Postup : 2016/2683(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0731/2016

Předložené texty :

B8-0731/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0272

NÁVRH USNESENÍ
PDF 353kWORD 79k
1.6.2016
PE596.897v01-00
 
B8-0731/2016

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu


o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise ze dne XXXX, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh  (D044927/02 – 2016/2683(RSP))


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Bart Staes Spoluzpravodajové: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh  (D044927/02 – 2016/2683(RSP))  
B8-0731/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh, (D044927/02),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS(1), a zejména na čl. 18 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 15. prosince 2015(3),

–  s ohledem na stanovisko úřadu EFSA ze dne 10. listopadu 2014(4),

–  s ohledem na výsledky hlasování v regulativním výboru, které se konalo dne 25. dubna 2016 v Ženevě,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v březnu 2013 předložila japonská společnost Suntory Holdings Limited z japonské Osaky, příslušnému orgánu Nizozemska oznámení (č. j. C/NL/13/01) o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh;

B.  vzhledem k tomu, že oblast působnosti oznámení C/NL/13/01 se vztahuje na dovoz, distribuci a maloobchodní prodej řezaných květů geneticky modifikovaného karafiátu SHD-27531-4 v Unii, a to pouze k okrasným účelům;

C.  vzhledem k tomu, že dne 25. dubna 2016 nevydal Regulativní výbor žádné stanovisko, přičemž sedm členských států představujících 7,84 % obyvatelstva hlasovalo proti návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, šest členských států představujících 46,26 % obyvatelstva se hlasování zdrželo a jedenáct členských států, což představuje 36,29 % obyvatelstva, hlasovalo ve prospěch návrhu, přičemž čtyři členské státy nebyly zastoupeny;

D.  vzhledem k tomu, že úřad EFSA ve svém stanovisku uvádí, že vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA si je vědoma stravovacího návyku jisté části populace, který spočívá v tom, že konzumují okvětní lístky karafiátu jako oblohu;

E.  vzhledem k tomu, že tato komise navzdory tomu neposoudila možné následky úmyslné konzumace geneticky modifikovaných karafiátů lidmi;

F.  vzhledem k tomu, že se stanovisko úřadu EFSA nezabývalo úmyslným či neúmyslným perorálním příjmem geneticky modifikovaných karafiátů zvířaty;

G.  vzhledem k tomu, že tento karafiát patří k druhu Dianthus caryophyllus z čeledi hvozdíkovitých (Dianthaceae), jejíž pěstování je velmi rozšířeno;

H.  vzhledem k tomu, že členové druhu Dianthus, včetně planě žijících a domestikovaných druhů, jsou velmi různorodí, přičemž jejich původ sahá od jižního Ruska po vysokohorské oblasti Řecka a francouzské pohoří Auvergne; vzhledem k tomu, že zástupci rodu Dianthus spp. jsou přizpůsobeni chladnějším vysokohorským oblastem Evropy a Asie a vyskytují se rovněž v pobřežních oblastech Středozemního moře; vzhledem k tomu, že D.  caryophyllus je široce rozšířená okrasná rostlina pěstovaná v Evropě ve sklenících a na otevřených prostranstvích (např. v Itálii a ve Španělsku) která příležitostně zdomácněla v některých středomořských zemích, přičemž její výskyt se podle všeho omezuje na pobřeží středomořských regionů Řecka, Itálie, Sicílie, Korsiky a Sardinie(5);

I.  vzhledem k tomu, že hlavními zeměmi, které pěstují karafiáty, jsou Itálie, Španělsko a Nizozemsko, a vzhledem k tomu, že planě rostoucí druh Dianthus caryophyllus lze nalézt především ve Francii a Itálii(6);

J.  vzhledem k tomu, že Kypr podal námitku proti oznámení a vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA s ním souhlasila v tom, že nelze vyloučit rozmnožování karafiátu SHD-27531-4 (například zakořeněním) jednotlivci; vzhledem k tomu, že se úřad EFSA domnívá, že odřezky stonků s vegetativními výhonky by se mohly rozmnožit zakořeněním či mikrovegetativním množením a mohly by být uvolněny do životního prostředí (například v zahradách);

K.  vzhledem k tomu, že ve volné přírodě dochází k opylování Dianthus spp. hmyzem, zejména zástupci řádu Lepidoptera, jejichž sosáky jsou dostatečně dlouhé na to, aby dosáhly na nektar v dolní části květů; vzhledem k tomu, že vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA je toho názoru, že potenciál šíření pylu geneticky modifikovaného karafiátu SHD-27531-4 prostřednictvím zástupců řádu Lepidoptera na planě rostoucí druhy z čeledi Dianthaceae nelze vyloučit;

L.  vzhledem k tomu, že po zániku okrasné hodnoty se z geneticky modifikovaného karafiátu Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4, stane odpad, jenž bude podle zásad oběhového hospodářství pravděpodobně zkompostován, že však úřad EFSA neanalyzoval dopad jeho uvolnění do životního prostředí;

M.  vzhledem k tomu, že se vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA domnívá, že karafiát SHD-27531-4 v případě úniku do životního prostředí prostřednictvím životaschopných semen, pylu nebo zakořeněných rostlin nebude vykazovat lepší užitkové vlastnosti, kromě případu, kdy bude vystaven herbicidům na bázi sulfonylmočovin;

N.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaný karafiát obsahuje gen SuRB (als) kódující mutovanou acetolaktát syntázu (ALS) pocházející z rostliny Nicotiana tabacum, která zajišťuje toleranci vůči sulfonylmočovinám;

O.  vzhledem k tomu, že podle sítě zaměřené proti pesticidům PAN UK „jsou některé herbicidy, jako např. herbicidy na bázi sulfonylmočovin, sulfonamidů a imidazolinonů, pro rostliny vysoce toxické i ve velmi nízkých dávkách. Sulfonylmočoviny nahradily ostatní herbicidy, které jsou toxičtější pro zvířata. Odborníci varují, že široké využívání sulfonylmočovin „by mohlo mít ničivý dopad na produktivitu necílových plodin, složení přírodních rostlinných společenství a volně žijící živočichy potravinových řetězců““(7);

P.  vzhledem k tomu, že sulfonylmočoviny jsou běžnou druhou volbou při léčbě diabetu II. typu a ve srovnání s jinými léky proti cukrovce jsou spojeny s vyšším rizikem výskytu kardiovaskulárních příhod(8);

Q.  vzhledem k tomu, že vytvoření trhu s rostlinami odolnými vůči sulfonylmočovinám podpoří celosvětové používání tohoto léku proti diabetu jako herbicidu;

R.  vzhledem k tomu, že používání léku pro jiné účely, než je veřejné zdraví, vede k jeho nekontrolovanému šíření v ekosystémech po celém světě a může mít škodlivé účinky na biologickou rozmanitost a způsobit chemickou kontaminaci pitné vody;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise nesplňuje cíl ochrany zdraví a životního prostředí podle směrnice 2001/18/ES, a proto překračuje prováděcí pravomoci stanovené v této směrnici;

2.  vyzývá Komisi, aby vzala svůj návrh prováděcího rozhodnutí zpět;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 55 28.2.2011, s. 13.

(3)

Komise pro GMO (vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA). Vědecké stanovisko týkající se části C oznámení (č. j. C/NL/13/01) vypracované společností Suntory Holdings Limited pro účely dovozu, distribuce a maloobchodního prodeje řezaných květů karafiátu SHD-275314 s upravenou barvou okvětních lístků pro okrasné účely. EFSA Journal 2015;13(12):4358, 19 s. doi:10.2903/j.efsa.2015.4358.

(4)

Komise pro GMO (vědecká komise pro geneticky modifikované organismy při EFSA), 2014. Vědecké stanovisko týkající se námitek členského státu vůči oznámení (č.j. C/NL/13/01) o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu SHD-27531-4 s pozměněnou barvou květu na trh za účelem dovozu řezaných květů pro okrasné účely podle části C směrnice 2001/18/ES vypracované společností Suntory Holdings Limited. EFSA Journal 2014; 12(11):3878, 9 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878.

(5)

Tutin et al., 1993.

(6)

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf

(7)

http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf

(8)

http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext

Právní upozornění - Ochrana soukromí