Propunere de rezoluţie - B8-0733/2016Propunere de rezoluţie
B8-0733/2016

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Matthias Groote în numele Grupului S&D
Bas Eickhout în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0733/2016

Procedură : 2016/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0733/2016
Texte depuse :
B8-0733/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8-0733/2016

Rezoluția Parlamentului European referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015

(2016/2747(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide[1],

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului[2],

–  având în vedere foaia de parcurs a Comisiei Europene referitoare la stabilirea criteriilor pentru identificarea perturbatorilor endocrini în contextul punerii în aplicare a Regulamentului privind produsele fitosanitare și a Regulamentului privind produsele biocide (Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation)[3],

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice[4],

–  având în vedere hotărârea pronunțată de Tribunal la 16 decembrie 2015 în cauza T-521/14 (cauză inițiată de Suedia împotriva Comisiei, Suedia fiind sprijinită de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Danemarca, Finlanda, Franța și Țările de Jos)[5],

–  având în vedere articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolele 265 și 266 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, din 22 martie 2016, adresată Președintelui Parlamentului European ((2016)1416502),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, Comisia trebuie să adopte, până cel târziu la 13 decembrie 2013, acte delegate care să stabilească criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

B.  întrucât această cerință fusese deja inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind produsele fitosanitare, Comisia având astfel la dispoziție patru ani în care să adopte criteriile științifice în cauză;

C.  întrucât, potrivit articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, nu sunt aprobate substanțele active despre care se consideră că ar avea proprietăți ce afectează sistemul endocrin și care ar putea avea efecte adverse asupra omului, fie pa baza unor criterii științifice ce urmează să fie stabilite, fie pe baza unor criterii provizorii până la adoptarea criteriilor științifice, cu excepția cazului în care se aplică una dintre derogările menționate la articolul 5 alineatul (2);

D.  întrucât, potrivit articolului 1 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, scopul acestui regulament este, printre altele, de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și a animalelor și de protecție a mediului;

E.  întrucât Comisia nu a adoptat încă aceste criterii științifice, depășind termenul prevăzut pentru adoptarea lor cu mai mult de doi ani și jumătate;

F.  întrucât, potrivit articolului 15 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 privind produsele cosmetice, Comisia trebuie să revizuiască acest regulament în ceea ce privește substanțele care au proprietăți ce pot afecta sistemul endocrin atunci când devin disponibile criterii comunitare sau criterii convenite la nivel internațional pentru identificarea substanțelor ce pot afecta sistemul endocrin sau cel târziu până la 11 ianuarie 2015; întrucât Comisia nu a revizuit încă acest regulament, în pofida obligației sale juridice și necondiționate de a face acest lucru, făcând o trimitere necorespunzătoare la faptul că nu a adoptat criteriile științifice necesare;

G.  întrucât, în raportul lor intitulat „Situația științifică privind substanțele chimice perturbatoare ale sistemului endocrin (2012)” (State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012), UNEP și OMS au calificat perturbatorii endocrini drept o amenințare mondială și menționează, printre altele, incidența ridicată și frecvența tot mai mare în rândul populației a multor tulburări endocrine, constatând totodată că se observă efecte de natură endocrină și în rândul populațiilor de animale sălbatice;

H.  întrucât, în cel mai recent studiu privind „Costurile medicale ce pot fi legate de efectul substanțelor chimice care afectează sistemul endocrin” (Health costs that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals), în urma evaluării a cinci efecte asupra sănătății care ar putea fi provocate de perturbatori endocrini s-a constatat, potrivit literaturii existente, că povara socioeconomică a efectelor de sănătate provocate de perturbatori endocrini ar putea fi considerabilă pentru UE, aceasta fiind cuprinsă între 46 și 288 de miliarde EUR pe an[6];

I.  întrucât, în hotărârea sa din 16 decembrie 2015 pronunțată în cauza T-521/14, Tribunalul a declarat că Comisia a încălcat legislația Uniunii deoarece nu a adoptat acte delegate care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin;

J.  întrucât Tribunalul a constatat că criteriile provizorii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu pot fi considerate suficiente pentru a asigura nivelul de protecție necesar (punctul 77 din hotărâre);

K.  întrucât la baza lipsei de acțiune din partea Comisiei se află decizia secretarului general al acesteia din 2 iulie 2013 privind desfășurarea unei evaluări a impactului socioeconomic al eventualelor criterii științifice, inclusiv al introducerii unor modificări normative în legislația sectorială (mai exact, introducerea unor elemente suplimentare pentru evaluarea riscurilor și a unor noi considerente socioeconomice pentru a se reduce sau a se evita impactul socioeconomic - a se vedea secțiunea C din foaia de parcurs a Comisiei); întrucât, în acel moment, era disponibilă o propunere finalizată privind criteriile științifice, care reprezenta rezultatul a trei ani de muncă a serviciilor competente;

L.  întrucât Tribunalul a decis în hotărârea sa că Comisia avea obligația clară, precisă și necondiționată să adopte până cel târziu la 13 decembrie 2013 acte delegate de stabilire a criteriilor științifice menționate anterior;

M.  întrucât Tribunalul a declarat, de asemenea, că nicio dispoziție a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 nu impune o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri, și chiar dacă Comisia ar considera necesară o astfel de evaluare a impactului, acest lucru nu ar exonera-o de respectarea termenului prevăzut în regulament (punctul 74 din hotărâre);

N.  întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, fără alte considerente, în special de natură economică (punctul 71 din hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat astfel faptul că o evaluare a impactului socioeconomic nu își are locul într-o decizie științifică;

O.  întrucât Tribunalul a decis, de asemenea, că, în contextul aplicării competențelor delegate acesteia de către legislator, Comisia nu are dreptul să pună la îndoială echilibrul normativ stabilit de legislator între îmbunătățirea pieței interne și protecția atât a sănătății umane și a celei animale, cât și a mediului (punctul 72 din hotărâre); întrucât Tribunalul a clarificat astfel faptul că este inoportună aprecierea de către Comisie, în cadrul unei evaluări a impactului legate de adoptarea unui act delegat, a modificărilor normative aduse legislației sectoriale;

P.  întrucât, potrivit articolului 266 din TFUE, instituția a cărei inacțiune a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene;

Q.  întrucât în februarie 2016 comisarul Andriukaitis a informat Parlamentul reunit în ședință plenară că Comisia va continua totuși evaluarea de impact, deoarece o consideră „un instrument util și chiar esențial care să o ghideze în luarea viitoarei decizii privind criteriile”;

R.  întrucât Președintele Juncker a confirmat, în scrisoarea sa din 22 martie 2016 adresată Președintelui Schulz, intenția Comisiei de a solicita, în prealabil, înainte de a lua o decizie cu privire la criteriile științifice, avizul Comitetului de analiză a reglementării cu privire la evaluarea impactului, confirmând astfel că evaluarea impactului va continua, deși aceasta nu este nici necesară, nici oportună și nu respectă limitele impuse competențelor delegate Comisiei, amânând astfel și mai mult adoptarea criteriilor științifice;

S.  întrucât, prin urmare, nu există niciun dubiu că Comisia nu a întreprins încă nicio măsură pentru a se conforma hotărârii Tribunalului, ci, dimpotrivă, se arată persistentă în încălcarea legislației UE constatată de Tribunal, încălcând deci în prezent și articolul 266 din TFUE;

T.  întrucât este absolut inacceptabil ca, fiind gardian al tratatelor, Comisia să nu respecte tratatele,

1.  este de acord cu Tribunalul că evaluarea impactului socioeconomic întreprinsă de Comisie pentru determinarea unei chestiuni științifice este inoportună, iar Comisia nu are dreptul să modifice echilibrul normativ stabilit într-un act fundamental, aplicând competențele ce i-au fost delegate în temeiul articolului 290 din TFUE, aspect analizat totuși de Comisie în evaluarea sa de impact;

2.  condamnă Comisia nu numai pentru că nu și-a îndeplinit obligația de a adopta acte delegate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012, ci și pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile instituționale prevăzute în chiar textul tratatelor, mai exact la articolul 266 din TFUE;

3.  invită Comisia să-și îndeplinească fără întârziere obligațiile prevăzute la articolul 266 din TFUE și să adopte imediat criterii științifice bazate pe riscuri pentru determinarea proprietăților ce afectează sistemul endocrin;

4.  consideră prezenta rezoluție drept o sesizare oficială a Comisiei prin care i se cere să dea curs articolului 265 din TFUE;

5.  își rezervă dreptul prevăzut la articolul 265 din TFUE de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în vederea constatării încălcării articolului 266 din TFUE în cazul în care Comisia nu își precizează poziția în următoarele două luni;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului și Președintelui Comisiei și de a le notifica rezultatul votului în ședință plenară asupra prezentei rezoluții.