Postup : 2016/2699(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0728/2016

Předložené texty :

B8-0728/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0269

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 77k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.894v01-00
 
B8-0728/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP))  
B8-0728/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí starší i nedávná usnesení o situaci ve Venezuele, především usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2) a usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. října 2014 týkající se zadržování účastníků protestů a politiků ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 7. prosince 2015 o volbách ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Raviny Shamdasaniové ze dne 12. dubna 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stejně jako v jakékoli jiné demokratické zemi je podle článku 5 venezuelské ústavy lid Venezuely nositelem národní suverenity, kterou reprezentuje Národní shromáždění;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. března 2016 venezuelské Národní shromáždění schválilo zákon, kterým se uděluje amnestie více než 90 politickým vězňům ve Venezuele, což otevírá cestu pro velmi potřebný dialog a národní usmíření; vzhledem k tomu, že tento zákon je ústavní, protože v souladu s článkem 29 ústavy kategoricky zakazuje promíjení trestných činů týkajících se zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a závažných porušení lidských práv;

C.  vzhledem k tomu, že exekutiva a Nejvyšší soud brání Národnímu shromáždění vykonávat jeho legislativní pravomoci, a to již od prosince 2015, kdy bylo po vítězství opozice ve volbách ustaveno; vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud prohlásil zákon o amnestii za protiústavní;

D.  vzhledem k tomu, že 96 politických vězňů je nadále ve výkonu trestu a 2 000 je podmínečně odsouzeno; vzhledem k tomu, že podle nevládní organizace Foro Penal Venezolano bylo od roku 2014 z politických důvodů zadrženo 4 029 osob, z toho jen v květnu 2016 bylo zadrženo 168 osob; vzhledem k tomu, že představitelé opozice, například Leopoldo López a demokraticky zvolení starostové Antonio Ledezma a Daniel Ceballos, jsou rovněž nadále vězněni;

E.  vzhledem k tomu, že venezuelská exekutiva zcela ovládá venezuelskou Soudní radu i Volební komisi, což je jednoznačně v rozporu se zásadou nezávislosti a oddělení pravomocí, která je jedním z hlavních rysů demokratických států řídících se principy právního státu;

F.  vzhledem k tomu, že venezuelská exekutiva zcela ovládá tisk a sdělovací prostředky, což je jednoznačně v rozporu se svobodou projevu, která je dodržována ve všech demokratických státech;

G.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Zajd al-Husajn veřejně prohlásil, že zákon o amnestii a národním usmíření je v souladu s mezinárodním právem, a vyjádřil své zklamání nad jeho zamítnutím; vzhledem k tomu, že generální tajemník Organizace amerických států Luis Almagro vyzval prezidenta Nicoláse Madura, aby zákon o amnestii a národním usmíření schválil;

H.  vzhledem k tomu, že podle údajů Venezuelské centrální banky dosáhla inflace na konci roku 2015 míry 180,9 %, což je nejvyšší inflace na světě, a vzhledem k tomu, že nejvíce zasaženými produkty byly potraviny a nealkoholické nápoje, u nichž míra inflace dosáhla 315 %; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond očekává v roce 2016 inflaci přibližně 700 %;

I.  vzhledem k tomu, že Venezuela čelí závažné humanitární krizi, kterou způsobil nedostatek potravin a léků; vzhledem k tomu, že Národní shromáždění vyhlásilo s ohledem na všeobecný nedostatek léků, zdravotních pomůcek a potřeb „humanitární zdravotní a potravinovou krizi“ a požádalo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o humanitární pomoc a technickou návštěvu, která by potvrdila výše uvedené okolnosti;

J.  vzhledem k tomu, že vláda brání vstupu humanitární pomoci do země a bojkotuje různé mezinárodní iniciativy, například Caritas a jiné nevládní organizace, jejichž cílem je pomoc občanské společnosti;

K.  vzhledem k tomu, že demokratická opozice zahájila ústavní proces, který umožňuje odvolat z funkce státní úředníky po uplynutí poloviny jejich funkčního období; vzhledem k tomu, že Národní volební rada obdržela 1,8 milionu podpisů venezuelských občanů na podporu tohoto procesu, což je mnohem více než 198 000 podpisů původně potřebných k tomu, aby byl tento proces v souladu s právními předpisy a s ústavou;

L.  vzhledem k tomu, že zavedení devizových kontrol v roce 2003 je jedním z mnoha příkladů špatného řízení hospodářství ze strany státu; vzhledem k tomu, že nedávné vyhlášení výjimečného stavu prezidentem Madurem hospodářskou krizi ještě zhoršilo; vzhledem k tomu, že řešení krize lze nalézt pouze prostřednictvím dialogu všech úrovní státní správy a společnosti;

M.  vzhledem k tomu, že země G7 vydaly dne 27. května 2016 prohlášení, v němž Venezuelu naléhavě vyzývají, aby „vytvořila podmínky pro dialog mezi vládou a občany s cílem vyřešit stále závažnější hospodářskou a politickou krizi;“

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad politickou, hospodářskou, společenskou a humanitární krizí ve Venezuele a nad ovzduším narůstající politické a sociální nestability;

2.  vyzývá venezuelskou vládu, aby zaujala konstruktivní postoj a nalezla řešení závažné krize zahájením úzkého dialogu otevřeného všem sektorům společnosti, včetně demokraticky zvolené opozice;

3.  vyzývá prezidenta Madura a jeho vládu, aby zavedli naléhavé hospodářské reformy ve spolupráci s demokraticky zvoleným Národním shromážděním s cílem nalézt konstruktivní řešení hospodářské a energetické krize, zejména nedostatku potravin a léků;

4.  vyzývá EU, její členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicu Mogheriniovou, aby naléhavě vyzvala venezuelské orgány, aby umožnily vstup humanitární pomoci do země a aby zajistily přístup mezinárodním organizacím, které chtějí pomoci nejvíce dotčeným částem společnosti;

5.  vyzývá EU, její členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby naléhavě vyzvala venezuelskou vládu, aby neprodleně propustila politické vězně a osoby, které jsou svévolně zadržovány, v souladu s žádostmi několika orgánů OSN a mezinárodních organizací a se zákonem o amnestii a národním usmíření;

6.  vyzývá EU, její členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby naléhavě vyzvala venezuelskou vládu, aby ratifikovala zákon o amnestii a národním usmíření a aby dodržovala mezinárodní smlouvy, v jejichž rámci musí Venezuela plnit své závazky;

7.  vyzývá EU, její členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby podpořily národní úsilí o vytvoření mechanismu pro dialog a usmíření v úzké spolupráci s Unií jihoamerických národů (UNASUR) s cílem posílit přítomnost mezinárodních organizací tak, aby mohly napomáhat tomuto procesu a sloužit jako potenciální ručitelé a zprostředkovatelé;

8.  naléhavě vyzývá venezuelskou vládu a veřejné orgány, aby dodržovaly ústavu a místo narušování usnadňovaly fungování uznávaných zákonných mechanismů a postupů, které by umožnily do konce roku 2016 zahájit volební postup stanovený ve venezuelské ústavě pro odvolání prezidenta; naléhavě vyzývá Nejvyšší soud, aby respektoval oddělení pravomocí a ústavnost;

9.  vyzývá EU, její členské státy a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vystupovala v zájmu reformy devizové kontroly zavedené v roce 2003 bývalým prezidentem Hugem Chávezem;

10.  vyzývá Radu a členské státy, aby účinně prováděly požadavky mezinárodních úmluv o lidských právech a aby zvážily možnost uplatnit cílené sankce vůči venezuelským úředníkům, kteří jsou obviněni z porušování lidských práv, například zmrazení majetku fyzických osob a zákaz jejich vstupu do EU;

11.  opakuje svou žádost, aby byla do Venezuely co nejrychleji vyslána delegace Evropského parlamentu, která by vedla dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuely, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0080.

Právní upozornění - Ochrana soukromí