Предложение за резолюция - B8-0735/2016Предложение за резолюция
B8-0735/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Аня Хазекамп, Катержина Конечна, Лин Бойлан, Щефан Ек, Меря Кюльонен, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Мария Лидия Сенра Родригес, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Анхела Валина, Димитриос Пападимулис, Фабио Де Мази, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Рина Роня Кари от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0733/2016

Процедура : 2016/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0735/2016
Внесени текстове :
B8-0735/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0735/2016

Резолюция на Европейския парламент относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г.

(2016/2747(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди[1],

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз (трети състав на Общия съд) от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, Кралство Швеция/Европейска комисия, във връзка с иска за установяване на неправомерно бездействие – установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система – неприемане от Комисията на делегирани актове – задължение за предприемане на действия,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 265 и 266 от ДФЕС,

–  като взе предвид член 17, параграф 8 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 234 от ДФЕС,

–  като взе предвид писмото от 22 март 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент ((2016)1416502),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че съгласно член 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 целта на този регламент е да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез хармонизирането на правилата относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, като същевременно се гарантира висока степен на защита на здравето на хората и животните и на околната среда;

Б.  като има предвид, че разпоредбите на този регламент се основават на принципа на предпазните мерки, чиято цел е да се защитят здравето на хората, здравето на животните и околната среда, като се обръща специално внимание на уязвимите групи;

В.  като има предвид, че в рамките на процеса на подобряване на функционирането на вътрешния пазар и взаимното признаване на биоцидите се наблюдава гладък напредък;

Г.  като има предвид, че с оглед на гарантирането на защитата на здравето на животните, здравето на хората и околната среда съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 Комисията е следвало да приеме, не по-късно от 13 декември 2013 г., делегирани актове, в които да се установят научните критерии за определяне на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи функциите на ендокринната система, с цел да се забранят вредните вещества;

Д.  като има предвид, че още на 28 март 2013 г. експертната консултативна група за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, създадена от Комисията и координирана от Съвместния изследователски център, прие доклад относно ключовите научни въпроси, свързани с идентифицирането и определянето на характеристиките на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система;

Е.  като има предвид, че на 3 март 2014 г. шведските органи приканиха Комисията да действа съгласно член 265 от ДФЕС и да приеме въпросните делегирани актове;

Ж.  като има предвид, че Комисията не е приела горепосочените делегирани актове нито преди, нито след 13 декември 2013 г.;

З.  като има предвид, че в своето решение от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14 Съдът се произнесе, че Комисията е имала ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове за определяне на посочените по-горе научни критерии не по-късно от 13 декември 2013 г., независимо от извършването на оценка на въздействието;

И.  като има предвид, че Съдът изясни недвусмислено в точка 74 от решението си, че никоя разпоредба от Регламент (ЕС) № 528/2012 не изисква оценка на въздействието на основани на риска научни критерии, като по този начин се отхвърля специфичният правен довод, изтъкнат от Комисията като обяснение за забавянето на приемането на критерии;

Й.  като има предвид, че на пленарното заседание на Парламента през февруари 2016 г. Комисията, представлявана от члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването и безопасността на храните – г-н Витянис Андрюкайтис, заяви, че оценката на въздействието „е полезен и дори съществен инструмент за направляване на бъдещото ѝ решение относно критериите“; като има предвид, че Комисията възнамерява да представи „първо регламент за изпълнение, съдържащ критериите, които ще се прилагат по отношение на химическите вещества, попадащи в обхвата на Регламента за продуктите за растителна защита и в рамките на т.нар. процедура по регулиране с контрол“, а „впоследствие – делегиран акт, съдържащ критериите, приложими съгласно Регламента за биоцидите“;

К.  като има предвид, че председателят на Комисията, г-н Жан Клод Юнкер, потвърди в писмото си от 22 март 2016 г., адресирано до председателя на Европейския парламент, г-н Мартин Шулц, намерението на Комисията да поиска на първо място становището на Комитета за регулаторен контрол относно оценката на въздействието, въпреки че Съдът е посочил, че Регламент (ЕС) № 528/2012 не съдържа разпоредба, която да изисква извършване на оценка на въздействието на основаните на риска научни критерии;

Л.  като има предвид, че единствено ако тази оценка на въздействието бъде оповестена заедно с все още непредставените научни критерии, може да се извърши оценка на степента, в която оценката на въздействието е повлияла на критериите;

М.  като има предвид, че тези изявления и продължаващото бездействие от страна на Комисията са потвърждение за непрекъснатото, постоянно и повтарящо се нарушаване на Регламент (ЕС) № 528/2012 и на решението на Съда от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14;

1.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията не е изпълнила задължението си да приеме делегирани актове, както се изисква от Регламент (ЕС) № 528/2012;

2.  припомня, че веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, са до голяма степен причина за появата на невроповеденчески разстройства, рак на гърдата, рак на ендометриума, рак на яйчниците, рак на простатата, рак на тестисите, рак на щитовидната жлеза, неблагоприятни резултати от бременността, генитални деформации, затлъстяване и диабет тип 2;

3.  припомня, че Комисията беше длъжна да установи научните критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система; изтъква, че съгласно Насоките за по-добро регулиране ролята на оценките на въздействието е да се съберат доказателства с цел да се оцени дали бъдещите законодателни или незаконодателни действия на Съюза са обосновани и кой е оптималният начин за разработването на такива действия, така че да се постигнат желаните цели на политиката;

4.  счита, че възможностите за провеждане на политиката, определени в оценките на въздействието, не би следвало по никакъв начин да играят роля при определянето на научните критерии относно свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, или относно въздействието на определени вещества върху здравето;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с изтеклата информация, получена от Мрежата за действия срещу пестицидите – Европа (Pesticide Action Network (PAN) Europe), като посочва, че приемането на делегирания акт за установяване на научни критерии за определяне на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи функциите на ендокринната система, е замразено вследствие на натиск от страна на държавни служители от САЩ, отговарящи по въпросите на търговията, в контекста на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ);

6.  посочва, че е жалко, че Комисията е пренебрегнала призива на шведските органи от февруари 2014 г. за предприемане на действия с цел приемане на делегираните актове в срок от 2 месеца;

7.  отново изтъква, че Съдът е постановил, че Комисията следва да се абстрахира от всякакви икономически интереси при изпълнението на задължението си да установи критерии за определяне на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи функциите на ендокринната система;

8.  счита за неприемливо, че дори и след решението на Съда от декември 2015 г. Комисията не е приела делегираните актове за установяване на конкретни научни критерии за определяне на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи функциите на ендокринната система;

9.  припомня, че в иска си срещу Комисията Кралство Швеция беше подкрепено от Кралство Дания, Кралство Нидерландия, Френската република, Република Финландия и Европейския парламент;

10.  подчертава, че критериите за определяне на свойствата на активните вещества и биоцидите, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва да бъдат установени незабавно и безусловно и следва да се основават на подхода на предпазните мерки и на независими научни данни;

11.  подчертава, че неизпълнението от Комисията на нейните задължения съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, незачитането от нейна страна на решението на Съда от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14 и произтичащата от това липса на конкретна защита от нейна страна на общественото здраве, здравето на животните и околната среда са крайно неприемливи;

12.  припомня, че член 83, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/ 2012 предвижда, че делегирането на правомощието, посочено в член 5, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета; подчертава, че с решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия;

13.  припомня, че докато не бъдат приети хармонизирани критерии, държавите членки могат самостоятелно да приемат национални критерии и да забраняват вредните вещества;

14.  подчертава, че въздействието на евентуалните нови правни искове срещу Комисията би било ограничено, тъй като при евентуално ново съдебно решение би могло единствено да се посочи отново, че бездействието на Комисията е незаконно;

15.  отчита, че към настоящия момент единствено политическите действия, предприети от Европейския парламент и държавите членки, биха довели до защита на човешкото здраве, здравето на животните и околната среда съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) № 528/2012;

16.  припомня, че Парламентът има право да реагира ефективно на позицията на Комисията в рамките на политическия контрол, който той упражнява върху Комисията по силата на член 14 от ДЕС; отбелязва, че този политически контрол може да доведе до предложение за вот на недоверие срещу Комисията вследствие на нарушаване от нейна страна на законодателството на Съюза;

17.  отбелязва, че този политически контрол може да включва възможността за оттегляне на делегирането на правомощия на Комисията, посочено в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012, за определяне на критериите за нарушителите на функциите на ендокринната система;

18.  насърчава държавите членки междувременно да приемат свои собствени критерии и самостоятелно да предприемат необходимите строги мерки за защита на човешкото здраве и здравето на животните и околната среда, тъй като Комисията отказва да изпълни тази задача;

19.  призовава Комисията да не се намесва в мерките, предприемани на национално равнище за опазване на общественото здраве, здравето на животните и околната среда; призовава Комисията в този контекст да не провежда разследвания или образува производства за установяване на неизпълнение на задължения, както направи с Франция във връзка с бисфенол А;

20.  във връзка с това заявява, че Европейският парламент няма да приеме допълнителното забавяне или бездействие от страна на Комисията;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.