Procedure : 2016/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0733/2016

Indgivne tekster :

B8-0733/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0270

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 181kWORD 75k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.899v01-00
 
B8-0733/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015  (2016/2747(RSP))


Matthias Groote for S&D-Gruppen
Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015  (2016/2747(RSP))  
B8-0733/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(2),

–  der henviser til Kommissionens køreplan "Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation" (Fastlæggelse af kriterierne for bestemmelse af hormonforstyrrende stoffer i forbindelse med gennemførelse af forordningen om plantebeskyttelsesmidler og forordningen om biocidholdige produkter)(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter(4),

–  der henviser til dom afsagt af Den Europæiske Union den 16. december 2015 i sag T-521/14, Sverige mod Kommissionen, hvor Sverige fik støtte fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Danmark, Finland, Frankrig og Nederlandene(5),

–  der henviser til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 265 og 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til skrivelse af 22. marts 2016 fra Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, til formanden for Europa-Parlamentet ((2016)1416502),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det i artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 fastsættes, at Kommissionen senest den 13. december 2013 skal vedtage delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige stoffers hormonforstyrrende egenskaber;

B.  der henviser til, at det samme krav allerede var blevet fastsat i forordning nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og at Kommissionen derfor havde fire år til at vedtage disse videnskabelige kriterier;

C.  der henviser til, at aktivstoffer ifølge artikel 5 i forordning (EU) nr. 528/2012, der på grundlag af videnskabelige kriterier, eller, indtil vedtagelsen af disse kriterier, på grundlag af midlertidige kriterier anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger hos mennesker, ikke godkendes, medmindre en af undtagelserne i artikel 5, stk. 2, finder anvendelse;

D.  der henviser til, at formålet med forordning (EU) nr. 528/2012 ifølge forordningens artikel 1 bl.a. er at sikre et højt beskyttelsesniveau for både menneskers og dyrs sundhed og miljøet;

E.  der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har vedtaget de videnskabelige kriterier, som nu er over to et halvt år forsinkede;

F.  der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter skal tage forordningen op til revision for så vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, når der forligger fællesskabskriterier, eller kriterier fastlagt ved internationale aftaler, for identifikation af stoffer med hormonforstyrrende egenskaber, eller senest den 11. januar 2015; der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har gennemført den pågældende revision, hvilket er i modstrid med dens ubetingede retlige pligt og på ubehørig vis kobles til den manglende vedtagelse af de videnskabelige kriterier;

G.  der henviser til, at UNEP/WHO i deres rapport med titlen "State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012" kaldte hormonforstyrrende stoffer for en global trussel og bl.a. henviste til den høje forekomst af og den stigende tendens til mange hormonrelaterede forstyrrelser hos mennesker og samtidig noterede, at der var konstateret hormonrelaterede virkninger på bestande af vilde dyr;

H.  der henviser til, at man i den nyeste undersøgelse om sundhedsmæssige omkostninger, som kan være forbundet med hormonforstyrrende kemikalier ("Health costs that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals"), ved vurdering af fem sundhedsvirkninger, der potentielt er relateret til hormonforstyrrende stoffer, fandt frem til, at den socioøkonomiske byrde for EU ved sundhedsvirkningerne forbundet med hormonforstyrrende stoffer ifølge den foreliggende litteratur på området kan være ganske væsentlig og række fra 46 mia. EUR til 288 mia. EUR pr. år(6);

I.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Ret i sin dom af 16. december 2015 i sag T-521/14 fastslog, at Kommissionen overtrådte EU-lovgivningen ved ikke at have vedtaget delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber;

J.  der henviser til, at Retten fandt, at de midlertidige kriterier, jf. forordning (EU) nr. 528/2012, ikke kan anses for at yde et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau (dommens præmis 77);

K.  der henviser til, at den grundlæggende årsag til, at Kommissionen havde undladt at handle var generalsekretærens beslutning af 2. juli 2013 om iværksættelse af en socioøkonomisk konsekvensanalyse af mulige videnskabelige kriterier, herunder indførelse af ændringer i sektorspecifik lovgivning (dvs. indførelse af yderligere risikovurderingselementer og af yderligere socioøkonomiske betragtninger for at begrænse eller forebygge socioøkonomiske virkninger, jf. sektion C i Kommissionens køreplan); der henviser til, at et fuldt specificeret forslag til videnskabelige kriterier lå klar, efter at tjenestegrenene havde arbejdet på det i tre år;

L.  der henviser til, at Retten i sin dom fastslog, at Kommissionen havde en klar, præcis og ubetinget pligt til at vedtage delegerede retsakter til fastsættelse af ovennævnte videnskabelige kriterier senest den 13. december 2013;

M.  der henviser til, at Retten endvidere fastslog, at ingen bestemmelse i forordning nr. 528/2012 krævede en konsekvensanalyse af videnskabelige farebaserede kriterier, og at det – selv om Kommissionen fandt, at en sådan vurdering var påkrævet – ikke ville fritage Kommissionen fra at respektere den frist, der er fastsat i forordningen (dommens præmis 74);

N.  der henviser til, at Retten desuden har fastslået, at angivelse af videnskabelige kriterier kun kan ske på en objektiv måde på grundlag af videnskabelige data i relation til hormonsystemet, uafhængigt af andre hensyn navnlig på det økonomiske område (dommens præmis 71); der henviser til, at Retten derved præciserede, at en socioøkonomisk konsekvensanalyse ikke er egnet til at træffe afgørelse om videnskabelige spørgsmål;

O.  der henviser til, at Retten desuden fastslog, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af de beføjelser, den har fået delegeret af lovgiveren, ikke kan rejse tvivl om den lovgivningsmæssige balance, som lovgiveren har fastsat mellem hensynet til forbedring af det indre marked og beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet (dommens præmis 72); der henviser til, at Retten derved præciserede, at det er upassende, at Kommissionen som del af konsekvensanalysen, der vedrører vedtagelsen af en delegeret retsakt, foretager en vurdering af ændringer af den sektorspecifikke lovgivning;

P.  der henviser til, at den institution eller det organ, kontor eller agentur, hvis undladelse er erklæret at være i strid mod traktaterne, i henhold til artikel 266 i TEUF har pligt til at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger;

Q.  der henviser til, at Vytenis Andriukaitis, medlem af Kommissionen, på Europa-Parlamentets plenarmøde i februar 2016 bebudede, at Kommissionen uanset dette ville fortsætte med at foretage denne konsekvensanalyse, idet den mener, at det er et "hensigtsmæssigt og endda afgørende redskab til at vejlede den fremtidige afgørelse om kriterierne";

R.  der henviser til, at Jean-Claude Juncker i sin skrivelse af 22. marts 2016 til formanden for Parlamentet, Martin Schulz, bekræftede Kommissionens hensigt om at indhente en udtalelse om konsekvensanalysen fra Udvalget for Forskriftskontrol, inden den ville tage stilling til de videnskabelige kriterier, dvs. det blev bekræftet, at Kommissionen ville fortsætte en konsekvensanalyse, der hverken er påkrævet eller egnet, og som ikke respekterer begrænsningen af de beføjelser, som Kommissionen har fået delegeret, hvilket yderligere forsinker vedtagelsen af de videnskabelige kriterier;

S.  der er derfor ingen tvivl om, at Kommissionen endnu ikke har truffet foranstaltninger til at efterkomme Rettens dom, men snarere holder fast ved sin tilsidesættelse af EU-retten som angivet af Retten og dermed nu også overtræder artikel 266 i TEUF;

T.  der henviser til, at det er fuldstændig uacceptabelt, at Kommissionen som traktaternes vogter ikke handler i overensstemmelse med traktaterne;

1.  er enig med Retten i, at det er upassende, at Kommissionen har iværksat en socioøkonomisk konsekvensanalyse til bestemmelse af et videnskabeligt spørgsmål, og at Kommissionen ikke har ret til at ændre den lovgivningsmæssige balance, der er fastsat i en basisretsakt, ved anvendelsen af de beføjelser, der er delegeret til den i henhold til artikel 290 i TEUF, hvilket imidlertid er noget, som Kommissionen vurderer i sin konsekvensanalyse;

2.  fordømmer Kommissionen for ikke alene at undlade at opfylde sin forpligtelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 528/2012, men også for ikke at opfylde sine institutionelle forpligtelser, der er fastsat i selve traktaterne, navnlig i artikel 266 i TEUF;

3.  kræver, at Kommissionen straks efterkommer sine forpligtelser i henhold til art. 266 i TEUF og straks vedtager farebaserede videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber;

4.  betragter denne beslutning som en formel opfordring til Kommissionen om at handle i medfør af artikel 265 i TEUF;

5.  forbeholder sig ret til i medfør af artikel 265 i TEUF at anlægge sag ved Den Europæiske Unions Domstol for at få fastslået, at Kommissionen har overtrådt artikel 266 i TEUF, hvis Kommissionen ikke fastlægger sin holdning inden for de næste to måneder;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Rådet og formanden for Kommissionen og at meddele dem resultatet af afstemningen i plenum om dette forslag.

 

(1)

EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)

EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(3)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(4)

EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(6)

http://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik