Предложение за резолюция - B8-0733/2016Предложение за резолюция
B8-0733/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Матиас Гроте от името на групата S&D
Бас Ейкхаут от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0733/2016

Процедура : 2016/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0733/2016
Внесени текстове :
B8-0733/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0733/2016

Резолюция на Европейския парламент относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.

(2016/2747(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета[2],

–  като взе предвид пътната карта на Комисията за формулиране на критериите за определяне на нарушителите на функциите на ендокринната система в контекста на прилагането на Регламента за продуктите за растителна защита и Регламента за биоцидите[3],

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти[4],

–  като взе предвид решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14 (дело, образувано от Швеция срещу Комисията, като Швеция е подкрепена от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Дания, Финландия, Франция и Нидерландия)[5],

–  като взе предвид член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 265 и 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид писмото от 22 март 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент ((2016)1416502),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 гласи, че не по-късно от 13 декември 2013 г. Комисията приема делегирани актове, които установяват научни критерии за определянето на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи ендокринната система;

Б.  като има предвид, че същите тези изисквания вече са били предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита и че Комисията съответно е разполагала с четири години, за да приеме тези научни критерии;

В.  като има предвид, че съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 528/2012 не се одобряват активните вещества, за които се счита, че притежават нарушаващи ендокринната система и евентуално предизвикващи вредни въздействия върху хората, или въз основа на научни критерии, които следва да се определят, или – до приемането на тези критерии – въз основа междинни критерии, освен ако е приложима една от дерогациите по член 5, параграф 2;

Г.  като има предвид, че съгласно член 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 целта на този регламент, наред с другото, е да се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и животните и на околната среда;

Д.  като има предвид, че Комисията все още не е приела научните критерии, като понастоящем отбелязва повече от две години и половина закъснение;

Е.  като има предвид, че съгласно член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти когато са налице общностни или международно възприети критерии за идентифициране на вещества със свойства, водещи до ендокринни смущения, или най-късно на 11 януари 2015 г., Комисията прави преглед на този регламент по отношение на веществата със свойства, водещи до ендокринни смущения; като има предвид, че Комисията все още не е извършила този преглед в разрез с безусловното си правно задължение и че тя неправомерно свързва този въпрос с неприемането на научните критерии;

Ж.  като има предвид, че в доклада на Програмата на ООН по околната среда/СЗО на тема „State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012“ („Актуални научни познания за химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, от 2012 г.“) нарушителите на функциите на ендокринната система се окачествяват като световна заплаха и се посочват, наред с другото, честите случаи и все по-широкото разпространение на множество свързани с ендокринната система смущения при хората, като също така се отбелязва, че при популациите диви животни се наблюдава свързано с ендокринната система въздействие;

З.  като има предвид, че в най-новото проучване на тема „Health costs that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals“ („Здравни разходи, евентуално свързани с химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система“) при оценката на пет потенциално нарушаващи функциите на ендокринната система химически вещества се констатира, че съгласно наличните научни публикации социално-икономическата тежест на здравните последици, свързани с химическите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, в ЕС могат да се окажат значителни, като се посочва, че те варират между 46 и 288 милиарда евро годишно[6];

И.  като има предвид, че Общият съд на Европейския съюз заяви в своето решение от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, че Комисията е нарушила правото на ЕС, като не е приела делегирани актове за уточняване на научните критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

Й.  като има предвид, че Съдът е постановил, че междинните критерии, определени в Регламент (ЕС) № 528/2012, не могат да се разглеждат като критерии, които осигуряват достатъчно висока степен на защита (точка 77 от решението);

К.  като има предвид, че основната причина за бездействието от страна на Комисията е решението на нейния генерален секретар от 2 юли 2013 г. за извършване на оценка на социално-икономическото въздействие на евентуалните научни критерии, включително въвеждане на регулаторни промени в секторното законодателство (т.е. въвеждане на допълнителни елементи, свързани с оценката на риска и допълнителните социално-икономически съображения, с цел намаляване или предотвратяване на социално-икономическото въздействие – вж. раздел В от пътната карта на Комисията); като има предвид, че към въпросния момент вече е било изготвено подробно предложение за научните критерии като резултат от продължилата три години работа на службите;

Л.  като има предвид, че в своето решение Съдът се произнесе, че Комисията е имала ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове за определяне на посочените по-горе научни критерии не по-късно от 13 декември 2013 г.;

М.  като има предвид, Съдът заяви също така, че в никоя разпоредба на Регламент (ЕС) № 528/2012 не се изисква извършване на оценка на въздействието на научните основани на риска критерии и че дори ако Комисията счита, че такава оценка на въздействието е необходима, това не освобождава Комисията от задължението да спази крайния срок, определен в регламента (точка 74 от решението);

Н.  като има предвид, че освен това Съдът постанови, че подробното определяне на научните критерии може да се извърши единствено по обективен начин въз основа на научни данни, свързани с ендокринната система, независимо от всякакви други съображения, и по-специално независимо от икономическите съображения (параграф 71 от решението); като има предвид, че по този начин Съдът изясни, че оценката на социално-икономическото въздействие не е целесъобразна при вземането на решения по научни въпроси;

О.  като има предвид, че Съдът освен това постанови, че Комисията, в контекста на прилагането на правомощията, делегирани ѝ от законодателя, не може да поставя под съмнение определения от законодателя регулаторен баланс между усъвършенстването на вътрешния пазар, от една страна, и защитата на здравето на хората, здравето на животните и околната среда, от друга (точка 72 от решението); като има предвид, че по този начин Съдът изясни, че не е целесъобразно Комисията да разглежда регулаторните промени на секторното законодателство като част от оценката на въздействието, свързана с приемането на делегиран акт;

П.  като има предвид, че съгласно член 266 от ДФЕС институцията, органът, службата или агенцията, чийто акт е бил отменен или чието бездействие е било обявено за противоречащо на Договорите, е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз;

Р.  като има предвид, че през февруари 2016 г. г-н Андрюкайтис, член на Комисията, заяви пред Парламента на пленарно заседание, че въпреки това Комисията ще продължи работата си по оценката на въздействието, тъй като счита, че тя „е полезен и дори съществен инструмент за направляване на бъдещото ѝ решение относно критериите“;

С.  като има предвид, че председателят на Комисията, г-н Жан-Клод Юнкер, потвърди в своето писмо от 22 март 2016 г. до председателя на Европейския парламент, г-н Мартин Шулц, намерението на Комисията да поиска становището на Комитета за регулаторен контрол относно оценката на въздействието, преди да вземе решение относно научните критерии, като по този начин той потвърди, че ще продължи работата по оценката на въздействието, която не е нито необходима, нито целесъобразна, и която не спазва ограничението на правомощията, делегирани на Комисията, и съответно допълнително забавя приемането на научни критерии;

Т.  като има предвид, че следователно няма съмнение, че Комисията все още не е предприела действия, за да се съобрази с решението на Съда, а вместо това продължава да нарушава правото на ЕС, както е установено от Съда, и че съответно Комисията понастоящем е в нарушение и на член 266 от ДФЕС;

У.  като има предвид, че е абсолютно неприемливо Комисията в качеството си на пазител на Договорите да не спазва Договорите;

1.  изразява съгласие с Общия съд, че не е целесъобразно Комисията да извършва социално-икономическа оценка на въздействието с оглед на изясняването на научен въпрос и че Комисията няма право да променя регулаторния баланс, предвиден в основополагащ акт, чрез прилагането на правомощия, които са ѝ делегирани по силата на член 290 от ДФЕС – аспект, който при все това Комисията оценява в своята оценка на въздействието;

2.  осъжда Комисията не само за неизпълнението от нейна страна на задължението ѝ да приеме делегирани актове съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, но освен това и за неизпълнението на институционалните ѝ задължения, предвидени в самите договори, по-специално в член 266 от ДФЕС;

3.  призовава Комисията незабавно да изпълни задълженията си по член 266 от ДФЕС и незабавно да приеме основани на риска научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

4.  счита, че настоящата резолюция представлява официално уведомление до Комисията за необходимостта да предприеме действия по смисъла на член 265 от ДФЕС;

5.  запазва правото си съгласно член 265 от ДФЕС да сезира Съда на Европейския съюз с цел установяване на нарушението на разпоредбите на член 266 от ДФЕС, ако Комисията не определи позицията си в рамките на следващите два месеца;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, както и да съобщи резултата от гласуването на това предложение в пленарна зала, съответно на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.