Procedūra : 2016/2747(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0735/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0735/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0270

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 569kWORD 80k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0733/2016
1.6.2016.
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,


par endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām — situācija pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām — situācija pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (Vispārējās tiesas Trešās palātas) 2015. gada 16. decembra spriedumu lietā T-521/14 Zviedrijas Karaliste/ Eiropas Komisija, "Prasība sakarā ar bezdarbību — Zinātnisku kritēriju specifikācija, lai noteiktu īpašības, kas rada endokrinoloģiskās sistēmas traucējumus — Komisijas nepieņemti deleģējošie akti — Pienākums rīkoties",

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. pantu,

–  ņemot vērā LESD 265. un 266. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. panta 8. punktu un LESD 234. pantu,

–  ņemot vērā 2016. gada 22. marta vēstuli, ko priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker nosūtīja Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam ((2016)1416502),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 1. pantu tās mērķis ir, saskaņojot noteikumus par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu, uzlabot iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības augstu līmeni;

B.  tā kā šīs regulas noteikumu pamatā ir piesardzības princips, kura mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību, dzīvnieku veselību un vidi, pievēršot īpašu uzmanību neaizsargātām grupām;

C.  tā kā iekšējā tirgus darbības uzlabošanas un biocīdu savstarpējās atzīšanas process norit netraucēti;

D.  tā kā, lai nodrošinātu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 Komisijai nolūkā aizliegt kaitīgas vielas ne vēlāk kā 2013. gada 13. decembrī bija jāpieņem deleģēti akti, norādot zinātniskus kritērijus, lai noteiktu aktīvo vielu un biocīdu īpašības, kas kaitē endokrīnai sistēmai;

E.  tā kā jau 2013. gada 28. martā Endokrīnai sistēmai kaitīgu vielu ekspertu konsultatīvā grupa, ko izveidoja Komisija un koordinēja Kopīgais pētniecības centrs (JRC), apstiprināja ziņojumu par galvenajām zinātniskajām problēmām attiecībā uz endokrīnai sistēmai kaitīgu vielu apzināšanu un raksturošanu;

F.  tā kā 2014. gada 3. martā Zviedrijas iestādes aicināja Komisiju rīkoties saskaņā ar LESD 265. pantu un pieņemt attiecīgos deleģētos aktus;

G.  tā kā Komisija nav pieņēmusi iepriekš minētos deleģētos aktus ne līdz 2013. gada 13. decembrim, ne pēc tam;

H.  tā kā Tiesa 2015. gada 16 decembra spriedumā lietā T-521/14 nolēma, ka neatkarīgi no ietekmes novērtējuma Komisijai ir skaidrs, precīzs un beznosacījumu pienākums pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu iepriekš minētos zinātniskos kritērijus, ne vēlāk kā 2013. gada 13. decembrī;

I.  tā kā Tiesa šā sprieduma 74. punktā nepārprotami paskaidroja, ka neviens Regulas (ES) Nr. 528/2012 noteikums neprasa veikt ietekmes novērtējumu zinātniskiem uz risku balstītiem kritērijiem, tādējādi noraidot Komisijas iesniegto īpašo juridisko argumentu, ar ko tā pamatoja kavēšanos šo kritēriju pieņemšanā;

J.  tā kā Parlamenta plenārsēdē 2016. gada februārī Komisija, ko pārstāvēja veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vytenis Povilas Andriukaitis, paziņoja, ka ietekmes novērtējums "ir uzskatāms par noderīgu un pat būtisku instrumentu, izstrādājot gaidāmo lēmumu par kritērijiem"; tā kā Komisija plāno iesniegt "pirmkārt, īstenošanas regulu, kas satur kritērijus, ko piemēro ķīmiskām vielām, uz kurām attiecas Augu aizsardzības līdzekļu regula un tā saucamā PRAC procedūra", un "otrkārt, deleģēto aktu, kas satur kritērijus, ko piemēro saskaņā ar Biocīdu regulu";

K.  tā kā priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker savā 2016. gada 22. marta vēstulē priekšsēdētājam Martin Schulz apstiprināja Komisijas nodomu iegūt, pirmkārt, Regulējuma kontroles padomes atzinumu par ietekmes novērtējumu, lai gan Tiesa ir norādījusi, ka ne ar vienu Regulas (ES) Nr. 528/2012 noteikumu netiek prasīts zinātnisku, ar risku saistītu kritēriju ietekmes novērtējums;

L.  tā kā vienīgi gadījumā, ja šis ietekmes novērtējums tiek publiskots kopā ar vēl iesniedzamajiem zinātniskajiem kritērijiem, var veikt novērtējumu par to, ciktāl šis ietekmes novērtējums ir ietekmējis kritērijus;

M.  tā kā šie paziņojumi un Komisijas joprojām esošā bezdarbība apstiprina ilgstošu, pastāvīgu un atkārtotu Regulas (ES) Nr. 528/2012 un Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma lietā T-521/14 pārkāpumu,

1.  pauž nožēlu par to, ka Komisija nav izpildījusi savu pienākumu pieņemt deleģētos aktus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 528/2012;

2.  atgādina, ka endokrīnai sistēmai kaitīgas vielas lielākoties izraisa neirobiheivoriālus traucējumus, krūts vēzi, endometrijas vēzi, olnīcu vēzi, prostatas vēzi, sēklinieku vēzi, vairogdziedzera vēzi, nelabvēlīgu grūtniecības iznākumu, dzimumorgānu anomālijas, aptaukošanos un 2. tipa diabētu;

3.  atgādina, ka Komisijai bija pienākums noteikt zinātniskos kritērijus endokrīnai sistēmai kaitīgu īpašību noteikšanai; norāda, ka saskaņā ar labāka regulējuma pamatnostādnēm ietekmes novērtējumu mērķis ir savākt pierādījumus, lai novērtētu, vai ir pamatota turpmāka ES leģislatīva vai neleģislatīva rīcība, un kā šo rīcību vislabāk izstrādāt, lai sasniegtu vēlamos politikas mērķus;

4.  uzskata, ka ietekmes novērtējumos konstatētajām politiskajām iespējām nekādā gadījumā nevajadzētu ietekmēt zinātnisko kritēriju identifikāciju endokrīnai sistēmai kaitīgu vielu konstatēšanai;

5.  pauž dziļas bažas par nopludināto informāciju, ko ieguva Eiropas Pesticīdu rīcības tīkls (Pesticide Action Network (PAN) Europe), apliecinot, ka deleģēta akta pieņemšana, lai izvirzītu zinātniskus kritērijus endokrīnai sistēmai kaitīgu aktīvo vielu un biocīdu īpašību noteikšanai, tika atlikta tādēļ, ka spiedienu izdarīja ASV tirdzniecības amatpersonas saistībā ar Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP);

6.  uzskata — ir nosodāmi, ka Komisija ignorēja Zviedrijas iestāžu 2014. gada februāra aicinājumu rīkoties, lai pieņemtu šos deleģētos aktus divu mēnešu laikā;

7.  atkārto, ka Tiesa ir nolēmusi — Komisijai jāizslēdz jebkuras saimnieciskas intereses, pildot pienākumu izstrādāt kritērijus endokrīnai sistēmai kaitīgu aktīvo vielu un biocīdu īpašību noteikšanai;

8.  uzskata par nepieņemamu to, ka pat pēc Tiesas 2015. gada decembra sprieduma Komisija nav pieņēmusi deleģētos aktus, ar kuriem nosaka konkrētus kritērijus endokrīnai sistēmai kaitīgu aktīvo vielu un biocīdu īpašību konstatēšanai;

9.  atgādina, ka Zviedrijas Karalisti lietā pret Komisiju atbalstīja Dānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Francijas Republika, Somijas Republika un Eiropas Parlaments;

10.  uzsver, ka kritēriji endokrīnai sistēmai kaitīgu aktīvo vielu un biocīdu īpašību noteikšanai jāizstrādā nekavējoties un bez nosacījumiem, un to pamatā jābūt piesardzības principam un neatkarīgiem zinātniskiem pierādījumiem;

11.  uzsver, ka Regulā (ES) Nr. 528/2012 paredzēto Komisijas pienākumu neizpilde, Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma lietā T-521/14 ignorēšana un ar to saistītā sabiedrības veselības, dzīvnieku veselības un vides aizsardzības nenodrošināšana pilnā apmērā ir ļoti nosodāma;

12.  atgādina, ka Regulas (ES) Nr. 528/2012 83. panta 3. punkts paredz, ka Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu; uzsver, ka ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu;

13.  atgādina, ka līdz saskaņotu kritēriju izstrādei dalībvalstis var pieņemt valsts kritērijus un aizliegt kaitīgās vielas pēc savas iniciatīvas;

14.  uzsver, ka ietekme, ko radīs iespējama jauna tiesvedība pret Komisiju, būs ierobežota, jo iespējamais spriedums var tikai atkārtot to, ka Komisijas bezdarbība ir nelikumīga;

15.  atzīst, ka šobrīd vienīgi Eiropas Parlamenta un dalībvalstu politiska rīcība var nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, kā to paredz Regula (ES) Nr. 528/2012;

16.  atgādina, ka Parlamentam ir tiesības efektīvi reaģēt uz Komisijas nostāju, īstenojot politisko kontroli, kas tam ir pār Komisiju saskaņā ar LES 14. pantu; atzīmē, ka šī politiskā kontrole varētu izraisīt priekšlikumu izteikt neuzticību Komisijai, jo tā ir pārkāpusi Savienības tiesību aktus;

17.  atzīmē, ka šī politiskā kontrole var paredzēt iespēju atsaukt pilnvaru deleģējumu Komisijai, kas minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 3. punktā, noteikt kritērijus endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām;

18.  mudina dalībvalstis tikmēr pieņemt pašām savus kritērijus un veikt stingrus un nepieciešamus pasākumus, lai patstāvīgi aizsargātu cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, ja jau Komisija atsakās pildīt šo uzdevumu;

19.  aicina Komisiju neiejaukties nevienā pasākumā, kas pieņemts valstu līmenī, lai aizsargātu sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību un vidi; aicina Komisiju saistībā ar visu minēto neierosināt nekādu pārkāpuma izmeklēšanu vai procedūru, kā tā darīja, vēršoties pret Franciju attiecībā uz bisfenolu A;

20.  paziņo, ka šajā jomā Eiropas Parlaments nepieļaus nekādu turpmāku Komisijas kavēšanos vai bezdarbību;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika