Postup : 2016/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0734/2016

Předložené texty :

B8-0734/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 337kWORD 78k
1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn za skupinu ENF

Usnesení Evropského parlamentu o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0734/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES(3),

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14 Švédsko proti Komisi(4), v níž Švédské království, mimo jiné i s podporou Evropského parlamentu, podalo na Komisi žalobu, protože nepřijala akty v přenesené pravomoci, které by stanovily konkrétní vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti,

–  s ohledem na článek 36 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na článek 168 SFEU,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii a článek 234 SFEU,

–  s ohledem na dopis předsedy Komise Jean-Clauda Junckera ze dne 22. března 2016 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu ((2016)1416502),

–  s ohledem na návrh Komise z listopadu 2015 ohledně nového opatření pro bisfenol A (BPA) v materiálu určeném pro styk s potravinami(5),

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 25. května 2016 o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 528/2012 vychází ze zásady předběžné opatrnosti a jeho cílem je zajistit, aby výroba a dodávání účinných látek a biocidních přípravků na trh neměly škodlivé účinky na zdraví lidí nebo zvířat nebo nepřijatelné dopady na životní prostředí;

B.  vzhledem k tomu, že podle nařízení (EU) č. 528/2012 byla Komise povinna do 13. prosince 2013 přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

C.  vzhledem k tomu, že Komise výše uvedené akty v přenesené pravomoci nepřijala do 13. prosince 2013, ani po tomto datu;

D.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2015 rozhodl, že Komise měla jasnou, přesně stanovenou a nepodmíněnou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví výše uvedená vědecká kritéria, nejpozději do 13. prosince 2013;

E.  vzhledem k tomu, že Tribunál zamítl specifickou právní argumentaci, kterou Komise předložila ke zdůvodnění své nečinnosti, a v bodě 74 svého rozsudku jednoznačně rozhodl, že žádné ustanovení v nařízení (EU) č. 528/2012 nevyžaduje posouzení dopadů vědeckých kritérií založených na rizicích;

F.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání Parlamentu konaném dne 2. února 2016 Komise, kterou zastupoval komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Povilas Andriukaitis, oznámila, že posouzení dopadů „je užitečným, a dokonce nepostradatelným nástrojem pro její budoucí rozhodnutí o kritériích“ a že hodlá předložit „za prvé prováděcí nařízení obsahující kritéria, jež budou uplatněna na chemické látky spadající do působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a tzv. regulativního postupu s kontrolou a „za druhé akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria použitelná podle nařízení o biocidních přípravcích“,

G.  vzhledem k tomu, že předseda Juncker ve svém výše zmíněném dopise předsedovi Evropského parlamentu ze dne 22. března 2016 potvrdil záměr Komise nejprve si vyžádat stanovisko Výboru pro kontrolu regulace k posouzení dopadů, přestože Tribunál prohlásil, že žádné ustanovení v nařízení (EU) č. 528/2012 nepožaduje posouzení dopadů vědeckých kritérií založených na rizicích;

H.  vzhledem k tomu, že uvedená prohlášení potvrzují pokračující, soustavné a opakované porušování nařízení (EU) č. 528/2012 a rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015;

I.  vzhledem k tomu, že článek 266 SFEU stanoví , že „orgán, instituce nebo jiný subjekt, jehož akt byl prohlášen za neplatný nebo jehož nečinnost byla prohlášena za odporující Smlouvám, je povinen přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie“;

J.  vzhledem k tomu, že takovéto opakované neplnění povinností tedy představuje jasné porušení Smluv;

K.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 1935/2004 vychází ze zásady, že jakýkoliv materiál nebo předmět, který je určen pro přímý nebo nepřímý styk s potravinami, musí být dostatečně stabilní, aby se zabránilo přechodu látek do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršení jejich organoleptických vlastností;

L.  vzhledem k tomu, že článek 18 nařízení (EU) č. 1935/2004 stanoví, že pokud má členský stát v důsledku nových informací nebo
přehodnocení informací stávajících dostatečné důvody dospět
k závěru, že užívání určitého materiálu nebo předmětu ohrožuje lidské
zdraví, může dočasně pozastavit nebo omezit uplatňování
daných předpisů EU, např. předpisů o plastech; vzhledem k tomu, že podle stejného předpisu je pak Komise povinna rozhodnout – případně po vyžádání stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) –, zda jsou taková opatření nezbytná, a podniknout kroky k jejich přijetí nebo zamítnutí;

M.  vzhledem k tomu, že několik členských států na základě těchto ochranných opatření vydalo vnitrostátní zákazy pro používání plastových materiálů určených pro styk s potravinami, u nichž bylo pojato podezření, že narušují endokrinní činnost, a rovněž pro další materiály, jako jsou nátěry; vzhledem k tomu, že Dánsko a Belgie na svém území zakázaly používat BPA v materiálech pro styk s potravinami určenými pro kojence a malé děti, Švédsko pak v nátěrech a lacích v materiálech pro styk s potravinami určenými výhradně pro kojence a malé děti a Francie ve všech potravinových obalech, nádobách a kuchyňských potřebách;

N.  vzhledem k tomu, že zákonem stanovená povinnost Komise jednat se vztahuje na ty členské státy, které se odvolaly na důvody k uplatnění článku 18, jmenovitě na Francii, Dánsko a Belgii; vzhledem k tomu, že tyto členské státy společně se Švédskem svá opatření oznámily, jelikož jsou relevantní pro materiály, pro něž na úrovni EU neexistují zvláštní harmonizovaná opatření, v souladu s postupem při poskytování informací podle směrnice 2015/1535;

O.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1907/2006 je založeno na zásadě zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí;

1.  poukazuje na to, že Komise nezajistila vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a životního prostředí;

2.  připomíná, že Komise nesplnila svou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci, jak to vyžaduje nařízení (EU) č. 528/2012;

3.  připomíná, že povinností Komise bylo stanovit vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, přičemž podle pokynů Komise pro zlepšování právní úpravy ze dne 19. května 2015 má posouzení dopadů sloužit ke shromáždění důkazů k posouzení toho, zda je budoucí legislativní nebo nelegislativní opatření Unie odůvodněné a jak nejlépe lze toto opatření navrhnout, aby bylo dosaženo požadovaných cílů politiky;

4.  považuje za nepřijatelné, že Komise i poté, co byla odsouzena rozsudkem Tribunálu ze dne 16. prosince 2015, nepřijala akty v přenesené pravomoci, jimiž by stanovila konkrétní vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

5.  kritizuje chabé a plané pokusy, kterými se Komise snaží odložit přijetí vlastních opatření, i její snahy doložit, že potřebuje přijmout posouzení dopadu, které neukládají právní předpisy, když již proniklo na veřejnost, že ji ovlivňují průmyslové zájmové skupiny, WTO a USA, aby nezveřejnila vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

6.  upozorňuje na další porušení Smluv ze strany Komise, neboť Komise nepřijala veškerá nezbytná opatření pro vykonání rozsudku Tribunálu;

7.  vyzývá Komisi, aby členským státům umožnila rozhodovat o zákazu používání a dovozu produktu, u nichž se domnívají, že narušují endokrinní činnost;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 338, 31.11.2004, s. 4.

(3)

Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(4)

Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2015, Švédské království v. Evropská komise, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf.

Právní upozornění - Ochrana soukromí