Resolutsiooni ettepanek - B8-0728/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0728/2016

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Venezuelas

1.6.2016 - (2016/2699(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0700/2016

Menetlus : 2016/2699(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0728/2016
Esitatud tekstid :
B8-0728/2016
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0728/2016

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas

(2016/2699(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Venezuelas, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[1], 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas[2] ja 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas[3],

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 20. oktoobri 2014. aasta avaldust meeleavaldajate ja poliitikute kinnipidamise kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 7. detsembri 2015. aasta avaldust Venezuela valimiste kohta,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku pressiesindaja Ravina Shamdasani 12. aprilli 2016. aasta avaldust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et nagu igas demokraatlikus riigis, on Venezuela riikliku suveräänsuse kandja Venezuela rahvas, keda esindab rahvusassamblee, nagu on sätestatud Venezuela põhiseaduse artiklis 5;

B.  arvestades, et 30. märtsil 2016 võttis Venezuela rahvusassamblee vastu seaduse, millega antakse Venezuelas armu enam kui 90 poliitvangile ning mis sillutab teed väga vajaliku dialoogi ja rahvusliku leppimise saavutamisele; arvestades, et see seadus on kooskõlas põhiseadusega, sest sellega keelustatakse kategooriliselt armuandmine kriminaalkuritegude puhul, mis on seotud inimsusevastaste kuritegude, sõjakuritegude ja inimõiguste raske rikkumisega, nagu nõutakse põhiseaduse artiklis 29;

C.  arvestades, et nii täitevvõim kui ka ülemkohus on takistanud rahvusassambleel tema seadusandlikke ülesandeid täita alates assamblee moodustamisest 2015. aasta detsembris pärast opositsiooni valimisvõitu; arvestades, et ülemkohus on kuulutanud armuandmisseaduse põhiseadusevastaseks;

D.  arvestades, et 96 poliitvangi on jätkuvalt vangistuses ja 2000 katseajal; arvestades, et alates 2014. aastast on toimunud vähemalt 4029 poliitiliselt motiveeritud kinnipidamist ja ainuüksi 2016. aasta mais on olnud selliseid juhtumeid vähemalt 168, nagu on osutanud vabaühendus Foro Penal Venezolano; arvestades, et vangistuses on ka opositsioonijuht Leopoldo López ning demokraatlikult valitud linnapead Antonio Ledezma ja Daniel Ceballos;

E.  arvestades, et Venezuela täitevvõimul on täielik kontroll riigi kohtute ja valimiskomisjoni üle, mis on selges vastuolus võimude sõltumatuse ja lahususe põhimõttega, mis iseloomustab õigusriigi põhimõtet järgivaid demokraatlikke riike;

F.  arvestades, et Venezuela täitevvõimul on täielik kontroll ajakirjanduse ja meedia üle, mis on selges vastuolus põhiõiguste hulka kuuluva sõnavabadusega, mida järgitakse igas demokraatlikus riigis;

G.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra’ad Al Hussein teatas avalikult, et armuandmise ja rahvusliku leppimise seadus on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ning väljendas pettumust selle tagasilükkamise üle; arvestades, et Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretär Luis Almagro kutsus president Nicolás Madurot üles armuandmise ja rahvusliku leppimise seadust vastu võtma;

H.  arvestades, et Venezuela keskpanga andmetel oli inflatsioonimäär riigis 2015. aasta lõpus 180,9 %, mis on maailma kõrgeim, ning arvestades, et kõige enam kallinesid toidukaup ja mittealkohoolsed joogid (315 %); arvestades, et Rahvusvaheline Valuutafond prognoosib 2016. aasta inflatsioonimääraks ligikaudu 700 %;

I.  arvestades, et Venezuela seisab silmitsi toidu ja ravimite nappusest tingitud raske humanitaarkriisiga; arvestades, et rahvusassamblee kuulutas seoses ravimite, meditsiiniseadmete ja -varustuse üldise nappusega välja tervishoiu- ja toidukriisi ning on palus Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO) humanitaarabi ja tehnilist külastust eespool kirjeldatud tingimuste kontrollimiseks;

J.  arvestades, et valitsus takistab humanitaarabi pääsu riiki ning boikoteerib mitmeid rahvusvahelisi algatusi kodanikuühiskonna abistamiseks, nagu on juhtunud Caritase ja muude vabaühenduste puhul;

K.  arvestades, et demokraatlik opositsioon on alustanud põhiseaduslikku protsessi, mis võimaldab riigiametnikke pärast 50 % ametiaja täitumist ametist vabastada; arvestades, et riiklik valimisnõukogu on saanud Venezuela kodanikelt selle protsessi toetuseks 1,8 miljonit allkirja, mida on palju enam kui 198 000, mida oli vaja selleks, et protsess oleks seaduslik ja põhiseaduse alusel tunnustatud;

L.  arvestades, et valuutakontrolli kehtestamine 2003. aastal on üks paljudest näidetest riigi majanduse halvast juhtimisest; arvestades, et president Maduro dekreediga hiljuti kehtestatud erakorraline olukord on majanduskriisi üksnes süvendanud; arvestades, et kriisile saab lahenduse leida ainult valitsuse ja ühiskonna kõiki tasandeid hõlmava dialoogi abil;

M.  arvestades, et G7 riigid tegid 27. mail 2016 avalduse, milles nõudsid, et Venezuela looks tingimused dialoogiks valitsuse ja kodanike vahel, et leida lahendus üha raskemale majanduslikule ja poliitilisele kriisile;

1.  väljendab sügavat muret Venezuela poliitilise, majandus-, sotsiaal- ja humanitaarkriisi pärast ning üha suurema poliitilise ja sotsiaalse ebastabiilsuse pärast;

2.  palub Venezuela valitsusel olla konstruktiivne ja leida raskele kriisile lahendus, käivitades tiheda ja kaasava dialoogi ühiskonna kõikide sektoritega, sh demokraatlikult valitud opositsiooniga;

3.  palub president Madurol ja tema valitsusel viia koostöös demokraatlikult valitud rahvusassambleega ellu pakilised majandusreformid, et leida konstruktiivne lahendus majandus- ja energiakriisile ning eelkõige toiduainete ja ravimiste nappusele;

4.  nõuab, et EL, liikmesriigid ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini nõuaksid Venezuela ametivõimudelt, et nad lubaksid riiki humanitaarabi ning rahvusvahelised organisatsioonid, kes soovivad aidata kõige enam kannatanud ühiskonnagruppe;

5.  nõuab, et EL, liikmesriigid ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nõuaksid Venezuela valitsuselt poliitvangide ja meelevaldselt kinni peetud isikute kohest vabastamist vastavalt mitmete ÜRO organite ja rahvusvaheliste organisatsioonide nõudmisele ning armuandmise ja rahvusliku leppimise seadusele;

6.  nõuab, et EL, liikmesriigid ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nõuaksid Venezuela valitsuselt armuandmise ja rahvusliku leppimise seaduse ratifitseerimist ning nende rahvusvaheliste lepingute täitmist, millega seoses Venezuela on kohustusi võtnud;

7.  nõuab, et EL, liikmesriigid ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetaksid riiklikke jõupingutusi dialoogi- ja lepitusmehhanismide loomiseks tihedas koostöös Lõuna-Ameerika Riikide Liiduga (UNASUR), et tugevdada rahvusvaheliste organisatsioonide kohalolekut, nii et nad võiksid sellele protsessile kaasa aidata ning potentsiaalsete garantide ja vahendajatena tegutseda;

8.  nõuab, et Venezuela valitsus ja avaliku sektori asutused järgiksid põhiseadust ning hõlbustaksid, mitte ei takistaks tunnustatud õiguslikke mehhanisme ja menetlusi Venezuela põhiseaduses sätestatud valimisprotsessi käivitamiseks ja presidendi tagandamiseks enne 2016. aasta lõppu; nõuab, et ülemkohus austaks võimude lahusust ja põhiseaduslikkust;

9.  nõuab, et EL, liikmesriigid ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja toetaksid endise presidendi Hugo Cháveze poolt 2003. aastal kehtestatud valuutakontrolli süsteemi reformi;

10.  palub nõukogul ja liikmesriikidel rakendada tulemuslikult rahvusvaheliste inimõigustealaste konventsioonide nõudeid ning uurida võimalust kohaldada suunatud sanktsioone nende Venezuela ametnike vastu, kes on toime pannud inimõiguste rikkumisi, muu hulgas kohaldades nende suhtes isikliku vara külmutamist ja keelustades nende pääsu ELi;

11.  kordab oma nõudmist, et Venezuelasse saadetaks võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi delegatsioon, kes peaks dialoogi kõikide konfliktis osalevate sektoritega;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvusassambleele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile.