Menettely : 2016/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0735/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0735/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 267kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen (yleisen tuomioistuimen kolmas jaosto) 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion asiassa T-521/14 Ruotsin kuningaskunta vastaan Euroopan komissio seuraavista syistä – toimimatta jättäminen – tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi – komission jättäminen antamatta delegoituja säännöksiä – velvoite toimia;

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 265 ja 266 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 8 kohdan ja SEUT:n 234 artiklan,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 22. maaliskuuta 2016 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle ((2016)1416502),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 1 artiklan mukaan kyseisen asetuksen tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimintaa yhdenmukaistamalla biosidivalmisteiden asettamista saataville markkinoilla ja käyttöä koskevat säännöt ja varmistaa samalla ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun korkea taso;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen säännökset perustuvat ennalta varautumisen periaatteeseen, jonka tavoitteena on ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja ympäristön suojelu ja kiinnittää erityistä huomiota riskiryhmiin;

C.  ottaa huomioon, että sisämarkkinoiden toiminnan ja biosidivalmisteiden vastavuoroisen tunnustamisen edistymisprosessi on ollut kitkaton;

D.  toteaa, että eläinten ja ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi komission olisi asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaan pitänyt hyväksyä 13. joulukuuta 2013 mennessä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi, jotta haitalliset aineet kiellettäisiin;

E.  ottaa huomioon, että komission perustama ja Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoima hormonaalisia haitta-aineita käsittelevä neuvoa-antava asiantuntijaryhmä hyväksyi jo 28. maaliskuuta 2013 raportin tärkeimmistä tieteellisistä kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamiseksi ja kuvaamiseksi;

F.  ottaa huomioon, että Ruotsin viranomaiset kehottivat 3. maaliskuuta 2014 komissiota toimimaan SEUT:n 265 artiklan mukaisesti kyseisten delegoitujen säädösten antamiseksi;

G.  toteaa, että komissio ei ole antanut edellä mainittuja delegoituja säädöksiä ennen 13. joulukuuta 2013 eikä sen jälkeen;

H.  toteaa, että tuomioistuin päätti 16. joulukuuta 2015 asiassa T-521/14 antamassaan tuomiossa, että komissiolla oli selkeä, täsmällinen ja ehdoton velvoite delegoitujen säädösten antamiseksi, jotta edellä mainitut tieteelliset kriteerit määritettäisiin viimeistään 13. joulukuuta 2013 mennessä vaikutustenarvioinnista riippumatta;

I.  toteaa, että tuomioistuin selvensi tuomionsa 74 kohdassa yksiselitteisesti, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 mikään säännös ei edellytä tieteellisten riskiperusteisten kriteerien vaikutustenarviointia, ja hylkäsi täten komission esittämät erityiset oikeudelliset perustelut, joissa se perusteli viivettään kriteerien määrittämisessä;

J.  toteaa, että parlamentin täysistunnossa helmikuussa 2016 komissio edustajanaan terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komission jäsen Vytenis Povilas Andriukaitis ilmoitti, että vaikutustenarviointi toimii hyödyllisenä ja jopa elintärkeänä välineenä ohjaamassa komission tulevaa päätöstä kriteereistä; ottaa huomioon, että komissio aikoo esittää ensiksi täytäntöönpanoasetuksen, joka sisältää kasvinsuojeluaineasetuksen ja niin sanotun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluviin kemiallisiin aineisiin sovellettavat kriteerit, ja toiseksi delegoidun säädöksen, joka sisältää biosidivalmisteasetuksen mukaisesti sovellettavat kriteerit;

K.  toteaa, että puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vahvisti 22. maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään puhemies Martin Schulzille komission aikomuksen pyytää ensin sääntelyntarkastelulautakunnan kantaa vaikutustenarviointiin, vaikka tuomioistuin oli todennut, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 mikään säännös ei edellytä tieteellisten riskiperusteisten kriteerien vaikutustenarviointia;

L.  toteaa, että arviointi siitä, missä määrin vaikutustenarviointi on vaikuttanut kriteereihin, voidaan tehdään ainoastaan, jos kyseinen vaikutustenarviointi julkistetaan yhdessä vielä esittelemättömien tieteellisten kriteerien kanssa;

M.  katsoo, että nämä lausunnot ja komission jatkuva toimimattomuus vahvistavat asetuksen (EU) N:o 528/2012 ja tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 asiassa T-521/14 antaman tuomion jatkuvan ja toistuvan rikkomisen;

1.  pitää valitettavana, että komissio ei ole täyttänyt velvoitettaan antaa delegoituja säädöksiä asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti;

2.  muistuttaa, että hormonitoimintaa häiritsevät aineet ovat laajalti vastuussa hermostoperäisistä häiriöistä, rintasyövästä, kohdunkaulan syövästä, munasarjasyövästä, eturauhassyövästä, kivessyövästä, kilpirauhassyövästä, raskauden aikaisista haitallisista vaikutuksista, sukuelinten epämuodostumista, ylipainosta ja kakkostyypin diabeteksesta;

3.  muistuttaa, että komission velvoitteena oli määrittää hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevat tieteelliset kriteerit; huomauttaa, että paremman sääntelyn suuntaviivojen mukaan vaikutustenarviointien tarkoitus on kerätä todisteita sen arvioimiseksi, onko unionin tuleva lainsäädäntä- tai muu toiminta perusteltua ja kuinka se voidaan parhaiten toteuttaa haluttujen toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

4.  katsoo, että vaikutustenarvioinneissa selvitetyillä toimintavaihtoehdoilla ei saisi olla minkäänlaista roolia eriteltäessä hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia tai tiettyjen aineiden terveysvaikutuksia koskevia tieteellisiä kriteerejä;

5.  on syvästi huolissaan Pesticide Action Network Europelle (PAN Europe) vuodetuista tiedoista, joiden mukaan delegoitujen säädösten antaminen tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien tieteellisten kriteerien määrittämiseksi on jätetty toteuttamatta Yhdysvaltojen kaupan alan virkamiesten transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) yhteydessä harjoittaman painostuksen vuoksi;

6.  pitää valitettavana, että komissio jätti huomiotta Ruotsin viranomaisten helmikuussa 2014 esittämän pyynnön ryhtyä toimiin delegoitujen säädösten antamiseksi kahden kuukauden kuluessa;

7.  muistuttaa, että tuomioistuimen mukaan komission olisi pidettävä kaikki taloudelliset edut erillään velvoitteestaan määrittää tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevat tieteelliset kriteerit;

8.  katsoo, että ei ole hyväksyttävissä, että vielä tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeenkään komissio ei ole antanut delegoituja säädöksiä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien tieteellisten kriteerien määrittämiseksi;

9.  muistuttaa, että Tanskan kuningaskunta, Alankomaiden kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Suomen tasavalta ja Euroopan parlamentti tukivat Ruotsin kuningaskuntaa sen asiassa komissiota vastaan;

10.  korostaa, että tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä koskevat kriteerit olisi vahvistettava välittömästi ja ehdoitta ja että niiden olisi perustuttava ennalta varautumisen periaatteeseen ja riippumattomaan tieteelliseen näyttöön;

11.  painottaa, että komission laiminlyönti asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisten velvoitteidensa noudattamisessa, sen piittaamattomuus tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 asiassa T-521/14 antamasta tuomiosta ja täten sen jättäminen kansanterveys, eläinten terveys ja ympäristö suojelematta asianmukaisesti on erittäin paheksuttavaa;

12.  muistuttaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 83 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron; korostaa, että peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto;

13.  muistuttaa, että siihen saakka kunnes yhdenmukaistetut kriteerit ovat käytössä, jäsenvaltiot voivat hyväksyä kansallisia kriteerejä ja kieltää haitallisia aineita omaan lukuunsa;

14.  korostaa, että komission vastaisen mahdollisen uuden oikeudellisen toimen vaikutukset ovat rajalliset, koska mahdollisessa tuomiossa voitaisiin todeta jälleen kerran vain, että komission toimimattomuus on laitonta;

15.  myöntää, että tämänhetkisessä vaiheessa ainoastaan Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden toteuttama poliittinen toiminta johtaisi ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojeluun asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti;

16.  muistuttaa, että parlamentilla on oikeus reagoida tehokkaasti komission kantaan SEU:n 14 artiklan mukaisen komissiota koskevan poliittisen valvontansa puitteissa; panee merkille, että tämä poliittinen valvonta voisi johtaa komissiolle annettavaan epäluottamuslauseeseen, koska se on rikkonut unionin lainsäädäntöä,

17.  panee merkille, että tämä poliittinen valvonta voi sisältää mahdollisuuden asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun komission säädösvallan siirtoon hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien kriteerien määrittämiseksi;

18.  kannustaa jäsenvaltioita sillä välin hyväksymään omia kriteereitään ja toteuttamaan tiukkoja ja tarpeellisia toimenpiteitä ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi itsenäisesti, koska komissio kieltäytyy huolehtimasta tästä tehtävästään;

19.  kehottaa komissiota olemaan puuttumatta mihinkään kansallisella tasolla toteutettuihin toimenpiteisiin kansanterveyden, eläinten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi; kehottaa komissiota olemaan käynnistämättä tässä yhteydessä mitään rikkomuksen tutkimusta tai rikkomusmenettelyä, kuten se teki Ranskaa vastaan bisfenoli A:n tapauksessa;

20.  toteaa tässä yhteydessä, että Euroopan parlamentti ei hyväksy mitään lisäviipeitä tai ‑toimimattomuutta komissiolta;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö