Förfarande : 2016/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0735/2016

Ingivna texter :

B8-0735/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 269kWORD 71k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.901v01-00
 
B8-0735/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))


Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0735/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(1),

–  med beaktande av tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 16 december 2015 i mål T-521/14, Konungariket Sverige mot Europeiska kommissionen, om Passivitetstalan – Närmare angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper – Kommissionens underlåtenhet att anta delegerade akter – Skyldighet att vidta åtgärder,

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 265 och 266 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 17.8 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 234 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 mars 2016 från kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till Europaparlamentets talman ((2016)1416502),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 1 i förordning (EU) nr 528/2012 är dess syfte att förbättra den inre marknadens funktion genom att harmonisera reglerna för tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter och samtidigt säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön.

B.  Bestämmelserna i denna förordning baserar sig på försiktighetsprincipen, vars syfte det är att skydda människors och djurs hälsa och miljön, med särskild hänsyn till utsatta grupper.

C.  Ansträngningarna för att förbättra den inre marknadens sätt att fungera och det ömsesidiga erkännandet av biocidprodukter har framskridit smidigt.

D.  I syfte att säkerställa skyddet av människors och djurs hälsa och miljön skulle kommissionen, enligt förordning (EU) nr 528/2012, senast den 13 december 2013 ha antagit delegerade akter som närmare anger vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter, med målet att förbjuda skadliga ämnen.

E.  Den rådgivande expertgruppen för ämnen med hormonstörande egenskaper, inrättad av kommissionen och samordnad av det gemensamma forskningscentrumet, antog så tidigt som den 28 mars 2013 en rapport om de huvudsakliga vetenskapliga frågorna med bäring på identifikation och karakterisering av hormonstörande ämnen.

F.  Den 3 mars 2014 uppmanade svenska myndigheter kommissionen att agera enligt artikel 265 i EUF-fördraget och anta de delegerade akterna i fråga.

G.  Kommissionen har varken före eller efter den 13 december 2013 antagit de ovan nämnda delegerade akterna.

H.  Domstolen fastslog i sin dom av den 16 december 2015 i mål T-521/14 att kommissionen hade en tydlig, precis och ovillkorlig skyldighet att anta delegerade akter för att fastställa de ovan nämnda vetenskapliga kriterierna senast den 13 december 2013, oberoende av en konsekvensbedömning.

I.  Domstolen klargjorde otvetydigt i stycke 74 i domen att ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 528/2012 kräver någon konsekvensbedömning av vetenskapliga riskbaserade kriterier, och avvisade därför ett särskilt juridiskt argument som kommissionen framförde för att förklara förseningen med att ange kriterierna.

J.  Vid parlamentets plenarsammanträde i februari 2016 förklarade kommissionen, företrädd av Vytenis Povilas Andriukatis, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, att en konsekvensbedömning fungerar som ett användbart och till och med oumbärligt verktyg för att ge vägledning i det framtida beslutet om kriterierna. Kommissionen avsåg att först lägga fram en genomförandeförordning med de kriterier som ska tillämpas på de kemiska ämnen som omfattas av växtskyddsmedelsförordningen och av det så kallade det föreskrivande förfarandet med kontroll, och därefter en delegerad akt med de kriterier som är tillämpliga enligt biocidförordningen.

K.  Ordförande Jean-Claude Juncker bekräftade i sin skrivelse av den 22 mars 2016 till Europaparlamentets talman Martin Schulz kommissionens avsikt att först begära ett yttrande från nämnden för lagstiftningskontroll om konsekvensbedömningen, trots att domstolen hade fastslagit att ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 528/2012 kräver en konsekvensbedömning av vetenskapliga riskbaserade kriterier.

L.  Bara om denna konsekvensbedömning offentliggörs tillsammans med de ännu inte presenterade vetenskapliga kriterierna kan man bedöma i vilken omfattning konsekvensbedömningen har påverkat kriterierna.

M.  Dessa uttalanden och kommissionens fortlöpande underlåtenhet att agera är en bekräftelse på en fortsatt, konstant och upprepad överträdelse av förordning (EU) nr 528/2012 och av domstolens dom av den 16 december 2015 i mål T-521/14.

1.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har fullgjort sin skyldighet att anta delegerade akter i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012.

2.  Europaparlamentet påminner om att hormonstörande ämnen till stor del ligger bakom neurologiskt betingade beteendestörningar, bröstcancer, endometriecancer, ovarialcancer, prostatacancer, testikelcancer, sköldkörtelcancer, negativt graviditetsutfall, missbildningar i könsorganen, fetma och typ 2-diabetes.

3.  Europaparlamentet påminner om att kommissionens var skyldig att närmare ange de vetenskapliga kriterierna för hormonstörande egenskaper. Parlamentet påpekar att enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning är tanken med konsekvensbedömningar att samla bevis för att bedöma huruvida framtida lagstiftande eller icke-lagstiftande åtgärder från unionens sida är motiverade och hur sådana åtgärder kan utformas på bästa sätt för att nå de önskade politiska målen.

4.  Europaparlamentet anser att de policyalternativ som identifierats i konsekvensbedömningarna under inga omständigheter bör ha betydelse vid fastställandet av vetenskapliga kriterier för hormonstörande egenskaper eller vissa ämnens effekter på hälsan.

5.  Europaparlamentet är djupt oroat över den läckta information som erhållits av Pesticides Action Network (PAN) Europe och som antyder att antagandet av den delegerade akt som närmare anger vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter har lagts på hyllan till följd av påtryckningar från amerikanska tjänstemän på handelsområdet i samband med det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar.

6.  Europaparlamentet anser det bedrövligt att kommissionen struntade i uppmaningen från svenska myndigheter i februari 2014 att anta de delegerade akterna inom två månader.

7.  Europaparlamentet upprepar att domstolen har slagit fast att kommissionen bör frikoppla varje ekonomiskt intresse från sin skyldighet att fastställa de hormonstörande egenskaperna hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

8.  Europaparlamentet anser det oacceptabelt att kommissionen, till och med efter domstolens dom från december 2015, har underlåtit att anta de delegerade akter som rör angivandet av specifika kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

9.  Europaparlamentet påminner om att Sverige i sitt mål mot kommissionen fick stöd av Danmark, Nederländerna, Frankrike, Finland och Europaparlamentet.

10.  Europaparlamentet betonar att kriterierna för att ange de hormonstörande egenskaperna hos verksamma ämnen och biocidprodukter bör fastställas omedelbart, ovillkorligen och grundas på försiktighetsprincipen och oberoende vetenskapliga rön.

11.  Europaparlamentet betonar att kommissionens underlåtenhet att fullgöra sina åtagande enligt förordning (EU) nr 528/2012, dess negligerande av domstolens dom av den 16 december 2015 i mål T-521/14 och dess misslyckande, till följd därav, att skydda människors och djurs hälsa och miljön på vederbörligt sätt är högst betänklig.

12.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 83.3 i förordning (EU) nr 528/2012 kan den delegering av befogenhet som avses i artikel 5.3 återkallas när som helst av Europaparlamentet eller rådet. Parlamentet betonar att ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla.

13.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna, innan harmoniserade kriterier har fastställts, kan anta nationella kriterier och förbjuda skadliga ämnen för egen räkning.

14.  Europaparlamentet understryker att konsekvenserna av ett möjligt nytt mål mot kommissionen kommer att vara begränsade, eftersom den tänkbara domen ännu en gång bara kan deklarera att kommissionens underlåtenhet att agera har varit olaglig.

15.  Europaparlamentet konstaterar att det i nuläget bara är politiska åtgärder antagna av Europaparlamentet och medlemsstaterna som skulle leda till bättre skydd av människors och djurs hälsa och miljön i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012.

16.  Europaparlamentet påminner om att parlamentet har rätt att reagera effektivt på kommissionens ståndpunkt inom ramen för den politiska kontroll som det utövar över kommissionen i enlighet med artikel 14 i EU-fördraget. Parlamentet noterar att denna politiska kontroll kan leda till ett förslag till misstroendeförklaring mot kommissionen på grund av dess överträdelse av unionslagstiftningen.

17.  Europaparlamentet noterar att denna politiska kontroll kan omfatta möjligheten att återkalla delegeringen av befogenheter till kommissionen som hänvisas till i artikel 5.3 i förordning (EU) nr 528/2012 rörande angivandet av kriterier för hormonstörande ämnen.

18.  Europaparlamentet uppmanar under tiden medlemsstaterna att anta egna kriterier och att vidta stränga och nödvändiga åtgärder för att skydda människors och djurs hälsa och miljön på egen hand, eftersom kommissionen vägrar att genomföra denna uppgift.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte lägga sig i några åtgärder vidtagna nationellt för att skydda människors och djurs hälsa och miljön. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta sammanhang inte inleda någon utredning av överträdelse eller något överträdelseförfarande, som den gjorde mot Frankrike i samband med Bisfenol A.

20.  Europaparlamentet förklarar härmed att inga ytterligare förseningar och ingen underlåtenhet att agera kommer att godtas av Europaparlamentet från kommissionens sida.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy