Eljárás : 2016/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0734/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0734/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 268kWORD 81k
1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn az ENF képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))  
B8-0734/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a Törvényszék T-521/14. sz., Svéd Királyság kontra Európai Bizottság ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletére(4), amelyben a többek között az Európai Parlament által támogatott Svéd Királyság keresetet nyújtott be a Bizottság ellen, amiért az elmulasztotta elfogadni az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározásáról szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 36. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 168. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkének (8) bekezdésére és az EUMSZ 234. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2016. március 22-i, az Európai Parlament elnökének címzett levelére ((2016)1416502),

–  tekintettel az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban található biszfenol-A-ra (BPA-ra) vonatkozó új intézkedésre irányuló, 2015. novemberi bizottsági javaslatra(5),

–  tekintettel a Bizottságnak „A hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzetről” című 2016. május 25-i nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az 528/2012/EU rendelet az elővigyázatosság elvére épül és célja annak biztosítása, hogy a hatóanyagok és a biocid termékek gyártása és forgalmazása ne vezessen az emberi vagy az állati egészségre nézve káros, vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan hatásokhoz;

B.  mivel az 528/2012/EU rendelet értelmében a Bizottság köteles volt legkésőbb 2013. december 13-ig a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni;

C.  mivel a Bizottság sem 2013. december 13. előtt, sem azután nem fogadta el a fent említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

D.  mivel a Törvényszék 2015. december 16-án hozott ítéletében úgy határozott, hogy a Bizottságot egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelezettség terheli a fent említett tudományos szempontok megállapításáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok legkésőbb 2013. december 13-ig történő elfogadására vonatkozóan;

E.  mivel a Törvényszék elutasította a Bizottságnak a fellépés elmulasztásának indokolására felhozott konkrét jogi érvelését, és ítéletének 74. pontjában egyértelműen úgy rendelkezett, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát;

F.  mivel a Parlament 2016. február 2-i plenáris ülésén Vytenis Povilas Andriukaitis, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos a Bizottság képviseletében bejelentette, hogy egy hatásvizsgálat „hasznos, sőt elengedhetetlen eszköze a kritériumokról szóló jövőbeli döntésnek”, továbbá hogy a Bizottság szándéka az volt, hogy „először egy végrehajtási rendeletet nyújtson be, amely tartalmazná a növényvédő szerekről szóló rendelet és az úgynevezett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagokra alkalmazott kritériumokat”, és „másodszor egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust a biocid termékekről szóló rendelet alapján alkalmazandó kritériumokról”;

G.  mivel Juncker elnök az Európai Parlament elnökének írt, fent említett, 2016. március 22-i levelében megerősítette az Európai Bizottság arra irányuló szándékát, hogy először kikérje a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét a hatásvizsgálatról, jóllehet a Törvényszék kijelentette, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát;

H.  mivel ezek a nyilatkozatok megerősítik az 528/2012/EU rendeletnek és a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletének folyamatos, állandó és ismétlődő megsértését;

I.  mivel az EUMSZ 266. cikkének első bekezdése rögzíti, hogy „az az intézmény, szerv vagy hivatal, amelynek aktusait az Európai Unió Bírósága semmisnek nyilvánította, vagy amelynek mulasztását az Európai Unió Bírósága a Szerződésekkel ellentétesnek nyilvánította, köteles megtenni az Európai Unió Bírósága ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket”;

J.  mivel következésképpen az ismételt meg nem felelés a Szerződések nyilvánvaló megsértését jelenti;

K.  mivel az 1935/2004/EK rendelet azon az elven alapul, hogy minden olyan anyagnak vagy tárgynak, amelyet arra szántak, hogy közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe kerüljön élelmiszerekkel, megfelelő mértékben közömbösnek kell lennie annak megakadályozására, hogy olyan mennyiségű anyag kerüljön át belőle az élelmiszerbe, amely veszélyezteti az emberi egészséget, elfogadhatatlan változást idézhet elő az élelmiszer összetételében, vagy az élelmiszer érzékszervi tulajdonságainak rosszabbodását idézheti elő;

L.  mivel az 1935/2004/EK rendelet 18. cikke úgy rendelkezik, hogy abban az esetben, ha új információ vagy meglévő információ újraértékelése alapján egy tagállam megalapozottan arra a következtetésre jut, hogy egy anyag vagy tárgy használata veszélyezteti az emberi egészséget, ideiglenesen elfüggesztheti vagy korlátozhatja az egyes konkrét uniós szabályok – például a műanyagokra vonatkozó szabályok – alkalmazását; mivel ugyanazon szabályok szerint ilyenkor a Bizottság – adott esetben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleményének beszerzését követően – köteles dönteni arról, hogy szükség van-e ezekre az intézkedésekre, és intézkedni azok elfogadásáról vagy elutasításáról;

M.  mivel számos tagállam vezetett be nemzeti tilalmat az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, a hormonháztartást feltehetően zavaró anyagokra, valamint más anyagokra – például bevonatokra – e védintézkedések alapján; mivel a BPA használata tekintetében Dánia és Belgium nemzeti tilalmat vezetett be az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő, csecsemők és kisgyermekek számára készült anyagokra, csakúgy mint Svédország a csecsemők és kisgyermekek számára készült, élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok esetében használt bevonatokra vagy lakkokra, valamint Franciaország minden élelmiszerhez használt csomagolásra, -tárolóra és eszközre vonatkozóan;

N.  mivel a Bizottság számára jogilag előírt eljárási kötelezettség azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek ilyen okokra hivatkozva éltek a 18. cikkben megengedett lehetőséggel, azaz Franciaországra, Dániára és Belgiumra; mivel e tagállamok, valamint Svédország is bejelentették intézkedéseiket, amennyiben azok olyan anyagokat érintenek, amelyek esetében nem léteznek konkrét uniós szintű harmonizált intézkedések, a „2015/1535 értesítési eljárás” követelményeinek megfelelően;

O.  mivel az 1907/2006/EK rendelet az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének elvén alapul;

1.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság elmulasztotta biztosítani az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét;

2.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 528/2012/EU rendeletnek megfelelően;

3.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság kötelezettsége arra irányult, hogy meghatározza a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait, míg a hatásvizsgálatok feladata a minőségi jogalkotásról szóló, 2015. május 19-i bizottsági iránymutatások értelmében a bizonyítékgyűjtés annak értékelésére, hogy a jövőbeli jogalkotási és nem jogalkotási uniós fellépés indokolt-e, és hogy a kívánt politikai célkitűzések elérése érdekében miként lehet a legjobban egy ilyen fellépést kialakítani;

4.  elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizottság még a Törvényszék 2015. december 16-i elmarasztaló ítéletét követően is elmulasztotta a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását;

5.  kifogásolja a Bizottság hamis és üres törekvéseit saját fellépésének késleltetésére, valamint a jogszabály által elő nem írt hatásvizsgálat szükségességének igazolására tett próbálkozását, mivel már nyilvánosságra került, hogy ipari lobbik, a WTO és az Amerikai Egyesült Államok befolyásolják annak érdekében, hogy ne tegye közzé az endokrin rendszert károsító tulajdonságok meghatározásának tudományos kritériumait;

6.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság a tekintetben is megsértette a Szerződéseket, hogy nem hozott meg minden szükséges intézkedést a Törvényszék ítéletének való megfelelés érdekében;

7.  felszólítja a Bizottságot, hogy tegye lehetővé a tagállamok számára az általuk hormonháztartást zavarónak tekintett termékek használatának és behozatalának megtiltását;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)

HL L 338, 2004.11.13., 4. o.

(3)

HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(4)

A Törvényszék 2015. december 15-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat