Menettely : 2016/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0733/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0733/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 232kWORD 75k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.899v01-00
 
B8-0733/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))


Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta
Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))  
B8-0733/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012(1),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(2),

–  ottaa huomioon komission etenemissuunnitelman hormonaalisia haitta-aineita koskevien kriteerien määrittelystä (”Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation”)(3),

–  ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009(4),

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion (Ruotsin komissiota vastaan nostama kanne, jossa Ruotsia tukivat parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Tanska, Suomi, Ranska ja Alankomaat)(5),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 265 ja 266 artiklan,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 22. maaliskuuta 2016 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle ((2016)1416502),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 3 kohdan mukaan komissio antaa viimeistään 13. joulukuuta 2013 delegoituja säädöksiä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien tieteellisten kriteerien määrittämiseksi;

B.  toteaa, että sama vaatimus oli jo vahvistettu kasvinsuojeluaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 1107/2009, ja tästä syystä komissiolla oli neljä vuotta aikaa hyväksyä tällaiset tieteelliset kriteerit;

C.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan mukaisesti tehoaineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisiin joko määritettävien tieteellisten kriteerien perusteella tai odotettaessa näiden kriteerien hyväksymistä väliaikaisten kriteerien perusteella, ei hyväksytä, ellei kyseessä ole jokin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu poikkeus;

D.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 1 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen tarkoitus on muun muassa varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso;

E.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vielä hyväksynyt tieteellisiä kriteereitä ja että kriteerien hyväksyminen on yli kaksi ja puoli vuotta myöhässä;

F.  toteaa, että kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen (EY) N:o 1223/2009 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia sisältävien aineiden osalta, kun käytettävissä on yhteisössä tai kansainvälisesti hyväksyttyjä kriteereitä hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia sisältävien aineiden tunnistamiseksi tai viimeistään 11. päivänä tammikuuta 2015; toteaa, että komissio ei ole vielä toteuttanut kyseistä tarkastelua, mikä on vastoin sille kuuluvaa ehdotonta laillista velvoitetta ja liittää asian aiheettomasti siihen, ettei se ole hyväksynyt tieteellisiä kriteereitä;

G.  toteaa, että UNEP/WHO:n raportissa hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevan tieteen tilasta vuonna 2012 kutsuttiin hormonaalisia haitta-aineita globaaliksi uhaksi ja viitattiin muun muassa tapausten suureen määrään sekä monien hormoniperäisten häiriöiden lisääntymiseen ihmisillä sekä havaintoihin hormonitoimintaan liittyvistä vaikutuksista luonnonvaraiseen eliöstöön;

H.  ottaa huomioon, että tuorein tutkimus hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin mahdollisesti liittyvistä terveydenhoitokustannuksista osoitti, kun tutkittiin viittä mahdollisesti hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin liittyvää terveysvaikutusta, että tällä hetkellä saatavilla olevan aineiston perusteella hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin liittyvä Euroopan unionin sosiaalis-taloudellinen rasite saattaa olla huomattava, ja toteaa, että se vaihtelee 46 ja 288 miljardin euron välillä vuodessa(6);

I.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin yleinen tuomioistuin totesi 16. joulukuuta 2015 antamassaan tuomiossa asiassa T-521/14, että komissio rikkoi unionin lainsäädäntöä, sillä se oli jättänyt hyväksymättä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

J.  toteaa, että tuomioistuimen mukaan asetuksessa (EU) N:o 528/2012 vahvistettujen väliaikaisten kriteerien ei voida katsoa tarjoavan riittävän korkeaa suojaa (tuomion 77 kohta);

K.  toteaa, että perimmäinen syy sille, että komissio ei ole toiminut asiassa, on sen pääsihteerin 2. heinäkuuta 2013 tekemä päätös toteuttaa sosiaalis-taloudellinen vaikutustenarviointi mahdollisista tieteellisistä kriteereistä, mukaan luettuna alakohtaiseen lainsäädäntöön tehtävät sääntelymuutokset (kuten riskinarviointia koskevien lisätekijöiden käyttöönotto ja sosiaalis-taloudelliset lisänäkökohdat sosiaalis-taloudellisen vaikutuksen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi– ks. komission etenemissuunnitelman osa C); toteaa, että yksiköiden laatima tieteellisiä kriteerejä koskeva täysimittainen ehdotus oli tuolloin valmiina kolmen vuoden työskentelyn jälkeen;

L.  toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin päätti antamassaan tuomiossa, että komissiolla oli selkeä, täsmällinen ja ehdoton velvoite, jonka mukaan delegoidut säädökset edellä mainittujen tieteellisten kriteerien määrittämiseksi oli hyväksyttävä 13. joulukuuta 2013 mennessä;

M.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 528/2012 mikään säännös ei edellytä tieteellisten kriteerien vaikutustenarviointia, ja että vaikka komissio pitäisi tällaista vaikutustenarviointia välttämättömänä, se ei vapauttaisi komissiota velvollisuudesta noudattaa asetuksessa säädettyä määräaikaa (tuomion 74 artikla);

N.  ottaa huomioon, että tuomioistuin päätti myös, että tieteellisten arviointiperusteiden määrittelyn olisi perustuttava objektiivisesti ainoastaan hormonijärjestelmää koskeviin tieteellisiin tietoihin ja oltava riippumattomia kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista (tuomion 71 artikla); toteaa, että tuomioistuin selvensi tällä tavalla, että sosiaalis-taloudellinen vaikutustenarviointi ei sovellu tieteellisestä asiasta päättämiseen;

O.  ottaa huomioon, että tämän lisäksi tuomioistuin katsoi, että komissio ei voi lainsäätäjän sille siirtämää toimivaltaa käyttämällä asettaa kyseenalaiseksi lainsäätäjän vahvistamaa sääntelytasapainoa sisämarkkinoiden kehittämisen ja ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun välillä (tuomion 72 artikla); toteaa, että tuomioistuin selvensi tällä tavalla, että komission ei pidä arvioida alakohtaisen lainsäädännön sääntelyn muutoksia osana delegoidun säädöksen hyväksymiseen liittyvää vaikutustenarviointia;

P.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaan toimielimen, jonka laiminlyönti on julistettu perussopimusten vastaiseksi, on toteutettava Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet;

Q.  toteaa, että helmikuussa 2016 komission jäsen Vytenis Povilas Andriukaitis ilmoitti parlamentille täysistunnossa, että komissio jatkaa kuitenkin vaikutustenarviointia, sillä se toimii hyödyllisenä ja jopa elintärkeänä välineenä ohjaamassa komission tulevaa päätöstä kriteereistä;

R.  toteaa, että puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vahvisti 22. maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään puhemies Schulzille komission aikomuksen pyytää ensin sääntelyntarkastelulautakunnan kantaa vaikutustenarviointiin ennen tieteellisiä kriteerejä koskevaa päätöstä, jolloin vahvistetaan vaikutustenarvioinnin jatkaminen, jota ei tarvita, joka ei ole tarkoituksenmukainen ja jossa ei noudateta komissiolle delegoidun vallan rajoittamista ja joka siten viivästyttää tieteellisten kriteerien hyväksymistä;

S.  toteaa näin ollen, että ei ole epäilystä siitä, että komissio ei ole vielä toteuttanut toimia noudattaakseen tuomioistuimen tuomiota vaan edelleen rikkoo unionin lainsäädäntöä, kuten tuomioistuin on todennut, ja rikkoo siten myös SEUT-sopimuksen 266 artiklaa;

T.  toteaa, ettei voida hyväksyä sitä, ettei komissio perussopimusten noudattamisen valvojana noudata perussopimuksia;

1.  yhtyy unionin yleisen tuomioistuimen kantaan, että komission ei pidä tehdä sosiaalis-taloudellista vaikutustenarviointia tieteellisen seikan määrittämiseksi ja että komissiolla ei ole oikeutta muuttaa perussopimuksessa säädettyä sääntelytasapainoa soveltamalla sille SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettyä toimivaltaa; toteaa, että siitä huolimatta komissio arvioi tätä kysymystä osana vaikutustenarviointiaan;

2.  arvostelee komissiota paitsi siitä, että se ei ole noudattanut velvoitettaan antaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisia delegoituja säädöksiä, myös siitä, että se ei ole noudattanut itse perussopimuksissa, erityisesti SEUT-sopimuksen 266 artiklassa, määrättyjä institutionaalisia velvoitteitaan;

3.  kehottaa komissiota välittömästi noudattamaan SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisia velvoitteitaan ja hyväksymään välittömästi hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevat riskiperusteiset kriteerit;

4.  pitää tätä päätöslauselmaa muodollisena huomautuksena komissiolle, että sen olisi toimittava SEUT-sopimuksen 265 artiklan mukaisesti;

5.  katsoo SEUT-sopimuksen 265 artiklan mukaiseksi oikeudekseen saattaa asia Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi niin, että se vahvistaa SEUT-sopimuksen 266 artiklan rikkomisen ellei komissio määrittele kantaansa seuraavien kahden kuukauden kuluessa;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle sekä antamaan heille tiedoksi täysistunnossa toimitetun äänestyksen tuloksen.

(1)

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(4)

EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

 

 

(6)

http://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö