Postup : 2016/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0729/2016

Predkladané texty :

B8-0729/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0269

NÁVRH UZNESENIA
PDF 344kWORD 86k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0700/2016
1.6.2016
PE596.895v01-00
 
B8-0729/2016

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))


Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2016/2699(RSP))  
B8-0729/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2) a z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 20. októbra 2014 o zadržiavaní demonštrantov a politikov vo Venezuele,

–  so zreteľom na list organizácie Human Rights Watch generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov Luisovi Almagrovi zo 16. mája 2016 týkajúci sa Venezuely(4),

–  so zreteľom na úradné oznámenia generálneho tajomníka Únie juhoamerických národov (UNASUR) vydané 23. mája(5) a 28. mája(6) 2016 o informatívnych stretnutiach s cieľom začať národný dialóg medzi zástupcami venezuelskej vlády a opozičnej koalície MUD,

–  so zreteľom na deklaráciu vedúcich predstaviteľov G7, ktorí sa 26. – 27. mája 2016 stretli v Ise-Šima(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho z 27. mája 2016 týkajúce sa jeho telefonátu s bývalým španielskym premiérom Josém Luisom Rodríguezom Zapaterom(8),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo Venezuele sa nachádza 20 % svetových zásob ropy, ktoré predstavujú len 3 % svetovej produkcie; keďže ropa tvorí 96 % vývozu krajiny; keďže Venezuela si počas hospodárskeho rozmachu nevytvorila úspory s cieľom zmierniť zvrat v oblasti obchodu alebo stlmiť účinky nevyhnutných makroekonomických úprav;

B.  keďže po poklese o 5,7 % v roku 2015 zaznamená hospodárstvo Venezuely podľa prognóz Medzinárodného menového fondu (MMF) pokles aj v roku 2016, a to o 8 %; keďže napriek 30 % zvýšeniu minimálnej mzdy nie sú pre mieru inflácie, ktorá dosahuje 180,9 %, žiadne vyhliadky, že by sa základné komodity stali pre Venezuelčanov dostupné; keďže MMF odhaduje, že do konca roku 2016 dosiahne priemerná miera inflácie 700 % a v roku 2017 to bude 2 200 %;

C.  keďže hoci nie sú k dispozícii oficiálne údaje, podľa prieskumu ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida) sa miera chudoby vo Venezuele zdvojnásobila z 30 % v roku 2013 na 60 % v roku 2016; keďže 75 % liekov, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia považuje za nevyhnutné, nie je vo Venezuele dostupných;

D.  keďže nedostatočná predvídavosť, pokiaľ ide o základnú infraštruktúru, a neúčinné riadenie viedli k vážnej hospodárskej a sociálnej kríze, čo sa prejavuje dlhodobým nedostatkom zdrojov, surovín, vstupov, základných potravín a nevyhnutných liekov, ako aj nulovou produkciou, a keďže krajina je na pokraji vážnych sociálnych nepokojov, čo by mohlo spôsobiť humanitárnu krízu s nepredvídateľnými dôsledkami;

E.  keďže venezuelská opozičná koalícia MUD získala v 167-člennom jednokomorovom národnom zhromaždení 112 kresiel, teda dvojtretinovú väčšinu, zatiaľ čo PSUV obsadila 55 kresiel; keďže najvyšší súd následne znemožnil štyrom novozvoleným zástupcom koalície MUD v národnom zhromaždení nastúpiť do funkcie, čím opozícia prišla o dvojtretinovú väčšinu;

F.  keďže z ideologických a politických dôvodov boli uväznení poprední vodcovia politickej opozície spolu s približne stovkou ďalších osôb; keďže 29. marca 2016 národné zhromaždenie prijalo zákon o amnestii a národnom zmierení a 11. apríla 2016 opäť najvyšší súd vyhlásil tento zákon za protiústavný;

G.  keďže od začiatku funkčného obdobia národného zhromaždenia v januári 2016 najvyšší súd vyhlásil za nezákonné alebo neuplatniteľné štyri zákony, ktoré toto zhromaždenie prijalo: vo februári najvyšší súd potvrdil platnosť hospodárskeho výnosu prezidenta Madura, ktorý národné zhromaždenie v januári zamietlo; v marci súd rozhodol, že zákonodarný zbor nemal právo prešetrovať koncom roka 2015 vymenovanie 13 sudcov; v apríli súd vyhlásil zákon o amnestii za protiústavný a zrušil novelu ústavy, ktorou by sa funkčné obdobie prezidenta skrátilo zo šiestich na štyri roky;

H.  keďže v rámci únie UNASUR sa v Dominikánskej republike nedávno konali informatívne stretnutia pod vedením bývalého španielskeho premiéra Josého Luisa Rodrígueza Zapatera, bývalého prezidenta Dominikánskej republiky Leonela Fernándeza a bývalého prezidenta Panamy Martína Torrijosa s cieľom začať národný dialóg so zástupcami vlády Venezuelskej bolívarovskej republiky a opozičných strán zastúpených koalíciou MUD;

I.  keďže v oblasti s veľkým nerastným bohatstvom neďaleko hraníc s Guyanou a Brazíliou sa často odohrávajú boje o ovládnutie nezákonných baní; keďže 4. marca 2016 došlo k masakru v Tumereme v štáte Bolívar, pri ktorom zmizlo a neskôr bolo zavraždených 28 baníkov; keďže úrady ešte stále neposkytli uspokojivú odpoveď a keďže novinárka Lucía Suárez, ktorá nedávno tento prípad prešetrovala, bola 28. apríla 2016 vo svojom dome v Tumereme zastrelená;

J.  keďže zásady právneho štátu a oddelenia moci sa vo Venezuele riadne nedodržiavajú; keďže fakty v súčasnosti poukazujú na to, že vláda nadmerne ovplyvňuje a kontroluje súdnu moc a národnú volebnú radu, čo má nepriaznivý vplyv na legislatívne a opozičné právomoci, ktoré sú základným kameňom každého demokratického systému;

K.  keďže vo výnose č. 2294, ktorý 6. apríla 2016 vydala venezuelská vláda, sa stanovuje, že kým pretrvávajú účinky javu El Niño na vodnú elektráreň Simona Bolívara, pracovníci vo verejnom sektore budú pracovať iba dva dni v týždni; keďže z dôvodu národnej bezpečnosti alebo úspor energie bolo tiež dočasne alebo úplne pozastavené vyučovanie na univerzitách a v iných vzdelávacích inštitúciách; keďže tieto opatrenia majú vážny dosah na práva občanov;

L.  keďže veľmi vysoká miera kriminality a úplná beztrestnosť vo Venezuele z nej urobili jednu z najnebezpečnejších krajín sveta, pričom Caracas, kde na 100 000 obyvateľov pripadá vyše 119,87 vraždy, vykazuje najvyššiu mieru násilných trestných činov na svete;

M.  keďže demokratická opozícia začala ústavou uznaný proces, v rámci ktorého požaduje usporiadanie odvolacieho referenda; keďže MUD zhromaždila a národnej volebnej rade odovzdala 1,8 milióna podpisov, čo je oveľa viac ako 198 000 podpisov, ktoré boli pôvodne potrebné na to, aby bol tento proces právne a ústavne prijateľný;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad závažným zhoršovaním situácie v oblasti demokracie a ľudských práv vo Venezuele;

2.  víta sprostredkovateľské úsilie únie UNASUR s cieľom začať proces národného dialógu medzi výkonnou mocou a väčšinovou opozíciou MUD; pripomína, že bez národného dialógu nebude možné dosiahnuť uskutočniteľné, mierové a stabilné riešenie pre Venezuelu, a vyzýva všetky strany, aby sa zapojili do konštruktívneho procesu zameraného na riešenie; zdôrazňuje, že jedinou cestou vpred je demokratické riešenie dosiahnuté rokovaniami;

3.  naliehavo žiada podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a regionálne organizácie, aby zabezpečili, že mechanizmy dialógu a národného zmierenia budú vo Venezuele zohrávať sprostredkovateľskú úlohu s cieľom podporiť mierové, demokratické a ústavné riešenie krízy, ktorú krajina v súčasnosti prežíva;

4.  berie na vedomie deklaráciu vedúcich predstaviteľov G7 o Venezuele; žiada Európsku radu, aby na svojom júnovom zasadnutí vydala politické vyhlásenie o situácii v krajine a podporila sprostredkovateľské úsilie, ktoré sa nedávno začalo s cieľom umožniť dohodu o demokratických a politických riešeniach pre Venezuelu;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad neustále rastúcim sociálnym napätím, ktoré je spôsobené nedostatkom základného tovaru, ako sú potraviny a lieky; vyzýva PK/VP, aby vypracovala plán spolupráce pre túto krajinu s cieľom zaoberať sa najnaliehavejšími a najzákladnejšími potrebami obyvateľstva; vyzýva venezuelskú vládu, aby na túto spoluprácu pristúpila a uľahčila jej realizáciu;

6.  vyjadruje znepokojenie nad súčasnou inštitucionálnou patovou situáciou a ovládnutím najvyššieho súdu a národnej volebnej rady zo strany výkonnej moci, čo má za cieľ zabrániť uplatňovaniu zákonov a iniciatív prijatých národným zhromaždením; vyzýva venezuelskú vládu, aby dodržiavala zásady právneho štátu a oddelenia moci; pripomína, že oddelenie a nezasahovanie, pokiaľ ide o rovnako legitímne moci, je základnou zásadou demokratických štátov, ktoré sa riadia zásadami právneho štátu;

7.  žiada venezuelskú vládu, aby politickým väzňom, ktorí sú v súčasnosti vo väzení, zmiernila tresty odňatia slobody na domáce väzenie; pripomína, že prepustenie politických väzňov je podmienkou, ktorú si stanovila opozícia na začatie rokovaní, a vyzýva obe strany, aby sa dohodli na kompromisnom riešení v záujme podpory súčasného sprostredkovateľského úsilia; pripomína, že toto gesto preukáže vôľu výkonnej moci umožniť národný dialóg;

8.  žiada, aby príslušné orgány dodržiavali a zaručili ústavné právo na pokojné demonštrácie; vyzýva tiež opozičných vodcov, aby svoje právomoci vykonávali zodpovedne a umiernene; vyzýva venezuelské orgány, aby zaručili bezpečnosť a slobodný výkon práv pre všetkých občanov, najmä pre obhajcov ľudských práv, novinárov, politických aktivistov a členov nezávislých mimovládnych organizácií;

9.  považuje za absolútnu prioritu znížiť súčasnú vysokú mieru beztrestnosti, ktorá posilňuje a podporuje narastajúce násilie a neistotu v krajine, a zabezpečiť rešpektovanie platného právneho systému, ktorý požaduje spravodlivosť pre obete únosov, vrážd a ďalších trestných činov páchaných každý deň, ako aj pre ich rodiny;

10.  vyzýva venezuelské orgány, aby vyšetrili masaker v Tumereme, pri ktorom bolo opovrhnutiahodným spôsobom zavraždených 28 baníkov, a aby postavili pred súd páchateľov a strojcov tohto zločinu vrátane tých, ktorí stoja za nedávnou vraždou novinárky Lucíe Suárezovej, ku ktorej došlo v rovnakej oblasti, pričom existuje podozrenie, že s masakrom súvisí;

11.  naliehavo žiada venezuelskú vládu a orgány verejnej moci, aby dodržiavali ústavu a aby namiesto kladenia prekážok uľahčovali uplatňovanie zákonných a uznaných mechanizmov a postupov na aktivovanie volebného procesu ustanoveného vo venezuelskej ústave;

12.  naliehavo vyzýva venezuelskú vládu, aby vynaložila maximálne úsilie o riadne obnovenie pracovného času a školského vyučovania s cieľom zabezpečiť návrat krajiny do normálneho stavu a dodržiavanie sociálnych a pracovných práv, ako aj všeobecného práva na vzdelávanie;

13.  pripomína, že Parlament pri mnohých príležitostiach preukázal svoju solidaritu s venezuelským ľudom; poukazuje na to, že väčšina politických síl v krajine dôrazne a opakovane žiadala našu prítomnosť a podporu; v tejto súvislosti pripomína, že návšteva parlamentnej delegácie už bola schválená, ale ešte sa nezrealizovala; žiada preto, aby sa návšteva uskutočnila a delegácia mohla splniť svoj mandát, ktorý spočíva v zhodnotení politickej a sociálnej situácie vo Venezuele;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0176.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0106.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0080.

(4)

https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela.

(5)

http://www.unasursg.org/es/node/719.

(6)

http://www.unasursg.org/es/node/779.

(7)

http://www.mofa.go.jp/files/000160266.pdf.

(8)

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/05/257789.htm.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia