Предложение за резолюция - B8-0734/2016Предложение за резолюция
B8-0734/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Силви Годен от името на групата ENF

Процедура : 2016/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0734/2016
Внесени текстове :
B8-0734/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0734/2016

Резолюция на Европейския парламент относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.

(2016/2747(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди[1],

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/EИО[2],

–  Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията[3],

–  като взе предвид решението на Общия съд, съдебен орган на Съда на Европейския съюз, от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, Кралство Швеция/Европейска комисия[4], в което Кралство Швеция, подкрепяно, наред с другото, от Европейския парламент, предявява иск срещу Комисията за това, че не е приела делегирани актове за определяне на конкретни научни критерии за определяне на свойствата, водещи до ендокринни смущения,

–  като взе предвид член 36 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

–  като взе предвид член 168 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 17, параграф 8 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 234 от ДФЕС,

–  като взе предвид писмото от 22 март 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент ((2016)1416502),

–  като взе предвид предложението на Комисията за нова мярка относно бисфенол А (BPA) в материалите, предназначени за контакт с храни от ноември 2015 г.[5],

–  като взе предвид изявлението на Комисията от 25 май 2016 г. относно актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 528/2012 се основава на принципа на предпазливост и има за цел да гарантира, че производството и предоставянето на пазара на активни вещества и биоциди няма вредно въздействие върху здравето на хората или животните, или неприемливо въздействие върху околната среда;

Б.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, Комисията е била длъжна, не по-късно от 13 декември 2013 г., да приеме делегирани актове, дефиниращи научни критерии за определянето на свойствата на активните вещества и биоцидите, водещи до нарушения на ендокринната система;

В.  като има предвид, че Комисията не е приела горепосочените делегирани актове нито преди, нито след 13 декември 2013 г.;

Г.  като има предвид, че Общият съд се е произнесъл в своето решение от 16 декември 2015 г., че Комисията е имала ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове за определяне на посочените по-горе научни критерии най-късно до 13 декември 2013 г.;

Д.  като има предвид, че Общият съд отхвърли специфичния правен довод, изтъкнат от Комисията с цел да оправдае своето бездействие, като в точка 74 от съдебното си решение постановява недвусмислено, че никоя разпоредба в Регламент (ЕС) № 528/2012 не изисква оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии;

Е.  като има предвид, че на пленарното заседание на Европейския парламент от 2 февруари 2016 г. Комисията, представлявана от Витянис Повилас Андрюкайтис, член на Комисията, обяви, че оценката на въздействието „действа като полезен и дори основополагащ инструмент за насочване на бъдещото решение на Комисията относно критериите“, а освен това и че Комисията възнамерява да представи първо регламент за прилагане, съдържащ критериите, които ще се прилагат по отношение на химическите вещества, попадащи в обхвата на Регламента за продуктите за растителна защита и в рамките на т.нар. процедура по регулиране с контрол, а впоследствие - делегиран акт, съдържащ критериите, приложими в рамките на Регламента за биоцидите;

Ж.  като има предвид, че председателят Юнкер потвърди в горепосоченото писмо от 22 март 2016 г., адресирано до председателя на Европейския парламент, намерението на Комисията да поиска на първо място становището на Комитета за регулаторен контрол относно оценката на въздействието, въпреки че Общият съд е посочил, че в Регламент (ЕС) № 528/2012 не се съдържа разпоредба, която да изисква извършване на оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии;

З.  като има предвид, че тези декларации са потвърждение за непрекъснато, постоянно и повтарящо се нарушаване на Регламент (ЕС) № 528/2012 и на решението на Общия съд от 16 декември 2015 г.;

И.  „Институцията, органът, службата или агенцията, чийто акт е бил отменен или чието бездействие е било обявено за противоречащо на Договорите, е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз“;

Й.  като има предвид следователно, че такова повторно неспазване съставлява ясно нарушение на Договорите;

К.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1935/2004 се основава на принципа, че всички материали и предмети, предназначени да влизат в пряк или непряк контакт с храни, трябва да бъдат достатъчно инертни, за да не допускат пренасянето на вещества в храната в количества, които са достатъчно големи, за да застраши здравето на човека или да доведат до неприемлива промяна в състава на храната или влошаване на органолептичните ѝ свойства;

Л.  като има предвид, че член 18 от Регламент (ЕО) № 1935/2004 предвижда, че когато в резултат на нова информация или повторна оценка на съществуваща информация една държава членка има подробни основания да заключи, че употребата на даден материал или предмет застрашава здравето на човека, тя може временно да спре или ограничи прилагането на определени правила на ЕС като тези за пластмаси; като има предвид, че според същите правила, Комисията е задължена да реши дали тези мерки са необходими, когато е уместно, след получаване на становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), и да предприеме действия било за приемането им или за отказването от тях;

М.  като има предвид, че няколко държави членки въведоха национални забрани за използването на предполагаеми нарушители на функциите на ендокринната система в пластмасови материали, предназначени за контакт с храни съгласно тези защитни мерки, както и в други материали, като например покрития; като има предвид, че Дания и Белгия въведоха национални забрани за употребата на BPA в материали, предназначени за контакт с храни за кърмачета и малки деца, както и Швеция по отношение на бои и лакове за материалите, влизащи в контакт с храни за кърмачета и малки деца, и Франция по отношение на всички хранителни опаковки, контейнери и прибори;

Н.  като има предвид, че правното задължение на Комисията за предприемане на действия е приложимо по отношение на държавите членки, които са изтъкнали подобни основания за прилагането на член 18, а именно Франция, Дания и Белгия; като има предвид, че тези държави членки, както и Швеция, уведомиха Комисията за своите мерки, доколкото те са от значение за материали, за които не съществуват конкретни хармонизирани мерки на равнището на ЕС, както се изисква от „процедура за нотификация 2015/1535“;

О.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1907/2006 се основава на принципа на гарантиране на висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда;

1.  подчертава провала на Комисията по отношение на гарантирането на висока степен на защита на човешкото здраве и околната среда;

2.  припомня, че Комисията не изпълнява задължението си да приеме делегирани актове, както се изисква от Регламент (ЕС) № 528/2012;

3.  припомня, че е задължение на Комисията да определи научните критерии за определяне на свойствата, водещи до нарушаване на ендокринната система от активни вещества и биоциди, докато съгласно Насоките за по-добро регулиране на Комисията от 19 май 2015 г. ролята на оценките на въздействието е да се събират доказателства, така че да се оцени дали бъдещо законодателно или незаконодателно действие на Съюза е обосновано и по какъв начин такова действие може да бъде планирано най-добре, за да бъдат постигнати желаните цели на политиката;

4.  счита за неприемливо, че дори след съдържащото се в решението на Общия съд от 16 декември 2015 г. осъждане Комисията не успя да предложи делегирани актове за определяне на специфични научни критерии за определяне на свойствата на активни вещества и биоциди, водещи до ендокринни смущения;

5.  осъжда като неуместни и безпредметни опитите на Комисията да забави своите действия, както и опита й да обоснове необходимостта от приемане на оценка на въздействието, която не се изисква от законодателството, при положение, че вече е публично достояние фактът, че се влияе от индустриалните лобита, СТО и Съединените американски щати да не публикува научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функционирането на ендокринната система;

6.  подчертава допълнително нарушаване на Договорите от страна на Комисията, тъй като последната не е предприела всички необходими мерки за изпълнение на решението на Общия съд;

7.  призовава Комисията и държавите членки да вземат решение за забрана на употребата и вноса на продукти, за които считат, че представляват нарушители на функциите на ендокринната система;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.