Förfarande : 2016/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0736/2016

Ingivna texter :

B8-0736/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0270

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 258kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.902v01-00
 
B8-0736/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))


Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Marco Zanni för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0736/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter(1),

–  med beaktande av domstolens dom (tribunalens tredje avdelning) av den 16 december 2015 i mål T-521/14, Konungariket Sverige mot Europeiska kommissionen, om ”Passivitetstalan – Närmare angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper – Kommissionens underlåtenhet att anta delegerade akter – Skyldighet att vidta åtgärder”; talan väckt av Konungariket Sverige, med bland annat Europaparlamentet som intervenient, mot Europeiska kommissionen,

–  med beaktande av artiklarna 168, 234, 265 och 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 14 och 17.8 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 mars 2016 från kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till Europaparlamentets talman ((2016)1416502),

–  med beaktande av artiklarna 119, 123 och 169.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av misstroendeförklaringen mot kommissionen i enlighet med artikel 119 i arbetsordningen (2016/1594(MOC)),

–  med beaktande av rättsligt utlåtande D(2016)24155 av den 23 maj 2016 från Europaparlamentets rättstjänst, särskilt punkterna 17, 19, 20 och 21,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förordning (EU) nr 528/2012 bygger på försiktighetsprincipen i syfte att säkerställa att tillverkning och tillhandahållande på marknaden av verksamma ämnen och biocidprodukter inte medför skadliga effekter på människors eller djurs hälsa eller oacceptabla effekter på miljön.

B.  Enligt förordning (EU) nr 528/2012 borde kommissionen senast den 13 december 2013 ha antagit delegerade akter som närmare anger vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

C.  Kommissionen har varken före eller efter den 13 december 2013 antagit de ovan nämnda delegerade akterna.

D.  EU-domstolen fastslog i sin dom av den 16 december 2015 i mål T-521/14 att kommissionen hade en tydlig, precis och ovillkorlig skyldighet att anta delegerade akter för att fastställa de ovan nämnda vetenskapliga kriterierna senast den 13 december 2013.

E.  EU-domstolen, som avvisade ett särskilt juridiskt argument som kommissionen framförde för att förklara varför den inte hade agerat, fastslog klart och tydligt i sin dom (punkt 74) att ingen bestämmelse i förordning (EU) nr 528/2012 kräver en konsekvensbedömning av vetenskapliga riskbaserade kriterier.

F.  Kommissionen har vid flera tillfällen bekräftat sin avsikt att genomföra en konsekvensbedömning innan den antar den delegerade akten i fråga.

G.  Dessa uttalanden är en bekräftelse på en fortsatt, konstant och upprepad överträdelse av förordning (EU) nr 528/2012 och av EU-domstolens dom av den 16 december 2015 i mål T-521/14.

H.  I artikel 266 första stycket av EUF-fördraget heter det att ”den institution, det organ eller den byrå vars rättsakt har förklarats ogiltig eller vars underlåtenhet att agera har förklarats strida mot fördragen ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domen”.

I.  En sådan upprepad brist på efterlevnad utgör en tydlig överträdelse av fördragen som alltså begås av fördragets väktare, kommissionen.

J.  Enligt en detaljerad och oemotsagd rapport offentliggjord i maj 2015 av Corporate Europe Observatory (CEO) skulle kommissionens GD ENVI ha hunnit tillhandahålla de vetenskapliga kriterierna för definitionen av hormonstörande ämnen i tid.

K.  Enligt samma rapport var förseningarna med de delegerade akterna under åberopande av en olaglig konsekvensbedömning en uppgjord strategi av högt uppsatta byråkrater vid kommissionen som valde att skydda privata industriintressen framför folkhälsan och miljön.

L.  En misstroendeförklaring mot kommissionen inlämnad av Pedicini m.fl. tillkännagavs första gången den 12 maj 2016 under plenarsammanträdet och ansågs sedan av talman Schulz, i en skrivelse till samtliga Europaparlamentsledamöter, ha förfallit. Skälen till detta beslut baserades på en grov feltolkning av artikel 169.5 i arbetsordningen.

M.  Utlåtandet från Europaparlamentets rättstjänst, som efterfrågades av ENVI-utskottet den 10 maj 2016, slår tydligt fast att det enda återstående rättsmedlet för Europaparlamentet är ett två år långt förfarande som, om det kröns med framgång, endast kan föranleda domstolen att än en gång förklara kommissionens overksamhet olaglig, men den kan inte tvinga kommissionen att anta de delegerade akter som krävs enligt förordning (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen).

N.  Rättstjänsten tillägger att parlamentet naturligtvis har rätt att reagera på kommissionens ståndpunkt inom ramen för den politiska kontroll som det utövar över kommissionen i enlighet med artikel 14 i EU-fördraget.

1.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har fullgjort sin skyldighet att anta delegerade akter i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012.

2.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionens skyldighet var att närmare ange de vetenskapliga kriterierna för att fastställa hormonstörande egenskaper, medan poängen med konsekvensbedömningar, enligt riktlinjerna för bättre lagstiftning, är att samla bevis för att bedöma huruvida framtida lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder från EU:s sida är motiverade och hur sådana åtgärder kan utformas på bästa sätt för att nå de önskade politiska målen.

3.  Europaparlamentet anser det oacceptabelt att kommissionen, till och med efter EU‑domstolens dom från december 2015, har underlåtit att anta de delegerade akter som rör angivande av kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

4.  Europaparlamentet anser att policyalternativ som identifierats i konsekvensbedömningar under inga omständigheter bör ha betydelse vid fastställandet av vetenskapliga kriterier för hormonstörande egenskaper eller vissa ämnens effekter på hälsan.

5.  Europaparlamentet framhåller att det föreligger ytterligare en fördragsöverträdelse, då kommissionen inte vidtar alla nödvändiga åtgärder för att följa EU-domstolens dom.

6.  Europaparlamentet beklagar att dess talman först tillkännagav den enligt artikel 119 i arbetsordningen inlämnade misstroendeförklaringen (2016/1594(MOC)) i samband med plenarsammanträdet och sedan ansåg att den förfallit.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta delegerade akter i enlighet med förordning (EU) nr 528/2012 och att i dessa ange vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder utan dröjsmål, och inom två månader ska denna akt betraktas som en formell underrättelse i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådets ordförande och kommissionens ordförande och att underrätta dem om resultatet av omröstningen om denna i kammaren.

(1)

EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy