Postup : 2016/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0735/2016

Předložené texty :

B8-0735/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/06/2016 - 12.18
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0270

NÁVRH USNESENÍ
PDF 344kWORD 79k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání(1),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (třetího senátu Tribunálu) ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14, Švédské království v. Evropská komise, pro „nečinnost – konkrétní vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti – nepřijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí – povinnost konat“,

–  s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 265 a 266 SFEU,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a článek 234 SFEU,

–  s ohledem na dopis předsedy Jean-Clauda Junckera ze dne 22. března 2016 adresovaný předsedovi Evropského parlamentu ((2016)1416502),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle článku 1 nařízení (EU) č. 528/2012 je jeho účelem zlepšit fungování vnitřního trhu pomocí harmonizace předpisů pro dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání a současně zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a životního prostředí;

B.  vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto nařízení jsou podepřena zásadou předběžné opatrnosti, jejímž cílem je ochránit zdraví lidí i zvířat a životní prostředí se zvláštní pozorností ke zranitelným skupinám;

C.  vzhledem k tomu, že hladce pokračuje proces zlepšování fungování vnitřního trhu a vzájemného uznávání biocidních přípravků;

D.  vzhledem k tomu, že pro zachování ochrany zdraví zvířat i lidí a životního prostředí byla podle nařízení (EU) č. 528/2012 Komise povinna do 13. prosince 2013 přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

E.  vzhledem k tomu, že již 28. března 2013 poradní skupina expertů na látky vyvolávající narušení endokrinní činnosti vytvořená Evropskou komisí a koordinovaná společným výzkumným střediskem přijala zprávu o klíčových vědeckých otázkách týkajících se identifikace a charakterizace látek vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

F.  vzhledem k tomu, že dne 3. března 2014 vyzvaly švédské orgány Komisi, aby jednala v souladu s článkem 265 SFEU a přijala příslušný akt v přenesené pravomoci;

G.  vzhledem k tomu, že Evropská komise nepřijala výše uvedený akt v přenesené pravomoci ani před 13. prosincem 2013 ani po něm;

H.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl ve svém rozsudku ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14, že Komise má jasnou, přesnou a bezpodmínečnou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci s cílem stanovit výše uvedená vědecká kritéria nejpozději dne 13. prosince 2013, a to nezávisle na posouzení dopadů;

I.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr jednoznačně rozhodl v bodě 74 svého rozsudku, že žádné ustanovení nařízení (EU) č. 528/2012 nevyžaduje posouzení dopadů vědeckých kritérií založených na rizicích, a tak odmítl konkrétní právní argument Evropské komise odůvodňující zpoždění při přijímání kritérií;

J.  vzhledem k tomu, že na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 2. února 2016 Komise, kterou zastupoval komisař Vytenis Povilas Andriukaitis, oznámila, že posouzení dopadů „je užitečným, a dokonce nepostradatelným nástrojem pro její budoucí rozhodnutí o kritériích“; vzhledem k tomu, že Komise hodlá předložit „za prvé prováděcí nařízení obsahující kritéria, jež budou uplatněna na chemické látky spadající do působnosti nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a v rámci tzv. regulativního postupu s kontrolou, a za druhé akt v přenesené pravomoci obsahující kritéria platná podle nařízení o biocidních přípravcích“;

K.  vzhledem k tomu, že předseda Jean-Claude Juncker ve svém dopise předsedovi Martinu Schulzovi ze dne 22. března 2016 potvrdil záměr Komise nejprve si vyžádat stanovisko Výboru pro kontrolu regulace k posouzení dopadů, přestože Soudní dvůr prohlásil, že žádné ustanovení v nařízení č. 528/2012 nepožaduje posouzení dopadů vědeckých kritérií založených na rizicích;

L.  vzhledem k tomu, že pouze po zveřejnění posouzení dopadů spolu s vědeckými kritérii, jež již měla být předložena, bude možno posoudit, do jaké míry ovlivnilo posouzení dopadů tato kritéria;

M.  vzhledem k tomu, že tato prohlášení a pokračující nečinnost Komise jsou potvrzením soustavného, trvalého a opakovaného porušování nařízení (EU) č. 528/2012 a rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14;

1.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nesplnila svou povinnost přijmout akty v přenesené pravomoci, jak stanoví nařízení (EU) č. 528/2012;

2.  připomíná, že látky narušující endokrinní činnost jsou ve velké míře odpovědné za nervovou soustavou podmíněné poruchy chování, rakovinu prsu, děložní sliznice nebo vaječníků, rakovinu prostaty nebo varlat, rakovinu štítné žlázy, nepříznivé výsledky těhotenství, genitální malformace, obezitu či cukrovku 2. typu;

3.  připomíná, že povinností Komise bylo stanovit vědecká kritéria pro určení vlastností účinných látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti, poukazuje na to, že podle pokynů pro zlepšování právní úpravy je úlohou posouzení dopadů shromáždit důkazy k posouzení toho, zda je budoucí legislativní nebo nelegislativní opatření EU odůvodněné a jak nejlépe lze toto opatření navrhnout, aby bylo dosaženo požadovaných cílů politiky;

4.  zastává názor, že možnosti politiky určené v posouzeních dopadů by v žádném případě neměly hrát úlohu při určování vědeckých kritérií týkajících se vlastností vyvolávajících narušení endokrinní činnosti nebo dopadu určitých látek na zdraví;

5.  je hluboce znepokojen uniklou informací, kterou získala organizace Pesticide Action Network Europe, a ukazující, že přijetí aktů v přenesené pravomocí stanovících vědecká kritéria pro stanovení vlastností aktivních látek a biocidních přípravků z hlediska narušení endokrinní činnosti bylo pozastaveno na základě tlaku úředníků USA v oblasti obchodu v souvislosti s transatlantickým obchodním a investičním partnerstvím (TTIP);

6.  považuje za politováníhodné, že se Komise nezabývala výzvou švédských orgánů z února 2014, aby konala a přijala do dvou měsíců akty v přenesené pravomoci;

7.  znovu opakuje, že Evropský soudní dvůr rozhodl, že by Komise měla oddělit jakékoli ekonomické zájmy od své povinnosti stanovit kritéria pro určení vlastností aktivních látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

8.  domnívá se, že je nepřijatelné, že i přes rozsudek Soudního dvora z prosince 2015 Komise nepřijala akty v přenesené pravomoci týkající se stanovení konkrétních kritérií pro určení vlastností aktivních látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti;

9.  připomíná, že Švédské království v jeho věci proti Komisi podpořilo Dánské království, Nizozemské království, Francouzská republika, Finská republika a Evropský parlament;

10.  zdůrazňuje, že kritéria pro stanovení vlastností aktivních látek a biocidních přípravků vyvolávajících narušení endokrinní činnosti by měla být stanovena okamžitě a bezpodmínečně a měla by být založena na zásadě předběžné opatrnosti a nezávislých vědeckých důkazů;

11.  zdůrazňuje, že je velmi na pováženou, že Komise nesplnila své povinnosti podle nařízení č. 528/2012, nedbala na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 ve věci T-521/14, a tedy to, že nechránila řádným způsobem veřejné zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí;

12.  připomíná, že čl. 83 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 počítá s tím, že Evropský parlament nebo Rada mohou kdykoli zrušit přenesení pravomocí uvedené v čl. 5 odst. 3; zdůrazňuje, že rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené;

13.  připomíná, že do zavedení harmonizovaných kritérií mohou členské státy přijímat vnitrostátní kritéria a samy zakázat nebezpečné látky;

14.  zdůrazňuje, že účinky možných nových právních kroků proti Komisi budou omezené, protože možný rozsudek bude moci pouze znovu vyhlásit, že nečinnost Komise je protiprávní;

15.  uznává, že za současného stavu by k ochraně lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí, jak je stanoveno nařízením č. 528/2012, mohla vést pouze politická akce Evropského parlamentu a členských států;

16.  připomíná, že Parlament má právo reagovat účinné na postoj Komise v rámci politické kontroly, kterou vykonává nad Komisí podle článku 14 SEU; konstatuje, že tato politická kontrola by mohla vést k vyjádření nedůvěry Komisi vzhledem k jejímu porušování právních předpisů Unie;

17.  konstatuje, že tato politická kontrola může zahrnovat možnost zrušit přenesení pravomocí na Komisi uvedené v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 pro stanovení kritérií látek narušujících endokrinní činnost;

18.  vybízí členské státy, aby mezitím přijaly vlastní kritéria a nezávisle stanovily přísná a nezbytná opatření na ochranu zdraví lidí a zvířat a životního prostředí, protože Komise odmítá splnit tento úkol;

19.  vyzývá Komisi, aby se nevměšovala do žádných opatření přijímaných na vnitrostátní úrovni na ochranu veřejného zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí; žádá Komisi, aby v této souvislosti nezahajovala žádné vyšetřování nebo řízení pro porušení povinnosti, jako to učinila vůči Francii ve věci bisfenolu A;

20.  vyhlašuje v této souvislosti, že Evropský parlament nebude akceptovat žádné další průtahy nebo nečinnost Komise;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí