Procedure : 2016/2747(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0735/2016

Indgivne tekster :

B8-0735/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/06/2016 - 12.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0270

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 269kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens afgørelse af 16. december 2015 (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens afgørelse af 16. december 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter(1),

–  der henviser til dom afsagt af Domstolen for Den Europæiske Union (Rettens tredje afdeling) den 16. december 2015 i sag T-521/14, Kongeriget Sverige mod Kommissionen, om "passivitetssøgsmål – specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber – Kommissionens undladelse af at vedtage delegerede retsakter — forpligtelse til at handle",

–  der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 265 og 266 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 17, stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 234 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til skrivelse af 22. marts 2016 fra Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, til formanden for Europa-Parlamentet ((2016)1416502),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at i henhold til artikel 1 i forordning (EU) nr. 528/2012 er formålet med denne forordning at forbedre det indre markeds funktion gennem en harmonisering af bestemmelserne for tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for både menneskers og dyrs sundhed og miljøet;

B.  der henviser til, at bestemmelserne i denne forordning understøttes af forsigtighedsprincippet, der skal garantere menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet, med særlig vægt på sårbare grupper;

C.  der henviser til, at processen med at forbedre det indre markeds funktion og gensidig anerkendelse af biocidholdige produkter har skredet frem uden problemer;

D.  der henviser til, at for at sikre beskyttelsen af dyrs og menneskers sundhed og miljøet i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012 skulle Kommissionen senest den 13. december 2013 have vedtaget delegerede retsakter, som fastsatte specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige produkters hormonforstyrrende egenskaber med henblik på at forbyde skadelige stoffer;

E.  der henviser til, at allerede den 28. marts 2013 vedtog ekspertrådgivergruppen for hormonforstyrrende stoffer, som Kommissionen har nedsat, og som koordineres af Det Fælles Forskningscenter (JRC), en rapport om centrale videnskabelige spørgsmål, der er relevante for identificering og karakterisering af hormonforstyrrende stoffer;

F.  der henviser til, at de svenske myndigheder den 3. marts 2014 opfordrede Kommissionen til at handle, i henhold til artikel 265 TEUF, med henblik på at vedtage de pågældende delegerede retsakter;

G.  der henviser til, at Kommissionen ikke har vedtaget ovennævnte delegerede retsakter, hverken før eller efter den 13. december 2013;

H.  der henviser til, at Retten i sin dom af 16. december 2015 i sag T-521/14 fastslog, at Kommissionen havde en klar, præcis og ubetinget pligt til at vedtage delegerede retsakter med henblik på fastsættelse af ovennævnte videnskabelige kriterier senest den 13. december 2013, uafhængigt af en konsekvensanalyse;

I.  der henviser til, at Retten i dommens præmis 74 utvetydigt fastslog, at der ikke er nogen bestemmelse i forordning (EU) nr. 528/2012, der kræver en konsekvensanalyse af videnskabelige risikobaserede kriterier, og at den dermed afviste et specifikt juridisk argument, som Kommissionen havde fremført for at begrunde den forsinkede vedtagelse af kriterier;

J.  der henviser til, at Kommissionen, repræsenteret ved kommissæren for sundhed og fødevaresikkerhed, på Parlamentets plenarmøde i februar 2016 meddelte, at en konsekvensanalyse "fungerer som et nyttigt og endog væsentligt redskab til at vejlede Kommissionen i forbindelse med dens kommende afgørelse om kriterierne"; der henviser til, at Kommissionen agter "først at forelægge en gennemførelsesforordning med de kriterier, der vil finde anvendelse på kemiske stoffer, som er omfattet af forordningen om plantebeskyttelsesmidler og af den såkaldte forskriftsprocedure med kontrol (PRAC)", og "dernæst en delegeret retsakt med de kriterier, der finder anvendelse i henhold til forordningen om biocidholdige produkter";

K.  der henviser til, at formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, i sin tidligere nævnte skrivelse af 22. marts 2016 til formand Martin Schulz bekræftede Kommissionens hensigt om først at anmode Udvalget for Forskriftskontrol om en udtalelse om konsekvensanalysen, selv om Retten havde fastslået, at der ikke er nogen bestemmelse i forordning (EU) nr. 528/2012, der kræver en konsekvensanalyse af videnskabelige risikobaserede kriterier;

L.  der henviser til, at kun hvis denne konsekvensanalyse offentliggøres sammen med de endnu ikke forelagte videnskabelige kriterier, kan der foretages en vurdering af, i hvilken grad konsekvensanalysen har påvirket kriterierne;

M.  der henviser til, at disse erklæringer og Kommissionens fortsat manglende handling udgør en bekræftelse af en vedvarende, konstant og gentagen overtrædelse af forordning (EU) nr. 528/2012 og tilsidesættelse af Rettens dom af 16. december 2015 i sag T-521/14;

1.  beklager, at Kommissionen har undladt at opfylde sin forpligtelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012;

2.  minder om, at hormonforstyrrende stoffer i vid udstrækning er ansvarlige for neurologiske lidelser, brystkræft, livmoderkræft, æggestokkræft, prostatakræft, testikelkræft og kræft i skjoldbruskkirtlen samt negative graviditetsudfald, genitale misdannelser, fedme og type 2-diabetes;

3.  minder om, at Kommissionen var forpligtet til at fastsætte specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber; påpeger, at ifølge retningslinjerne for bedre regulering, er det konsekvensanalysernes rolle at indsamle dokumentation med henblik på at vurdere, hvorvidt nye lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger fra EU's side er berettigede, og hvordan sådanne foranstaltninger bedst kan udformes for at opnå de ønskede politiske mål;

4.  mener, at politiske valgmuligheder, som påvises i konsekvensanalyser, under ingen omstændigheder bør spille nogen rolle i forbindelse med fastlæggelsen af specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber eller visse stoffers sundhedsmæssige virkninger;

5.  er dybt bekymret over de lækkede oplysninger, som Pesticide Action Network (PAN) Europe har fået fat på, som viser, at vedtagelsen af den delegerede retsakt om specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige produkters hormonforstyrrende egenskaber er blevet opgivet efter pres fra amerikanske embedsmænd med ansvar for handel i forbindelse med det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP);

6.  finder det yderst beklageligt, at Kommissionen så bort fra de svenske myndigheders opfordring fra februar 2014 til at træffe foranstaltninger med henblik på at vedtage den delegerede retsakt inden for to måneder;

7.  gentager, at Domstolen har fastslået, at Kommissionen bør holde enhver økonomisk interesse adskilt fra dens forpligtelse til at fastsætte kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige produkters hormonforstyrrende egenskaber;

8.  finder det uacceptabelt, at Kommissionen selv efter Rettens dom af 16. december 2015 har undladt at vedtage delegerede retsakter vedrørende specifikke videnskabelige kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige produkters hormonforstyrrende egenskaber;

9.  minder om, at Kongeriget Sverige blev støttet i sagen mod Kommissionen af Kongeriget Danmark, Kongeriget Nederlandene, Den Franske Republik, Republikken Finland og Europa-Parlamentet;

10.  understreger, at kriterier til bestemmelse af aktivstoffers og biocidholdige produkters hormonforstyrrende egenskaber bør fastsættes øjeblikkeligt og betingelsesløst og bør baseres på en forsigtighedstilgang og uafhængige videnskabelige beviser;

11.  understreger, at Kommissionens undladelse af at opfylde sine forpligtelser i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012, dens tilsidesættelse af Domstolens dom af 16. december 2015 i sag T-521/14 og den deraf følgende undladelse af at beskytte folkesundheden, dyresundheden og miljøet på en præcis måde er stærkt kritisabel;

12.  minder om, at i henhold til artikel 83, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012 kan den i artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet; understreger, at en afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør;

13.  minder om, at indtil harmoniserede kriterier er indført, kan medlemsstaterne selv vedtage nationale kriterier og forbud mod skadelige stoffer;

14.  fremhæver, at virkningen af et eventuelt nyt søgsmål mod Kommissionen vil være begrænset, da en eventuel dom blot endnu en gang kan fastslå, at Kommissionens passivitet er retsstridig;

15.  erkender, at det på det nuværende stadium kun er politiske foranstaltninger truffet af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne, der vil kunne føre til beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, som foreskrevet i forordning (EU) nr. 528/2012;

16.  minder om, at Parlamentet er berettiget til at reagere effektivt på Kommissionens holdning inden for rammerne af den politiske kontrol, som det udøver over Kommissionen i medfør af artikel 14 i TEU; bemærker, at denne politiske kontrol kunne føre til et mistillidsvotum mod Kommissionen på grund af dets overtrædelse af EU-lovgivningen;

17.  bemærker, at denne politiske kontrol omfatter muligheden af at tilbagekalde delegationen af beføjelser til Kommissionen, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012, til at fastsætte kriterierne for hormonforstyrrende stoffer;

18.  opfordrer medlemsstaterne til i mellemtiden at vedtage deres egne kriterier og til uafhængigt at træffe strenge og nødvendige foranstaltninger for at beskytte menneskers og dyrs sundhed samt miljøet, eftersom Kommissionen afviser at udføre denne opgave;

19.  opfordrer Kommissionen til ikke at gribe ind i de foranstaltninger, der træffes på nationalt plan for at beskytte folkesundheden, dyresundheden og miljøet; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at afstå fra at indlede nogen undersøgelse eller procedure, som den gjorde mod Frankrig for så vidt angår bisphenol A;

20.  erklærer, at ingen yderligere forsinkelser eller manglende handling fra Kommissionens side i denne sammenhæng vil blive accepteret af Europa-Parlamentet;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik