Förfarande : 2016/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0733/2016

Ingivna texter :

B8-0733/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 231kWORD 74k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.899v01-00
 
B8-0733/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015  (2016/2747(RSP))


Matthias Groote för S&D-gruppen
Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015  (2016/2747(RSP))  
B8-0733/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(2),

–  med beaktande av kommissionens färdplan Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation(3),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter(4),

–  med beaktande av tribunalens dom av den 16 december 2015 i målet T-521/14 (talan väckt av Sverige mot kommissionen; Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Danmark, Finland, Frankrike och Nederländerna stödde Sveriges talan)(5),

–  med beaktande av artikel 17.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 265 och 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 mars 2016 från kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, till Europaparlamentets talman ((2016)1416502),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 5.3. i förordning (EU) nr 528/2012 ska kommissionen senast den 13 december 2013 anta delegerade akter för att närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

B.  Samma krav fastställdes redan i förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel, och kommissionen har därför haft fyra år på sig att anta dessa vetenskapliga kriterier.

C.  Enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 528/2012 får verksamma ämnen som anses ha hormonstörande egenskaper som kan ha skadliga effekter på människor, antingen på grundval av vetenskapliga kriterier som ska fastställas eller, i avvaktan på att sådana kriterier antas, på grundval av interimskriterier, inte godkännas, utom när ett av undantagen i artikel 5.2 är tillämpligt.

D.  Enligt artikel 1 i förordning (EU) nr 528/2012 är syftet med den förordningen bland annat att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön.

E.  Kommissionen har fortfarande inte antagit de vetenskapliga kriterierna, som nu är mer än två och ett halvt år försenade.

F.  Enligt artikel 15.4 i förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter ska kommissionen se över den förordningen med avseende på hormonstörande ämnen när gemenskapskriterier eller internationellt överenskomna kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen finns tillgängliga, eller senast den 11 januari 2015. Kommissionen har ännu inte genomfört denna översyn, vilket strider mot dess ovillkorliga rättsliga skyldighet och i onödan kopplas till det faktum att kommissionen inte har antagit de vetenskapliga kriterierna.

G.  Enligt Unep/WHO:s rapport State of the science of endocrine disrupting chemicals 2012 utgör hormonstörande ämnen ett globalt hot, med hänvisning bland annat till den höga förekomsten av och den stigande trenden för sådana sjukdomar hos människor som har samband med hormonstörande ämnen, och i rapporten noteras även att effekter som har samband med hormonstörande ämnen har observerats bland populationer av vilda djur.

H.  I den senaste studien om hälso- och sjukvårdskostnader som kan vara kopplade till hormonstörande kemikalier fann man, när man studerade fem hälsoeffekter som eventuellt är relaterade till hormonstörande ämnen, att den socioekonomiska bördan i EU av hälsoeffekter som har samband med hormonstörande ämnen kan vara avsevärd, någonstans mellan 46 miljarder euro och 288 miljarder euro per år(6).

I.  Tribunalen förklarade i sin dom av den 16 december 2015 i mål T-521/14 att kommissionen brutit mot unionslagstiftningen genom att inte anta delegerade akter för att närmare ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper.

J.  Enligt tribunalen kan interimskriterierna i förordning (EU) nr 528/2012 inte anses säkerställa en tillräckligt hög skyddsnivå (punkt 77 i domen).

K.  Grundorsaken till kommissionens underlåtenhet att agera var dess generalsekreterares beslut av den 2 juli 2013 att genomföra en socioekonomisk konsekvensbedömning av möjliga vetenskapliga kriterier, inklusive införandet av ändringar i sektorsspecifik lagstiftning (dvs. införande av ytterligare inslag i riskbedömningen och ytterligare socioekonomiska överväganden för att minska eller förebygga socioekonomiska konsekvenser – se avsnitt C i kommissionens färdplan). Ett fullfjädrat förslag till vetenskapliga kriterier låg då färdigt efter att avdelningarna hade arbetat med det i tre år.

L.  Tribunalen fastslog i sin dom att kommissionen hade en klar, precis och ovillkorlig skyldighet att anta delegerade akter för att närmare ange de ovannämnda vetenskapliga kriterierna senast den 13 december 2013.

M.  Tribunalen slog vidare fast att ingen bestämmelse i förordning nr 528/2012 kräver en konsekvensbedömning av vetenskapliga farobaserade kriterier, och att även om kommissionen ansåg att en sådan konsekvensbedömning behövdes skulle detta inte befria kommissionen från att iaktta den tidsfrist som fastslagits i förordningen (punkt 74 i domen).

N.  Domstolen fastslog också att fastställande av vetenskapliga kriterier endast kan göras på ett objektivt sätt, med hänsyn till vetenskapliga uppgifter om hormonsystemet, oberoende av andra överväganden, särskilt ekonomiska (punkt 71 i domen). Domstolen klargjorde således att en socioekonomisk konsekvensbedömning inte är lämplig för att besluta om vetenskapliga frågor.

O.  Vidare slog domstolen fast att kommissionen vid genomförandet av de befogenheter som delegerats till den av lagstiftaren inte får ifrågasätta den regleringsbalans som lagstiftaren fastslagit mellan förbättringen av den inre marknadens funktion och skyddet för både människors och djurs hälsa och för miljön (punkt 72 i domen). Domstolen klargjorde därmed att det är olämpligt för kommissionen att som en del av konsekvensbedömningen i samband med antagandet av en delegerad akt bedöma lagstiftningsändringar i den sektorsspecifika lagstiftningen.

P.  Enligt artikel 266 i EUF-fördraget ska den institution vars underlåtenhet att agera har förklarats strida mot fördragen vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa EU‑domstolens dom.

Q.  I februari 2016 informerade kommissionsledamot Andriukaitis parlamentet i plenum att kommissionen icke desto mindre skulle gå vidare med konsekvensbedömningen, eftersom den var ett användbart och till och med oumbärligt verktyg för att ge vägledning i kommissionens framtida beslut om kriterierna.

R.  I en skrivelse av den 22 mars 2016 till talman Schulz bekräftade ordförande Juncker kommissionens avsikt att rådfråga nämnden för lagstiftningskontroll om konsekvensbedömningen innan den fattar ett beslut om de vetenskapliga kriterierna, och bekräftade således fullföljandet av en konsekvensbedömning som varken krävs eller är lämplig och som inte respekterar begränsningen av de befogenheter som kommissionen har tilldelats, vilket ytterligare försenar antagandet av vetenskapliga kriterier.

S.  Det finns därför ingen tvekan om att kommissionen ännu inte har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa domstolens dom, utan snarare framhärdar i sitt åsidosättande av unionsrätten såsom den förklarats av domstolen, och därmed även åsidosättandet av artikel 266 i EUF-fördraget.

T.  Det är fullständigt oacceptabelt att kommissionen, som fördragens beskyddare, inte respekterar fördragen.

1.  Europaparlamentet håller med tribunalen om att det är olämpligt att kommissionen genomför en socioekonomisk konsekvensbedömning för att fastställa en vetenskaplig fråga, och att kommissionen inte har rätt att ändra den regleringsbalans som fastställs i en grundläggande akt vid genomförandet av de befogenheter som delegerats till den i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget, vilket emellertid är en aspekt som kommissionen analyserar i sin konsekvensbedömning.

2.  Europaparlamentet fördömer kommissionen, inte bara för dess underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet att anta delegerade akter enligt förordning (EU) nr 528/2012, utan också för dess underlåtenhet att fullgöra sina institutionella skyldigheter enligt själva fördragen, särskilt artikel 266 i EUF-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genast fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 266 i EUF-fördraget och att genast anta farobaserade vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper.

4.  Europaparlamentet betraktar denna resolution som en anmodan till kommissionen att vidta åtgärder i den mening som avses i artikel 265 i EUF-fördraget.

5.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget väcka talan vid Europeiska unionens domstol för att få överträdelsen av artikel 266 i EUF-fördraget fastslagen om kommissionen inte tar ställning inom de kommande två månaderna.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådets ordförande och kommissionens ordförande, och att underrätta dem om resultatet av omröstningen om den i kammaren.

(1)

EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(4)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(5)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

 

 

(6)

http://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy