Predlog resolucije - B8-0733/2016Predlog resolucije
B8-0733/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Matthias Groote v imenu skupine S&D
Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0733/2016

Postopek : 2016/2747(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0733/2016
Predložena besedila :
B8-0733/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0733/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015

(2016/2747(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov[1],

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS[2],

–  ob upoštevanju načrta Komisije o določitvi meril za opredelitev endokrinih motilcev v povezavi z izvajanjem uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih in uredbe o biocidnih proizvodih[3];

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih[4],

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14 (Švedska proti Komisiji, pri čemer je Švedska imela podporo Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije, Danske, Finske, Francije in Nizozemske)[5],

–  ob upoštevanju člena 17(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju členov 265 in 266 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju pisma predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja z dne 22. marca 2016 predsedniku Evropskega parlamenta ((2016)1416502),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker člen 5(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 določa, da mora Komisija najpozneje do 13. decembra 2013 sprejeti delegirane akte v zvezi z znanstvenimi merili za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev pri aktivnih snoveh in biocidnih proizvodih;

B.  ker to zahtevo vsebuje že Uredba (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih proizvodih, tako da je imela Komisija za sprejetje znanstvenih meril na voljo štiri leta;

C.  ker se v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 528/2012 aktivne snovi, pri katerih se na podlagi znanstvenih meril, ki jih je treba določiti, oziroma na podlagi začasnih meril, dokler prva niso sprejeta, ugotovijo lastnosti endokrinih motilcev, ki imajo lahko negativne učinke na ljudi, ne odobrijo, razen če velja ena od izjem iz člena 5(2);

D.  ker je v skladu s členom 1 Uredbe (EU) št. 528/2012 namen te uredbe med drugim zagotoviti visoko raven varovanja zdravja človeka in živali ter okolja;

E.  ker Komisija dve leti in pol po izteku roka znanstvenih meril še vedno ni sprejela;

F.  ker naj bi Komisija v skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih to uredbo pregledala z vidika snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, ko bodo na voljo merila Skupnosti ali mednarodno dogovorjena merila za ugotavljanje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, najpozneje pa do 11. januarja 2015; ker Komisija tega pregleda v nasprotju s svojimi brezpogojnimi pravnimi obveznostmi še ni opravila in ga neupravičeno povezuje z dejstvom, da še ni sprejela znanstvenih meril;

G.  ker je v poročilu UNEP/WHO o znanstvenih dognanjih o kemičnih snoveh z lastnostmi endokrinih motilcev iz leta 2012 zapisano, da so te snovi svetovna grožnja, med drugim pa so omenjene tudi vse pogostejše in razširjene motnje endokrinega sistema pri ljudeh in divjih živalih;

H.  ker je v najnovejši študiji o zdravstvenih stroških, povezanih z endokrinimi motilci, v kateri je bilo ocenjenih pet zdravstvenih stanj, ki bi lahko bila posledica endokrinih motilcev, zapisano, da naj bi bilo na osnovi razpoložljive strokovne literature družbeno in gospodarsko breme zdravstvenih posledic endokrinih motilcev za EU precejšnje, saj naj bi znašalo od 46 do 288 milijard EUR letno[6];

I.  ker je Splošno sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: sodišče) v sodbi z dne 16. decembra 2015 v zadevi T-521/14 zapisalo, da je Komisija kršila zakonodajo EU, ker ni sprejela delegiranih aktov z znanstvenimi merili za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev;

J.  ker je sodišče ugotovilo, da začasna merila, predvidena v Uredbi (EU) št. 528/2012, ne zagotavljajo dovolj visoke ravni varovanja (77. odstavek sodbe);

K.  ker je bil glavni razlog za neukrepanje Komisije sklep njenega generalnega sekretarja z dne 2. julija 2013 o izvedbi ocene družbenih in gospodarskih učinkov morebitnih znanstvenih meril, vključno z regulativnimi spremembami sektorske zakonodaje (tj. uvedbo dodatnih elementov pri ocenah tveganja in dodatnih družbenih in gospodarskih mnenj za zmanjšanje oziroma preprečitev družbenih in gospodarskih učinkov – gl. razdelek C načrta Komisije); ker je bil takrat že na voljo obsežen predlog znanstvenih meril, ki so ga službe pripravljale tri leta;

L.  ker je sodišče razsodilo, da je imela Komisija jasno, natančno in brezpogojno obveznost, da najpozneje do 13. decembra 2013 sprejme delegirane akte v zvezi z omenjenimi znanstvenimi merili;

M.  ker je še ugotovilo, da nobena določba v Uredbi (EU) št. 528/2012 ne zahteva ocene učinka znanstvenih meril, temelječih na tveganju, in menilo, da čeprav je Komisija pretehtala, da je takšna ocena potrebna, je to ne razrešuje obveznosti spoštovanja roka, določenega v tej uredbi (74. odstavek sodbe);

N.  ker je sodišče tudi presodilo, da je mogoče znanstvena merila nepristransko določiti samo na osnovi znanstvenih podatkov o endokrinem sistemu, neodvisno od drugih dejavnikov, zlasti ekonomskih (71. odstavek sodbe); ker je tako potrdilo, da je ocena družbenih in gospodarskih učinkov neustrezen način za odločanje o znanstvenih zadevah;

O.  ker je sodišče še odločilo, da Komisija pri uporabi pooblastil, ki ji jih je podelil zakonodajalec, ne sme postavljati pod vprašaj regulativnega ravnovesja med izboljšavami na notranjem trgu ter zaščito zdravja ljudi in živali ter varstva okolja, ki ga je določil zakonodajalec (72. odstavek sodbe); ker je s tem pojasnilo, da ni primerno, da Komisija pri ocenah učinka, povezanih s sprejetjem delegiranih aktov, ocenjuje regulativne spremembe sektorske zakonodaje;

P.  ker mora v skladu s členom 266 PDEU institucija, ki je z opustitvijo ukrepanja kršila pogodbi, sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije;

Q.  ker je komisar Vytenis Andriukaitis na plenarnem zasedanju Parlamenta februarja 2016 izjavil, da bo Komisija ocene učinka izvajala še naprej, češ da so „koristno in celo bistveno orodje, ki usmerja njene prihodnje odločitve“;

R.  ker je predsednik Juncker v pismu predsedniku Schulzu z dne 22. marca 2016 potrdil namero Komisije, da se bo o ocenah učinka najprej posvetovala z odborom za regulativni nadzor in šele nato odločala o znanstvenih merilih, torej da bo še naprej izvajala ocene učinka, ki niso ne potrebne ne primerne, presegajo pristojnosti, podeljene Komisiji, in povzročajo še večje zamude pri sprejemanju znanstvenih meril;

S.  ker torej ni nobenega dvoma, da Komisija še ni sprejela ukrepov, da bi upoštevala sodbo sodišča, temveč vztraja pri kršenju zakonodaje EU, kot je zapisalo sodišče, in s tem krši tudi člen 266 PDEU;

T.  ker je povsem nesprejemljivo, da Komisija kot varuhinja pogodb slednji krši;

1.  se strinja s Splošnim sodiščem Evropske unije, da je neprimerno, da Komisija o znanstvenih zadevah odloča tako, da izvaja ocene družbenih in gospodarskih učinkov, in da s pooblastili, ki so ji bila podeljena v skladu s členom 209 PDEU, ni upravičena spreminjati regulativnega ravnovesja, opredeljenega v temeljnem aktu, vendar ga v svojih ocenah učinka vseeno ocenjuje;

2.  obsoja Komisijo, in sicer ne le zato, ker ni izpolnila svoje obveznosti in sprejela delegiranih aktov v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, temveč tudi zato, ker ni izpolnila svojih institucionalnih obveznosti, ki ji jih nalagata pogodbi, zlasti člen 266 PDEU;

3.  poziva Komisijo, naj nemudoma izpolni svoje obveznosti po členu 266 PDEU in takoj sprejme na tveganju temelječa znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev;

4.  meni, da je ta resolucija uradni opomin Komisiji, naj ravna v skladu s členom 265 PDEU;

5.  si v skladu s členom 265 PDEU pridržuje pravico, da na Sodišču Evropske unije sproži postopek za ugotavljanje kršitve člena 266 PDEU, če Komisija v naslednjih dveh mesecih ne bo sprejela stališča o vsem tem;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Sveta in predsedniku Komisije ter ju obvesti o rezultatu glasovanja o njej na plenarnem zasedanju.