Procedură : 2016/2747(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0734/2016

Texte depuse :

B8-0734/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 83k
1.6.2016
PE596.900v01-00
 
B8-0734/2016

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))


Sylvie Goddyn în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0734/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE(2);

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei(3),

–  având în vedere hotărârea pronunțată de Tribunal, organ jurisdicțional al Curții de Justiție a Uniunii Europene, în 16 decembrie 2015 în cauza T-521/14, Regatul Suediei/Comisia Europeană(4), în care Regatul Suediei, susținut de, printre alții, Parlamentul European, a introdus o acțiune împotriva Comisiei Europene în constatarea abținerii de a adopta acte delegate prin care să se stabilească criteriile științifice specifice de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin,

–  având în vedere articolul 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 168 din TFUE,

–  având în vedere articolul 17 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 234 din TFUE,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui Comisiei, Jean-Claude Juncker, din 22 martie 2016, adresată Președintelui Parlamentului European ((2016)1416502),

–  având în vedere propunerea Comisiei din noiembrie 2015 referitoare la o nouă măsură privind bisfenolul A (BPA) în materialele care vin în contact cu produsele alimentare(5),

–  având în vedere declarația Comisiei din 25 mai 2016 privind perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Regulamentul (UE) nr. 528/2012 are la bază principiul precauției pentru a garanta faptul că fabricarea și punerea la dispoziție pe piață a substanțelor active și a produselor biocide nu conduc la efecte dăunătoare asupra sănătății oamenilor sau a animalelor sau la efecte inacceptabile asupra mediului;

B.  întrucât, potrivit Regulamentului (UE) nr. 528/2012, s-a solicitat Comisiei ca, până cel târziu la 13 decembrie 2013, să adopte acte delegate care să specifice criteriile științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

C.  întrucât Comisia nu a adoptat actele delegate sus-menționate, nici înainte de 13 decembrie 2013, nici după această dată;

D.  întrucât Tribunalul a decis, în hotărârea sa din 16 decembrie 2015, că Comisia avea obligația clară, precisă și necondiționată să adopte acte delegate de stabilire a criteriilor științifice menționate anterior până cel târziu la 13 decembrie 2013;

E.  întrucât Tribunalul a respins un argument juridic specific invocat de Comisie pentru a-și justifica abținerea de a acționa și, la punctul 74 din această hotărâre, a stabilit fără echivoc că nicio dispoziție din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu impune o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri;

F.  întrucât, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 2 februarie 2016, Comisia, reprezentată de Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Povilas Andriukaitis, a anunțat că o evaluare a impactului „acționează ca un instrument util și chiar indispensabil pentru orientarea propriei decizii viitoare cu privire la criterii” și, în plus, că Comisia intenționa să prezinte „[î]n primul rând, un regulament de punere în aplicare care prevede criteriile ce vor fi aplicate substanțelor chimice care intră sub incidența Regulamentului privind produsele fitosanitare și a așa-numitei «proceduri PRAC» (procedura de reglementare cu control)” și „[î]n al doilea rând, un act delegat care să conțină criterii aplicabile în temeiul Regulamentului privind produsele biocide”;

G.  întrucât Președintele Juncker a confirmat, în scrisoarea menționată anterior din 22 martie 2016 adresată Președintelui Parlamentului European, intenția Comisiei de a solicita, în prealabil, avizul Comitetului de analiză a reglementării cu privire la evaluarea impactului, chiar dacă Tribunalul stabilise că nicio dispoziție din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 nu impune o evaluare a impactului criteriilor științifice bazate pe riscuri;

H.  întrucât aceste declarații reprezintă o confirmare a unei încălcări continue, constante și repetate a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 și a hotărârii Tribunalului din 16 decembrie 2015;

I.  întrucât primul paragraf de la articolul 266 din TFUE prevede că „ [i]nstituția, organul, oficiul sau agenția emitentă a actului anulat sau a cărei abținere a fost declarată contrară tratatelor este obligată să ia măsurile impuse de executarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene”;

J.  întrucât, prin urmare, o astfel de nerespectare repetată reprezintă o încălcare evidentă a tratatelor,

K.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 se bazează pe principiul că orice material sau obiect destinat să vină în contact direct sau indirect cu produsele alimentare trebuie să fie suficient de inert încât să împiedice transferul de substanțe constitutive către produsele alimentare în cantități suficient de mari pentru a pune în pericol sănătatea oamenilor sau pentru a provoca o modificare inacceptabilă în compoziția alimentului sau o alterare a proprietăților sale organoleptice;

L.  întrucât articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 prevede că în cazul în care, în urma unor informații noi sau a reevaluării informațiilor existente, un stat membru are motive întemeiate pentru a concluziona că utilizarea unui material sau a unui obiect periclitează sănătatea oamenilor, poate suspenda sau restricționa temporar aplicarea unor norme UE specifice precum cele privind materialele plastice; întrucât, în conformitate cu aceleași norme, Comisia este obligată, prin urmare, să decidă dacă aceste măsuri sunt necesare, după caz, după obținerea unui aviz din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (AESA), și să întreprindă acțiuni pentru a adopta sau a refuza să adopte măsurile respective;

M.  întrucât mai multe state membre au introdus, prin aceste măsuri de salvgardare, interdicții la nivel național privind utilizarea substanțelor bănuite a fi perturbatori endocrini în materialele plastice care vin în contact cu produse alimentare, precum și în alte materiale precum cele de acoperire; întrucât Danemarca și Belgia au introdus interdicții la nivel național privind utilizarea BPA în materialele care vin în contact cu produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, la fel ca și Suedia, doar în cazul straturilor de acoperire și al lacurilor pentru materialele care intră în contact cu produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, ori Franța, în ceea ce privește toate ambalajele, recipientele și ustensilele alimentare;

N.  întrucât obligația legală de a acționa ce revine Comisiei se aplică în cazul acelor state membre care au invocat astfel de motive legate de utilizarea articolul 18, și anume Franța, Danemarca și Belgia; întrucât aceste state membre, precum și Suedia au notificat măsurile lor dacă se refereau la materiale pentru care nu există măsuri specifice armonizate la nivelul UE, în conformitate cu „procedura de notificare 2015/1535”;

O.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se bazează pe principiul asigurării unui nivel înalt de protecție a sănătății umane și a mediului,

1.  subliniază că Comisia nu a asigurat un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului;

2.  reamintește faptul că Comisia nu a respectat obligația sa de a adopta acte delegate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

3.  reamintește că era obligația Comisiei să specifice criteriile științifice de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide, în timp ce, în conformitate cu orientările privind o mai bună legiferare ale Comisiei din 19 mai 2015, rolul evaluărilor de impact este de a colecta date pentru a aprecia dacă se justifică sau nu viitoare măsuri legislative sau nelegislative din partea Uniunii, precum și modul în care aceste măsuri pot fi cel mai bine concepute pentru a atinge obiectivele politice scontate;

4.  consideră inacceptabil faptul că, chiar și după condamnarea prin hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2015, Comisia s-a abținut să propună acte delegate prin care să se stabilească criteriile științifice specifice de determinare a proprietăților care afectează sistemul endocrin ale substanțelor active și ale produselor biocide;

5.  denunță încercările ipocrite și absurde ale Comisiei de a-și amâna propriile acțiuni și încercarea de a justifica necesitatea adoptării unei evaluări de impact care nu este impusă de legislație, deși s-a făcut public faptul că este influențată de grupurile de interese industriale, OMC și Statele Unite ale Americii să nu publice criterii științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin;

6.  subliniază încă o încălcare a tratatelor de către Comisie, întrucât Comisia nu a luat toate măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Tribunalului;

7.  solicită Comisiei să permită statelor membre să interzică utilizarea și importul de produse pe care le consideră a fi perturbatori endocrini;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)

JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

(3)

JO L 396, 30.12.2006, p. 1.

(4)

Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2015, Regatul Suediei/Comisia Europeană, cauza T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(5)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_sante_534_bpa_measure_en.pdf.

Notă juridică - Politica de confidențialitate