situation påvirkes af faldende oliepriser, og at regeringen arbejder på at fastholde den nuværende sociale model og alle de sociale fremskridt, der er opnået;

V.  der henviser til, at præsident Maduro i lyset af de ekstraordinære tider, Venezuela nu gennemlever, besluttede at udstede dekret nr. 2323 om undtagelsestilstand og en økonomisk nødsituation, der allerede har givet visse positive resultater med hensyn til at forsvare rettighederne for arbejdstagere, oprindelige folk og pensionister, blandt andre grupper, der er berørt af de nuværende ekstraordinære omstændigheder;

W.  der henviser til, at der er indledt en dialog mellem repræsentanter for Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og oppositionen, med José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández og Martín Torrijos som mæglere;

1.  fordømmer på det skarpeste den permanente destabiliseringskampagne, der føres mod Den Bolivariske Republik Venezuela gennem voldshandlinger inden for en ramme svarende til det tidligere kupforsøg fra 2002; insisterer på, at interventionistiske foranstaltninger rettet mod Venezuelas suverænitet på ingen måde skaber rum for dialog og fred, men derimod tilskynder til yderligtgående holdninger, der falder uden for rammerne af landets institutionelle og forfatningsmæssige orden;

2.  fordømmer påstandene om en humanitær krise i Venezuela, som har til formål at fremme en international kampagne til fordel for en indgriben;

3.  beklager dybt tabet af menneskeliv og udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til ofrene for oppositionens voldsomhed; opfordrer til, at de ansvarlige, der har begået eller anstiftet disse forbrydelser, drages til ansvar for deres handlinger; udtrykker sin respekt for retssystemet i Den Bolivariske Republik Venezuela og afviser derfor enhver indblanding i de verserende retssager på nationalt plan;

4.  beklager de tidligere kupforsøg fra en del af oppositionen, såsom Antonio Ledezma, María Corina Machado og Leopoldo López, som ved tidligere lejligheder har sat sig uden for den demokratiske ramme i forsøget på at bryde den venezuelanske forfatningsmæssige orden;

5.  gentager sin fulde støtte til og solidaritet med den venezuelanske befolkning, den bolivariske proces og den valgte præsident Nicolás Maduro; minder om sin fulde respekt for princippet om ikke-indgriben i staters indre anliggender i overensstemmelse med folkeretten; beklager dybt enhver indgriben fra EU eller noget land i tredjelandes indre anliggender og beklager også de seneste udtalelser fra Federica Mogherini og Antonio Tajani; fordømmer også, i tråd hermed, USA's beslutning om at indføre sanktioner over for Venezuela;

6.  fordømmer Europa-Parlamentets forlorne anvendelse af menneskerettighederne til opnåelse af politiske mål, navnlig i forbindelse med Venezuela; minder om, at dette er Parlamentets tiende beslutning om dette land siden 2007, og at de fleste af de tidligere beslutninger er fremsat op til valg eller samtidig med en destabiliseringsproces; advarer om, og er fast overbevist om, at man har til hensigt at bruge Europa-Parlamentet som en arena for manipulation, hvor venezuelanske indenlandske problemer udnyttes til fordel for den spanske valgkamp ud fra hensynet til visse politiske partiers private interesser i det pågældende land, og uden at det har noget at gøre med prioriteterne hos EU, som bør rette sin indsats mod at løse de store sociale og politiske problemer, der berører dets egne borgere og dets eget område;

7.  fordømmer de udemokratiske og oprørske mål for denne destabiliseringskampagne; fremhæver USA's imperialistiske interesse i at sikre sin adgang til Venezuelas olieressourcer og dets politiske mål om at underminere landene i Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America – People's Trade Agreement (ALBA-TCP);

8.  støtter principperne i bekendtgørelsen om, at Latinamerika og Caribien er et fredsområde, og opfordrer indtrængende hele det internationale samfund til fuldt ud at respektere denne bekendtgørelse i forbindelserne med CELAC-landene, herunder ved at forpligte sig til ikke direkte eller indirekte at gribe ind i et andet lands indre anliggender og til at overholde principperne om national suverænitet, lige rettigheder og folkenes ret til selvbestemmelse;

9.  understreger, at dialogen med tredjelande under ingen omstændigheder må resultere i en begrænsning af folkets ret til selvbestemmelse; beklager, at EU og dets medlemsstater alt for ofte prioriterer diplomatiske, politiske eller økonomiske hensyn frem for menneskerettigheder, hvilket giver anledning til at mene, at der føres en politik, som er kendetegnet ved dobbeltmoral, hvilket er uforeneligt med en universel menneskerettighedsvision; afviser ethvert scenarie som i f.eks. Irak, Afghanistan, Syrien og Libyen, som under påskud af at "bringe demokrati og menneskerettigheder" har ført til hele regioners kollaps til ødelæggelse, krig, kaos og humanitær krise;

10.  beklager den rolle, som de fleste internationale medier spiller med hensyn til at sprede rygter og misinformere med det formål at skabe en atmosfære af vold og destabilisering, der undergraver den venezuelanske regering; minder om, at informationsfrihed er en grundlæggende menneskeret, og opfordrer de internationale medier til at handle ansvarligt og dække begivenhederne på en retfærdig, nøjagtig og afbalanceret måde, hvilket for øjeblikket ikke er tilfældet;

11.  fordømmer det udkast til en amnestilov, der er foreslået af det yderste højre i Venezuela, og hvis hovedformål er at løslade mordere, terrorister og personer, der er ansvarlige for drabene på uskyldige mennesker;

12.  udtrykker sin dybe solidaritet med Venezuela og Latinamerika med hensyn til El Niño-fænomenet og dets massive virkninger i Venezuela; sender en kraftig opfordring til international solidaritet med henblik på at hjælpe og støtte de regioner, der er ramt af dette naturfænomen;

13.  glæder sig over den gennemførelse af politikker om social inklusion i Venezuela baseret på social ansvarlighed og retfærdighed, ligestilling, solidaritet og menneskerettighederne, der har bidraget til at mindske uligheden i landet, navnlig for så vidt angår foranstaltninger om social udvikling og de markante fremskridt inden for fattigdomsbekæmpelse og uddannelse, herunder udryddelse af analfabetisme i 2005 og forøgelsen af antallet af studerende på videregående uddannelser;

14.  minder om betydningen af Venezuelas rolle i skabelsen og styrkelsen af en samarbejds- og integrationsproces til gavn for befolkningerne i Latinamerika; understreger de markante fremskridt inden for regional integration og regionalt samarbejde til fordel for befolkningerne i Latinamerika; glæder sig over de markante resultater, som ALBA-TPC og CELAC har opnået inden for sundhed, uddannelse, kultur og finansiel integration;

15.  anerkender, at medlemslandene i ALBA-TCP er klar over den venezuelanske regerings hårde arbejde med at fremme og beskytte menneskerettigheder, retfærdighed og fred og med at forsøge at dæmme op for planerne om en international indgriben over for Venezuela, der truer stabiliteten, ikke blot i deres søsternation, men også i regionen.

16.  støtter erklæringen fra EuroLat på topmødet den 16.-18. maj 2016 i Lissabon, hvori der under henvisning til de udfordringer, som visse lande, der er medlem af den biregionale sammenslutning, står overfor, gives udtryk for bekymring over de politiske, økonomiske og sociale konsekvenser af den økonomiske krise, der har ramt mange europæiske og latinamerikanske lande, idet det med hensyn til den venezuelanske krise anbefales at forsøge at finde et mødested, hvor repræsentanter for regeringen, parlamentet og de politiske partier kan arbejde sammen om at finde løsninger inden for rammerne af Venezuelas forfatning;

17.  glæder sig over det initiativ, som fremmes af præsident Maduro, med hjælp fra UNASUR, med henblik på en dialog mellem repræsentanter for Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og oppositionen, og støtter den rolle, som spilles af UNASUR, der som prioriteter for denne dialog forsvarer alle borgeres velbefindende, fred, retfærdighed, sandhed, gode institutionelle forbindelser, styrkelse af økonomien, forsvar af retsstatsprincipperne, demokrati og respekt for national suverænitet, idet det første møde er blevet afholdt i Den Dominikanske Republik med deltagelse af de tidligere premierministre eller præsidenter José Luis Rodríguez Zapatero (Spanien), Leonel Fernández (Den Dominikanske Republik) og Martín Torrijos (Panama);

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, regeringen for Den Bolivariske Republik Venezuela, Mercosurs parlament, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, herunder UNASUR, ALBA-TPC og CELAC.

 

(1)

EUT C 120 E af 24.4.2008, s. 484.

(2)

EUT C 15 E af 21.1.2010, s. 85.

(3)

EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 113.

(4)

EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 69.

(5)

EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 130.

(6)

EUT C 264 E af 13.9.2013, s. 88.

(7)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0176.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0106.

(9)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0080.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik