Procedură : 2016/2682(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0732/2016

Texte depuse :

B8-0732/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0271

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 414kWORD 84k
1.6.2016
PE596.898v01-00
 
B8-0732/2016

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXXX a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE și 2011/894/EU (D044931/01 – 2016/2682(RSP))


Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Bart Staes

Coraportori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen


Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXXX a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE și 2011/894/EU (D044931/01 – 2016/2682(RSP))  
B8-0732/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare XXXX a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE și 2011/894/EU (D044931/01),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (3) și articolul 21 alineatul (2),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere faptul că, la 25 aprilie 2016, Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 a votat să nu emită niciun aviz,

–  având în vedere avizul din 7 decembrie 2015 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D042681 – 2016/2549(RSP))(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D042682 – 2016/2548(RSP))(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D042684 – 2016/2547(RSP))(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 9 februarie 2009, Syngenta France SAS a prezentat autorității competente din Germania o cerere, în conformitate cu articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, pentru introducerea pe piață a produselor alimentare, ingredientelor alimentare și furajelor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

B.  întrucât cererea se referă, de asemenea, la introducerea pe piață a porumbului modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 în produse care constau în sau conțin acest porumb și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării;

C.  întrucât, la 5 iulie 2013, Syngenta a extins obiectul cererii, pentru a include toate subcombinațiile evenimentelor de modificare genetică unice din care este compus porumbul Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 (denumite în continuare „subcombinații”), inclusiv porumbul Bt11 × GA21, porumbul MIR604 × GA21, porumbul Bt11 × MIR604 și porumbul Bt11 × MIR604 × GA21, care sunt deja autorizate de Deciziile 2010/426/EU(8), 2011/892/EU(9), 2011/893/EU(10) și, respectiv, 2011/894/EU(11) ale Comisiei;

D.  întrucât, conform descrierii din cerere, porumbul modificat genetic SYN-BTØ11-1 exprimă proteina Cry1Ab, care conferă protecție împotriva anumitor lepidoptere dăunătoare, precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu;

E.  întrucât, conform descrierii din cerere, porumbul modificat genetic SYN-IR162-4 exprimă proteina Vip3Aa20, care conferă protecție împotriva anumitor lepidoptere dăunătoare, precum și proteina PMI, care a fost utilizată ca marcator de selecție;

F.  întrucât, conform descrierii din cerere, porumbul modificat genetic SYN-IR6Ø4-5 exprimă proteina Cry3A, care conferă protecție împotriva anumitor lepidoptere dăunătoare, precum și proteina PMI, care a fost utilizată ca marcator de selecție;

G.  întrucât, conform descrierii din cerere, porumbul modificat genetic MON-ØØØ21-9 exprimă proteina Cry1Ab, care conferă protecție împotriva anumitor lepidoptere dăunătoare, precum și proteina mEPSPS, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glifosat;

H.  întrucât, la 20 martie 2015, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) – agenția specializată în domeniul cancerului din cadrul OMC – a clasificat glifosatul drept substanță probabil cancerigenă pentru oameni(12);

I.  întrucât, la 25 aprilie 2016, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei a fost supus la vot în cadrul comitetului permanent, fără a se emite vreun aviz;

J.  întrucât, la 22 aprilie 2015, Comisia a deplâns, în expunerea de motive a propunerii sale legislative de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie, în conformitate cu legislația aplicabilă, fără sprijinul avizelor comitetelor statelor membre și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care a constituit de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în procesul decizional relativ la autorizațiile privind produsele alimentare și furajele modificate genetic,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3)

Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA (Grupul științific pentru organisme modificate genetic din cadrul EFSA), 2015.

Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 [Aviz științific referitor la cererea înaintată de Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) de introducere pe piață a porumbului tolerant la erbicide și rezistent la insecte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și a subcombinațiilor indiferent de originea lor în scopul utilizării ca produse alimentare și furaje, al importului și al procesării în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003]. Jurnalul EFSA 2015; 13(12):4297. 34 p. doi:10.2903/j.efsa.2012.2523.

(4)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2016)0040.

(5)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2016)0039.

(6)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2016)0038.

(7)

Texte adoptate, P8_TA-PROV(2015)0456.

(8)

Decizia 2010/426/UE a Comisiei din 28 iulie 2010 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 199, 31.7.2010, p. 36).

(9)

Decizia 2011/892/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 344, 28.12.2011, p. 55).

(10)

Decizia 2011/893/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 344, 28.12.2011, p. 59).

(11)

Decizia 2011/894/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 344, 28.12.2011, p. 64).

(12)

Volumul 112 de monografii ale IARC: evaluarea a cinci insecticide și erbicide organofosforice din 20 martie 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate