Διαδικασία : 2016/2747(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0736/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0736/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0270

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 491kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.902v01-00
 
B8-0736/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP))


Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Marco Zanni εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0736/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα του Γενικού Δικαστηρίου), της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση Τ-521/14 Βασίλειο της Σουηδίας κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την «Προσφυγή κατά παραλείψεως – Προσδιορισμός των επιστημονικών κριτηρίων καθορισμού των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη – Παράλειψη της Επιτροπής να εκδώσει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση – Υποχρέωση ενέργειας», που κατατέθηκε από το Βασίλειο της Σουηδίας, με την πρόσθετη παρέμβαση, μεταξύ άλλων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 168, 234, 265 και 266 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14 και 17 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Μαρτίου 2016, του Προέδρου Jean-Claude Juncker προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ((2016)1416502),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 119, 123 και 169 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 119 του κανονισμού (2016/1594(MOC)),

–  έχοντας υπόψη τη νομική γνωμοδότηση D(2016)24155 της 23ης Μαΐου 2016 της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τις παραγράφους 17, 19, 20 και 21,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης εξασφαλίζοντας ότι η παρασκευή και η διάθεση δραστικών ουσιών και βιοκτόνων στην αγορά δεν έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή ανεπιθύμητες παρενέργειες στο περιβάλλον·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η Επιτροπή όφειλε να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, το αργότερο, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν εξέδωσε τις ως άνω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, πριν ή μετά τις 13 Δεκεμβρίου 2013·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο απεφάνθη στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Τ-521/14 ότι η Επιτροπή είχε σαφή, συγκεκριμένη και απόλυτη υποχρέωση να εκδώσει, το αργότερο έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν τα ως άνω επιστημονικά κριτήρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο, απορρίπτοντας συγκεκριμένο νομικό επιχείρημα που επικαλέστηκε η Επιτροπή για να δικαιολογήσει της παράλειψή της, διευκρίνισε κατηγορηματικά (παράγραφος 74) ότι καμία διάταξη του κανονισμού αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων, πριν από την έκδοση της σχετικής κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τις δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνεται η συνεχής, σταθερή και κατ' επανάληψη παράβαση του κανονισμού αριθ.528/2012 και της απόφασης του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 επί της υπόθεσης Τ-521/14·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 266 πρώτη περίπτωση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεσμικό όργανο του οποίου η πράξη έχει κηρυχτεί άκυρη ή η παράλειψή του αντίθετη προς τις Συνθήκες, οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των Συνθηκών από μέρους του ίδιου του θεματοφύλακα της Συνθήκης, δηλαδή την Επιτροπή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με λεπτομερή και μη αμφισβητούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για τις επιχειρήσεις (CEO) που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2015, η ΓΔ ENVI της Επιτροπής θα μπορούσε να έχει θεσπίσει εγκαίρως τη δέσμη επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ίδια έκθεση, η καθυστέρηση στην έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων μέσω της αίτησης για μια παράνομη εκτίμηση επιπτώσεων αποτέλεσε οργανωμένο σχέδιο των υψηλά ιστάμενων γραφειοκρατών της Επιτροπής, οι οποίοι επεδίωξαν να προστατεύσουν τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα εις βάρος της περιβαλλοντικής και υγειονομικής προστασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής που κατατέθηκε από τον κ. Pedicini και άλλους, ανακοινώθηκε το πρώτον στις 12 Μαΐου 2016 στην ολομέλεια και μετά θεωρήθηκε άκυρη από τον Πρόεδρο Schulz σε επιστολή του προς όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή βασίστηκαν σε εσφαλμένη διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 169 παράγραφος 5 του Κανονισμού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία ζήτησε η επιτροπή ENVI στις 10 Μαΐου 2016, ορίζει σαφώς ότι το μοναδικό ένδικο μέσο που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνίσταται σε είναι μια διετή διαδικασία που, αν είναι επιτυχής, θα οδηγήσει το Δικαστήριο απλά να δηλώσει εκ νέου ότι η παράλειψη της Επιτροπής ήταν παράνομη, χωρίς να υποχρεώνει την Επιτροπή να εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, όπως προβλέπει ο κανονισμός αριθ. 528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει σαφώς το δικαίωμα αντίδρασης στη θέση της Επιτροπής, στο πλαίσιο του πολιτικού ελέγχου που ασκεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 14 ΣΕΕ·

1.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν τήρησε την υποχρέωσή της να προβεί σε έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012·

2.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να προσδιορίσει τα επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη, ενώ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, σκοπός των εκτιμήσεων επιπτώσεων είναι η συλλογή στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί εάν δικαιολογείται μελλοντική ανάληψη νομοθετικής ή μη νομοθετικής δράσης από την Ένωση, καθώς και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος σχεδιασμού της εν λόγω δράσης ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι της σχετικής πολιτικής·

3.  θεωρεί απαράδεκτο ότι, ακόμα και μετά από την καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δεκέμβριο του 2015, η Επιτροπή παρέλειψε να εκδώσει τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν ειδικά επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

4.  θεωρεί ότι οι επιλογές πολιτικής που καθορίζονται από εκτιμήσεις επιπτώσεων δεν θα έπρεπε επ' ουδενί να επηρεάζουν τον προσδιορισμό επιστημονικών κριτηρίων που αφορούν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη ή τις επιπτώσεις ορισμένων ουσιών στην υγεία·

5.  τονίζει ότι, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, συνιστά μια περαιτέρω παράβαση της Συνθήκης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρώτα ανακοίνωσε στην ολομέλεια και μετά θεώρησε εκπρόθεσμη την πρόταση μομφής, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κανονισμού (2016/1594(MOC)

7.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα· καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει άμεσα και το αργότερο εντός δύο μηνών, το δε ψήφισμα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί όχληση, σύμφωνα με το άρθρο 265 ΣΛΕΕ·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής και να τους ενημερώσει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια.

(1)

ΕΕ L 167, 27.6.2012, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου