Postup : 2016/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0728/2016

Predkladané texty :

B8-0728/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0269

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 76k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.894v01-00
 
B8-0728/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))  
B8-0728/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2) a z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej o voľbách vo Venezuele,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie hovorkyne vysokého komisára OSN pre ľudské práva Raviny Shamdasaniovej z 12. apríla 2016,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže, podobne ako v ktorejkoľvek inej demokratickej krajine, štátna zvrchovanosť patrí obyvateľom Venezuely, ktorých zastupuje národné zhromaždenie, ako sa to stanovuje v článku 5 venezuelskej ústavy;

B.  keďže 30. marca 2016 venezuelské národné zhromaždenie schválilo zákon, ktorým sa udeľuje amnestia viac ako 90 politickým väzňom vo Venezuele a pripravuje cesta pre tak potrebný dialóg a národné zmierenie; keďže ide o ústavný zákon, v ktorom sa kategoricky zakazuje udelenie milosti v prípadoch trestných činov proti ľudskosti, vojnových zločinov a hrubého porušovania ľudských práv, ako sa to vyžaduje v článku 29 ústavy;

C.  keďže tak vláda, ako aj najvyšší súd obmedzujú legislatívne právomoci národného zhromaždenia od jeho vytvorenia v decembri 2015, ktorému predchádzalo väčšinové víťazstvo opozície; keďže najvyšší súd vyhlásil zákon o amnestii za protiústavný;

D.  keďže 96 politickí väzni sú aj naďalej väznení a 2 000 bolo odsúdených na podmienečné tresty odňatia slobody; keďže podľa mimovládnej organizácie Foro Penal Venezolano došlo od roku 2014 k vyše 4 029 politicky motivovaným zatknutiam, pričom len v máji 2016 to bolo vyše 168 prípadov; keďže vedúci predstavitelia opozície vrátane Leopolda Lópeza a demokraticky zvolených starostov Antonia Ledezmu a Daniela Ceballosa zostávajú naďalej vo väzení;

E.  keďže venezuelská vláda má úplnú kontrolu nad justíciou a volebnou komisiu v krajine, čo je jasné porušenie zásady nezávislosti a oddelenia mocí, ktorá je charakteristická pre demokratické štáty, v ktorých platí zásada právneho štátu;

F.  keďže venezuelská vláda má úplnú kontrolu nad tlačou a médiami, čo je jasné porušenie základného práva na slobodu prejavu, ktoré sa rešpektuje v každom demokratickom štáte;

G.  keďže Zeid Ra’ad Al Hussein, vysoký komisár OSN pre ľudské práva, uviedol, že zákon o amnestii a národnom zmierení je v súlade s medzinárodným právom a vyjadril sklamanie nad jeho zamietnutím; keďže generálny tajomník Organizácie amerických štátov Luis Almagro vyzval prezidenta Nicolása Madura, aby zákon o amnestii a národnom zmierení podpísal;

H.  keďže podľa údajov centrálnej banky Venezuely dosiahla na konci roka 2015 miera inflácie 180,9 %, čo je najviac na svete, a keďže najviac postihnutými komoditami boli potraviny a nealkoholické nápoje s mierou inflácie 315 %; keďže na rok 2016 Medzinárodný menový fond predpokladá mieru inflácie vo výške približne 700 %;

I.  keďže Venezuela čelí vážnej humanitárnej kríze spôsobenej nedostatkom potravín a liekov; keďže národné zhromaždenie vyhlásilo vzhľadom na všeobecný nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok a potrieb humanitárnu zdravotnícku a potravinovú krízu a požiadalo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o humanitárnu pomoc a technickú návštevu na potvrdenie vyššie uvedenej situácie;

J.  keďže vláda bráni prístupu humanitárnej pomoci do krajiny a bojkotuje rôzne medzinárodné iniciatívy na pomoc občianskej spoločnosti, ako to bolo napríklad v prípade Caritas a ďalších mimovládnych organizácií;

K.  keďže demokratická opozícia začala ústavný proces, ktorý umožňuje odvolanie verejných činiteľov z funkcie po skončení polovice ich funkčného obdobia; keďže národnej volebnej rade bolo doručených 1,8 milióna podpisov občanov Venezuely na podporu tohto procesu, čo je oveľa viac, než je pôvodne požadovaných 198 000, ktoré sú potrebné pre zákonnosť a ústavnosť tohto procesu;

L.  keďže zavedenie devízových kontrol v roku 2003 je jedným z mnohých príkladov zlého hospodárskeho riadenia štátu; keďže súčasný núdzový stav vyhlásený prezidentom Madurom hospodársku krízu len prehĺbil; keďže riešenie krízy možno nájsť len prostredníctvom dialógu so všetkými úrovňami riadenia a spoločnosti;

M.  keďže 27. mája 2016 krajiny G7 vydali vyhlásenie, ktorým Venezuelu vyzvali, aby „vytvorila podmienky pre dialóg medzi vládou a občanmi s cieľom vyriešiť stále sa prehlbujúcu hospodársku a politickú krízu“;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad politickou, hospodárskou, sociálnou a humanitárnou krízou vo Venezuele a rastúcou politickou a sociálnou nestabilitou;

2.  vyzýva venezuelskú vládu, aby zaujala konštruktívny postoj a našla riešenie tejto vážnej krízy začatím úzkeho a inkluzívneho dialógu so všetkými skupinami spoločnosti vrátane demokraticky zvolenej opozície;

3.  vyzýva prezidenta Madura a jeho vládu, aby vykonali naliehavé hospodárske reformy v spolupráci s demokraticky zvoleným národným zhromaždením s cieľom nájsť konštruktívne riešenie hospodárskej a energetickej krízy, najmä nedostatku potravín a liekov;

4.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a PK/VP Federicu Mogheriniovú, aby naliehali na venezuelské orgány, aby umožnili prístup humanitárnej pomoci do krajiny a prístup medzinárodných organizácií, ktoré chcú pomôcť najviac postihnutým skupinám spoločnosti;

5.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a PK/VP, aby vyzvali venezuelskú vládu na okamžité prepustenie politických väzňov a tých, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní, v súlade s požiadavkami viacerých orgánov OSN, medzinárodných organizácií a so zákonom o amnestii a národnom zmierení;

6.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a PK/VP, aby naliehavo vyzvali venezuelskú vládu na ratifikáciu zákona o amnestii a národnom zmierení a dodržiavanie medzinárodných zmlúv, v rámci ktorých musí Venezuela plniť svoje záväzky;

7.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby podporili úsilie jednotlivých štátov o vytvorenie mechanizmov pre dialóg a zmierenie v úzkej spolupráci s UNASUR a v záujme posilnenia prítomnosti medzinárodných organizácií, ktoré môžu tento proces uľahčiť a sú potenciálnymi garantmi a mediátormi;

8.  vyzýva vládu Venezuely a orgány verejnej moci, aby dodržiavali ústavu a aby skôr uľahčovali než bránili uznaným právnym mechanizmom a postupom na aktiváciu volebného procesu ustanoveného vo venezuelskej ústave na odvolanie prezidenta pred koncom roka 2016; vyzýva najvyšší súd, aby rešpektoval deľbu moci a ústavnú zákonnosť;

9.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a PK/VP, aby sa zasadili za reformu devízovej kontroly, ktorú v roku 2003 zaviedol bývalý prezident Hugo Chávez;

10.  vyzýva Radu a členské štáty, aby účinne vykonávali požiadavky medzinárodných dohovorov o ľudských právach a aby zvážili možnosť uplatnenia cielených sankcií namierených voči venezuelským úradníkom, ktorí boli označení ako porušovatelia ľudských práv vrátane zmrazenia ich aktív a zákazu vstupu do EÚ;

11.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal delegáciu do Venezuely, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami zapojenými do konfliktu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0080.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia