Eljárás : 2016/2747(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0735/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0735/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2016 - 12.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0270

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 274kWORD 84k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel az „Intézményi mulasztás megállapítása – Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározása – A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghozatalának Bizottság általi elmulasztása – Eljárási kötelezettség” tárgyában benyújtott keresetet követően az Európai Unió Bírósága (a Törvényszék harmadik tanácsa) által 2015. december 16-án a T-521/14. számú Svéd Királyság kontra Európai Bizottság ügyben hozott ítéletre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikkére,

–  tekintettel az EUMSZ 265. és 266. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 17. cikkének (8) bekezdésére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 234. cikkére,

–  tekintettel a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2016. március 22-i levelére ((2016)1416502), amelyet az Európai Parlament elnökének címzett,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az 528/2012/EU rendelet 1. cikke értelmében a rendelet célja a biocid termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó szabályok harmonizálásán keresztül a belső piac működésének javítása, biztosítva eközben mind az emberi és állati egészség, mind pedig a környezet magas szintű védelmét;

B.  mivel e rendelet rendelkezései az elővigyázatosság elvén alapulnak, amelynek célja az emberi egészség, az állatok egészsége és a környezet védelme, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra;

C.  mivel a belső piac működésének javítására, valamint a biocid termékek kölcsönös elismerésére irányuló folyamat zökkenőmentesen halad;

D.  mivel az emberek és az állatok egészsége, valamint a környezet az 528/2012/EU rendeletben előírt védelme érdekében a Bizottság köteles lett volna legkésőbb 2013. december 13-ig a hatóanyagok és biocid termékek hormonháztartást zavaró tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni, és a káros anyagokat a későbbiekben betiltani;

E.  mivel az endokrinrombolókkal foglalkozó, a Bizottság által létrehozott és a Közös Kutatóközpont (JRC) által koordinált szakértői tanácsadó csoport már 2013. március 28-án jelentést fogadott el az endokrin rendszert károsító anyagok azonosítása és jellemzése tekintetében meghatározó kulcsfontosságú tudományos kérdésekről;

F.  mivel a svéd hatóságok 2014. március 3-án felkérték a Bizottságot az EUMSZ 265. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására;

G.  mivel a Bizottság sem 2013. december 13. előtt, sem azután nem fogadta el a fent említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

H.  mivel az Európai Bíróság a T-521/14. számú ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletében úgy határozott, hogy hatásvizsgálattól függetlenül a Bizottságnak egyértelmű, pontos és feltétel nélküli kötelessége lett volna a fent említett tudományos szempontok megállapításáról szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legkésőbb 2013. december 13-ig elfogadni;

I.  mivel az Európai Bíróság az ítélet 74. pontjában egyértelműen kifejtette, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát, és ezzel elutasította a Bizottságnak a fellépés elmulasztásának indokolására felhozott konkrét jogi érvelését;

J.  mivel a Parlament 2016. februári plenáris ülésén Vytenis Povilas Andriukaitis, a Bizottság egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztosa kijelentette, hogy a hatásvizsgálat „hasznos, sőt elengedhetetlen eszköze a kritériumokról szóló jövőbeli döntésnek”; mivel a Bizottság azt tervezi, hogy „először egy végrehajtási rendeletet nyújt be, amely tartalmazná a növényvédő szerekről szóló rendelet és az úgynevezett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagokra alkalmazott kritériumokat”, és „másodszor pedig egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely a biocid termékekről szóló rendelet értelmében alkalmazandó kritériumokat tartalmazná”;

K.  mivel Jean-Claude Juncker elnök Martin Schulz elnöknek írt 2016. március 22-i levelében megerősítette a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy először kikéri a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményét a hatásvizsgálatról, jóllehet az Európai Bíróság kijelentette, hogy az 528/2012/EU rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely előírná a tudományos, kockázatalapú kritériumok hatásvizsgálatát;

L.  mivel csak akkor lehet megállapítani, hogy a hatásvizsgálat milyen mértékben befolyásolta a kritériumokat, ha a hatásvizsgálatot, és a még benyújtásra váró tudományos kritériumokat nyilvánosságra hozzák;

M.  mivel ezek a nyilatkozatok és a Bizottság folytatódó tétlensége megerősítik az 528/2012/EU rendeletnek és az Európai Bíróság T-521/14. számú ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletének folyamatos, állandó és ismétlődő megsértését;

1.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem tett eleget azon kötelezettségének, hogy az 528/2012/EU rendeletnek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el;

2.  emlékeztet arra, hogy zömmel a hormonháztartást zavaró anyagok felelősek az idegrendszeri megbetegedésekért, a mellrákért, a méhtestrákért, a petefészekrákért, a prosztatarákért, a hererákért, a pajzsmirigyrákért, a terhesség során tapasztalt rendellenességekért, a nemi szervek rendellenességeiért, a kóros elhízásért és a 2-es típusú cukorbetegségért;

3.  emlékeztet arra, hogy a Bizottság köteles lett volna meghatározni a hormonháztartást zavaró tulajdonságok tudományos kritériumait; felhívja a figyelmet arra, hogy a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások értelmében a hatásvizsgálatok szerepe az, hogy bizonyítékot gyűjtsenek annak felmérésére, hogy szükség van-e jogalkotási és nem jogalkotási uniós fellépésre, és hogy a kívánt politikai célkitűzések elérése érdekében miként lehet egy ilyen fellépést a legjobban kialakítani;

4.  úgy véli, hogy a hatásvizsgálatok által azonosított szakpolitikai megoldások semmi esetre sem játszhatnak szerepet a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságaira vonatkozó tudományos kritériumok meghatározásában;

5.  mélységes aggodalmának ad hangot a Pesticide Action Network Europe (PAN) által megszerzett azon kiszivárogtatott információk kapcsán, amelyek szerint a hatóanyagok és biocid termékek hormonháztartást zavaró tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását azért halasztották el, mert az Egyesült Államok kereskedelmi tisztviselői a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) kapcsán folyó tárgyalások során ilyen irányú nyomást gyakoroltak;

6.  sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a svéd hatóságok 2014. februári azon felhívását, hogy két hónapon belül fogadja el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat;

7.  emlékeztet arra, hogy az Európai Bíróság kimondta, hogy a Bizottságnak mindenféle gazdasági érdektől el kell határolnia magát azon kötelezettségének teljesítése kapcsán, hogy a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározza;

8.  elfogadhatatlannak tartja, hogy a Bizottság még az Európai Bíróság 2015. decemberi ítéletét követően is elmulasztotta a hatóanyagok és biocid termékek endokrin rendszert károsító tulajdonságainak tudományos kritériumait meghatározó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni;

9.  emlékeztet arra, hogy a Svéd Királyság által a Bizottsággal szemben indított eljárást a Dán Királyság, a Holland Királyság, a Francia Köztársaság, a Finn Köztársaság, valamint az Európai Parlament is támogatta;

10.  hangsúlyozza, hogy a hatóanyagok és a biocid termékek a hormonháztartást zavaró tulajdonságainak meghatározására szolgáló kritériumokat az elővigyázatosság elvére és független tudományos bizonyítékokra alapozva azonnal és feltétel nélkül meg kell határozni;

11.  hangsúlyozza, hogy erőteljesen kifogásolható az a tény, hogy a Bizottság nem teljesítette az 528/2012/EU rendeletből fakadó kötelezettségeit és figyelmen kívül hagyta az Európai Bíróság T-521/14. számú ügyben 2015. december 16-án hozott ítéletét, és ezzel elmulasztotta a közegészség, az állati egészség és a környezet megfelelő védelme terén fennálló kötelezettségét;

12.  emlékeztet arra, hogy az 528/2012/EU rendelet 83. cikkének (3) bekezdése értelmében az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást; rámutat, hogy a visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást;

13.  emlékeztet arra, hogy amíg meg nem születnek a harmonizált kritériumok, addig a tagállamok saját hatáskörükben elfogadhatnak nemzeti kritériumokat és betilthatnak káros anyagokat;

14.  hangsúlyozza, hogy egy a Bizottság elleni esetleges új jogi eljárás hatása korlátozott lesz, mivel a várható ítélet csupán azt tudja ismét megállapítani, hogy a Bizottság tétlensége jogellenes volt;

15.  tudomásul veszi, hogy a jelenlegi helyzetben csak az Európai Parlament és a tagállamok politikai fellépése révén lehet biztosítani az emberek és az állatok egészsége, valamint a környezet az 528/2012/EU rendelet szerinti védelmét;

16.  emlékeztet arra, hogy az EUSZ 14. cikke értelmében a Bizottság felett gyakorolt politikai ellenőrzés keretében a Parlamentnek jogában áll, hogy érdemben reagáljon a Bizottság álláspontjára; rámutat, hogy e politikai ellenőrzés nyomán bizalmatlansági indítvány születhet az Európai Bizottsággal szemben az uniós jogszabályok megsértése miatt;

17.  megjegyzi, hogy ez a politikai ellenőrzés magában foglalhatja azt a lehetőséget is, hogy visszavonják az 528/2012/EU rendelet 5. cikkének (3) bekezdésében említett, a hormonháztartást zavaró anyagokra vonatkozó kritériumok meghatározása tekintetében a Bizottságra ruházott felhatalmazást;

18.  ösztönzi a tagállamokat, hogy addig is állapítsanak meg saját hatáskörben kritériumokat, illetve hozzák meg a szükséges szigorú követelményeket annak érdekében, hogy védjék az emberek és az állatok egészségét és a környezetet, mivel a Bizottság erre nem hajlandó;

19.  felszólítja a Bizottságot, hogy ne avatkozzon bele a közegészségügy, az állatok egészsége és a környezet védelme érdekében nemzeti szinten hozott intézkedésekbe; felhívja e tekintetben a Bizottságot, hogy ne indítson jogsértés miatti vizsgálatot vagy eljárást, ahogyan azt Franciaország esetében a biszfenol-A miatt tette;

20.  kijelenti, hogy e tekintetben az Európai Parlamentnek nem áll módjában további késedelmet és mulasztást elfogadni a Bizottság részéről;

21.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat