Procedūra : 2016/2699(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0728/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0728/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0269

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 564kWORD 76k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.894v01-00
 
B8-0728/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP))  
B8-0728/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā vairākas iepriekšējās un nesenās rezolūcijas par stāvokli Venecuēlā, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(1), 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu(2) un 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(3),

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2014. gada 20. oktobra paziņojumu par protestētāju un politiķu aizturēšanu Venecuēlā,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni 2015. gada 7. decembra paziņojumu par vēlēšanām Venecuēlā,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra runaspersonas Ravina Shamdasani 2016. gada 12. oktobra paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Venecuēlā kā jebkurā citā demokrātiskā valstī valsts suverēnā vara pieder tautai, kuru saskaņā ar Venecuēlas konstitūcijas 5. pantu pārstāv Nacionālā asambleja;

B.  tā kā 2016. gada 30. martā Venecuēlas Nacionālā asambleja pieņēma likumu, kas paredzēja piešķirt amnestiju vairāk nekā 90 Venecuēlas politieslodzītajiem, tādējādi paverot iespēju tik vajadzīgajam dialogam un nacionālajam izlūgumam; tā kā šis likums ir konstitucionāls, jo tas kategoriski aizliedz apžēlot personas, kas notiesātas par kriminālnoziegumiem, kas saistīti ar noziegumiem pret cilvēci, kara noziegumiem un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kā to paredz konstitūcijas 29. pants;

C.  tā kā gan izpildvara, gan Augstākā tiesa neļauj īstenot Nacionālajai asamblejai tās pilnvaras kopš inaugurācijas 2015. gada decembrī pēc opozīcijas spēku pārliecinošas uzvaras; tā kā Augstākā tiesa amnestijas likumu ir pasludinājusi par neatbilstošu konstitūcijai;

D.  tā kā 96 politieslodzītie joprojām atrodas apcietinājumā un 2000 personas ir nosacīti notiesātas; tā kā pēc NVO Foro Penal Venezolano sniegtās informācijas kopš 2014. gada ir veiktas vairāk nekā 4029 politiski motivētas aizturēšanas un 2016. gada maijā vien ir aizturētas 168 personas; tā kā cietumā joprojām atrodas arī opozīcijas vadošās personas, tostarp Leopoldo López un demokrātiski ievēlētie mēri Antonio Ledezma un Daniel Ceballos;

E.  tā kā Venecuēlas izpildvarai ir neierobežota vara pār valsts tiesu sistēmu un vēlēšanu komisiju un tādējādi tā nepārprotami pārkāpj varas neatkarības un dalījuma principu, kas raksturīgs demokrātiskām valstīm, kurās valda tiesiskums;

F.  tā kā Venecuēlas izpildvarai ir neierobežota vara pār presi un plašsaziņas līdzekļiem un tādējādi tā nepārprotami pārkāpj pamattiesības uz vārda brīvību, ko ievēro jebkurā demokrātiskā valstī;

G.  tā kā ANO augstais cilvēktiesību komisārs Zeid Ra’ad Al Hussein ir publiski paziņojis, ka Amnestijas un nacionālā izlīguma likums atbilst starptautiskajām tiesībām, un paudis nožēlu par šī likuma noraidīšanu; tā kā Amerikas valstu organizācijas ģenerālsekretārs Luis Almagro ir aicinājis Venecuēlas prezidentu Nicolás Maduro pieņemt Amnestijas un nacionālā izlīguma likumu;

H.  tā kā saskaņā ar Venecuēlas Centrālās bankas publicētajiem datiem 2015. gads noslēdzās ar 180,9 % inflāciju, kas ir pasaulē augstākais rādītājs, un tā kā tā vissmagāk skāra pārtiku un bezalkoholiskos dzērienus, kuru inflācijas rādītājs bija 315 %; tā kā Starptautiskais Valūtas fonds paredz, ka 2016. gadā inflācija sasniegs aptuveni 700 %;

I.  tā kā Venecuēla saskaras ar nopietnu humanitāro krīzi pārtikas un zāļu trūkuma dēļ; tā kā Nacionālā asambleja ir izsludinājusi “veselības un pārtikas humanitāro krīzi” saistībā ar zāļu, medicīnas iekārtu un preču trūkumu, un ir lūgusi Pasaules Veselības organizācijai (PVO) humāno palīdzību, kā arī lūgusi apmeklēt valsti tehniskā vizītē, lai pārliecinātos par iepriekš aprakstītajiem apstākļiem;

J.  tā kā valdība liedz valstī ievest humāno palīdzību un boikotē dažādas pilsoniskās sabiedrības atbalstam paredzētās starptautiskās iniciatīvas, kā tas ir noticis ar Caritas un citām NVO;

K.  tā kā demokrātiskā opozīcija ir sākusi konstitucionāli atzītu procesu, kas ļauj no amata atcelt valsts amatpersonas pēc tam, kad tās amatā ir pavadījušas pusi no savu pilnvaru termiņa; tā kā tā ir savākusi un nodevusi Nacionālajai elektorālajai padomei 1,8 miljonus parakstu, kas daudzkārt pārsniedz sākotnēji nepieciešamo 198 000 parakstu skaitu, lai šis process būtu likumīgs un konstitucionāli atzīts;

L.  tā kā ārvalstu valūtas kontroļu ieviešana 2003. gadā ir viens no sliktas valsts ekonomiskās pārvaldības piemēriem; tā kā prezidenta Nicolás Maduro izsludinātais ārkārtas stāvoklis ekonomisko krīzi ir vien pasliktinājis; tā kā šo krīzi var atrisināt vienīgi dialogā ar visiem valdības un sabiedrības līmeņiem;

M.  tā kā 2016. gada 27. maijā G7 valstis izdeva paziņojumu, kurā tās mudināja Venecuēlu nodrošināt apstākļus, lai varētu notikt valdības un pilsoņu dialogs ar mērķi rast risinājumu aizvien smagākajai ekonomiskajai un politiskajai krīzei,

1.  pauž lielas bažas par Venecuēlas politisko, ekonomisko, sociālo un humanitāro krīzi un aizvien lielāku politisko un sociālo nestabilitāti;

2.  aicina Venecuēlas valdību būt konstruktīvai un rast risinājumu šai nopietnajai krīzei, sākot ciešu un iekļaujošu dialogu ar visām sabiedrības daļām, tostarp demokrātiski ievēlēto opozīciju;

3.  aicina prezidentu Nicolás Maduro un viņa valdību sadarbībā ar demokrātiski ievēlēto Nacionālo asambleju īstenot steidzamas ekonomikas reformas, lai rastu konstruktīvu risinājumu ekonomikas un enerģētikas krīzei, jo īpaši pārtikas un zāļu trūkumam;

4.  prasa ES, dalībvalstīm un PV / AP Federikai Mogerīni mudināt Venecuēlas varas iestādes atļaut valstī ievest humāno palīdzību un sniegt pieeju starptautiskajām organizācijām, kas vēlas palīdzēt smagāk skartajām sabiedrības daļām;

5.  prasa ES, dalībvalstīm un PV / AP mudināt Venecuēlas valdību nekavējoties atbrīvot politieslodzītos un patvaļīgi aizturētās personas atbilstīgi vairāku ANO struktūru un starptautisko organizāciju prasībām un Amnestijas un nacionālā izlīguma likumam;

6.  prasa ES, dalībvalstīm un PV / AP mudināt Venecuēlas valdību ratificēt Amnestijas un nacionālā izlīguma likumu un ievērot starptautiskos līgumus, kuros paredzētās saistības Venecuēlai ir jāīsteno;

7.  prasa ES, dalībvalstīm un PV / AP ciešā sadarbībā ar UNASUR atbalstīt valsts centienus izveidot dialoga un izlīguma mehānismus, lai pastiprinātu starptautisko organizāciju klātbūtni, kuras savukārt var sekmēt šo procesu un būt par iespējamiem procesa galvotājiem un vidutājiem;

8.  mudina Venecuēlas valdību un valsts iestādes ievērot konstitūciju un atbalstīt, nevis kavēt atzītos likumīgos mehānismus un procedūras, kas paredzētas, lai līdz 2016. gada beigām ierosinātu Venecuēlas konstitūcijā noteikto vēlēšanu procesu saistībā ar prezidenta impīčmentu; mudina Augstāko tiesu ievērot varas dalījumu un konstitucionālo likumību;

9.  prasa ES, dalībvalstīm un PV / AP atbalstīt reformu, kas būtu jāveic iepriekšējā Venecuēlas prezidenta Hugo Chávez 2003. gadā ieviestajām ārvalstu valūtu kontrolēm;

10.  aicina Padomi un dalībvalstis efektīvi īstenot starptautisko cilvēktiesību konvenciju prasības un apsvērt iespēju piemērot mērķtiecīgas sankcijas tām Venecuēlas amatpersonām, kas ir identificētas kā cilvēktiesību pārkāpēji, tostarp iesaldēt viņu personīgos aktīvus un liegt iebraukšanu ES;

11.  atkārtoti prasa pēc iespējas drīzāk uz Venecuēlu nosūtīt Eiropas Parlamenta delegāciju un īstenot dialogu ar visām konfliktā iesaistītajām aprindām;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārai asamblejai un Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0176.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0106.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0080.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika