Διαδικασία : 2016/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0735/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0735/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0270

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 507kWORD 84k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Δημήτριος Παπαδημούλης, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου), της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση Τ-521/14 Βασίλειο της Σουηδίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Προσφυγή κατά παραλείψεως – Προσδιορισμός των επιστημονικών κριτηρίων καθορισμού των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη – Παράλειψη της Επιτροπής να εκδώσει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση – Υποχρέωση ενέργειας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 265 και 266 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 234 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Μαρτίου 2016, του Προέδρου Jean-Claude Juncker προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ((2016)1416502),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, σύμφωνα με το άρθρο 1, είναι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των κανόνων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης, σκοπός της οποίας είναι η παροχή εγγυήσεων για την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και αμοιβαίας αναγνώρισης βιοκτόνων έχει εξελιχθεί ομαλά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος, η Επιτροπή όφειλε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, να εκδώσει το αργότερο στις 13 Δεκεμβρίου 2013 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη δραστικών ουσιών και βιοκτόνων με στόχο την απαγόρευση των επιβλαβών ουσιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, την οποία σύστησε η Επιτροπή και συντονίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), είχε εκδώσει ήδη από τις 28 Μαρτίου 2013 αναφορά σχετικά με τα κύρια επιστημονικά ζητήματα όσον αφορά την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Μαρτίου 2014, οι σουηδικές αρχές κάλεσαν την Επιτροπή να δράσει, σύμφωνα με το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, και να εκδώσει τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν εξέδωσε τις ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, ούτε πριν ούτε μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2013·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο έκρινε με την απόφασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Τ-521/14 ότι η Επιτροπή είχε σαφή, συγκεκριμένη και απαλλαγμένη αιρέσεων υποχρέωση να εκδώσει, το αργότερο έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν τα ως άνω επιστημονικά κριτήρια, ανεξαρτήτου εκτίμησης επιπτώσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε κατηγορηματικά στη σκέψη 74 της απόφασής του ότι καμία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου και ως εκ τούτου απέρριψε συγκεκριμένο νομικό ισχυρισμό τον οποίο προέβαλε η Επιτροπή προκειμένου να δικαιολογήσει την καθυστέρηση ως προς την έγκριση κριτηρίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2016 η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον Επίτροπο αρμόδιο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Vytenis Povilas Andriukaitis, ανακοίνωσε ότι η εκτίμηση επιπτώσεων «λειτουργεί ως χρήσιμο, έως και αναγκαίο, μέσο για την καθοδήγηση της μελλοντικής απόφασής της όσον αφορά τα κριτήρια»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει «[κ]ατά πρώτον, έναν εκτελεστικό κανονισμό που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται στις χημικές ουσίες που εμπίπτουν στον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στη λεγόμενη διαδικασία PRAC (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο)» και «[κ]ατά δεύτερον, μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker επιβεβαίωσε, με την επιστολή του της 22ας Μαρτίου 2016 προς τον Πρόεδρο Martin Schultz, την πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει, εν πρώτοις, τη γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων, παρότι το Δικαστήριο δήλωσε ότι καμία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο αν δημοσιοποιηθεί αυτή η εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς και τα επιστημονικά κριτήρια που πρέπει να παρουσιαστούν, θα μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσο έχει επηρεάσει η εκτίμηση επιπτώσεων την επιλογή των κριτηρίων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές και η εν εξελίξει αδράνεια της Επιτροπής συνιστούν επιβεβαίωση συνεχούς, σταθερής και κατ’ επανάληψη παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και της απόφασης του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Τ-521/14·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υποχρέωσή της όσον αφορά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012·

2.  υπενθυμίζει ότι οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ευθύνονται ως επί το πλείστον για τις νευρικές διαταραχές συμπεριφοράς, τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του ενδομητρίου, τον καρκίνο των ωοθηκών, τον καρκίνο του προστάτη, τον καρκίνο των όρχεων, τον καρκίνο του θυρεοειδή, τη δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, τις παραμορφώσεις των γεννητικών οργάνων, την παχυσαρκία και τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (διαβήτης ενηλίκων)·

3.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούτο να προσδιορίσει τα επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ο ρόλος των εκτιμήσεων επιπτώσεων είναι η συλλογή στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν δικαιολογείται μελλοντική ανάληψη νομοθετικής ή μη νομοθετικής δράσης από την ΕΕ, καθώς και ποιός είναι ο βέλτιστος τρόπος σχεδιασμού της εν λόγω δράσης ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι της σχετικής πολιτικής·

4.  θεωρεί ότι οι επιλογές πολιτικής που καθορίζονται από εκτιμήσεις επιπτώσεων δεν θα έπρεπε επ’ ουδενί να επηρεάζουν τον προσδιορισμό επιστημονικών κριτηρίων που αφορούν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη ή τις επιπτώσεις ορισμένων ουσιών στην υγεία·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τις διαρρεύσασες πληροφορίες που απέκτησε το δίκτυο ΜΚΟ Pesticide Action Network (PAN) Europe, σύμφωνα με τις οποίες η έκδοση των εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα, αναβλήθηκε εν συνεχεία πιέσεων εκ μέρους αξιωματούχων των ΗΠΑ στον τομέα του εμπορίου στο πλαίσιο της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων·

6.  θεωρεί αξιοθρήνητο το γεγονός ότι η Επιτροπή αμέλησε να ανταποκριθεί στις σουηδικές αρχές όταν αυτές την κάλεσαν τον Φεβρουάριο 2014 να λάβει δράση και να εκδώσει εντός δύο μηνών τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις·

7.  επαναλαμβάνει ότι το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Επιτροπή οφείλει να αποσυνδέσει τυχόν οικονομικά συμφέροντα από την υποχρέωσή της σχετικά με τη θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

8.  θεωρεί απαράδεκτο ότι, ακόμα και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου τον Δεκέμβριο 2015, η Επιτροπή παρέλειψε να εκδώσει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν ειδικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

9.  υπενθυμίζει ότι το Βασίλειο της Δανίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξαν το Βασίλειο της Σουηδίας στην υπόθεση του τελευταίου κατά της Επιτροπής·

10.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει αμέσως και άνευ όρων να προσδιοριστούν κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα με βάση την προληπτική προσέγγιση και ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία·

11.  υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αγνόησε την απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 2015 του Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-521/14 και ως εκ τούτου δεν προστάτεψε τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον με σαφή τρόπο·

12.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 προβλέπει ότι η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση·

13.  υπενθυμίζει ότι μέχρι να θεσπιστούν εναρμονισμένα κριτήρια, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν εθνικά κριτήρια και να απαγορεύσουν επιβλαβείς ουσίες με δική τους πρωτοβουλία·

14.  υπογραμμίζει ότι θα είναι περιορισμένη η αποτελεσματικότητα μιας πιθανής εκ νέου προσφυγής κατά της Επιτροπής, καθώς η ενδεχόμενη απόφαση θα μπορεί μόνο να δηλώσει και πάλι ότι η αδράνεια της Επιτροπής είναι παράνομη·

15.  αναγνωρίζει ότι η προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012, θα επιτευχθεί επί του παρόντος μόνο με πολιτικές ενέργειες εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών·

16.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να αντιδράσει αποτελεσματικά στη θέση της Επιτροπής στο πλαίσιο του πολιτικού ελέγχου που ασκεί επί της τελευταίας σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΣΕΕ· επισημαίνει ότι αυτός ο πολιτικός έλεγχος θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβολή πρότασης μομφής κατά της Επιτροπής λόγω παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας·

17.  επισημαίνει ότι αυτός ο πολιτικός έλεγχος περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάκλησης της εξουσιοδότησης της Επιτροπής που αναφέρει το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τον προσδιορισμό των κριτηρίων όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες·

18.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εκδώσουν στο μεταξύ δικά τους κριτήρια και να λάβουν αυστηρά και απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος ανεξάρτητα, εφόσον η Επιτροπή αρνείται να εκπληρώσει το καθήκον αυτό·

19.  καλεί την Επιτροπή να μην επέμβει σε όποια μέτρα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο για την προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος· καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό να μην κινήσει εξέταση ή διαδικασία παράβασης, όπως συνέβη κατά της Γαλλίας για το ζήτημα της δισφαινόλης Α·

20.  δηλώνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα δεχθεί περαιτέρω καθυστερήσεις ή παραλείψεις εκ μέρους της Επιτροπής·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 167, 27.6.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου