Процедура : 2016/2747(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0737/2016

Внесени текстове :

B8-0737/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/06/2016 - 12.18
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 493kWORD 74k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))


Йенс Гизеке от името на групата PPE
Джули Гърлинг от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди,(1)

–  като взе предвид решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14 (дело, образувано от Швеция срещу Комисията, като Швеция е подкрепена от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз, Дания, Финландия, Франция и Нидерландия),(2)

–  като взе предвид член 266 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

–  като взе предвид писмото от 22 март 2016 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер до председателя на Европейския парламент ((2016)1416502),

–  като взе предвид консенсусното становище на Германския федерален институт за оценка на риска (BfR) въз основа на научни принципи за идентифицирането на нарушаващи функциите на ендокринната система химикали,(3)

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че съгласно член 5 от Регламент (ЕС) № 528/2012, активните вещества, които се считат за притежаващи свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху човека, било въз основа на научни критерии, които да са уточнени, било — до приемането на тези критерии — въз основа на временни критерии, не се одобряват, освен ако не е приложима една от дерогациите, посочени в член 5, параграф 2;

Б.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012, Комисията приема, не по-късно от 13 декември 2013 г., делегирани актове, дефиниращи научни критерии за определянето на свойствата на активните вещества и биоцидите, водещи до нарушения на ендокринната система;

В.  като има предвид, че Общият съд на Европейския съюз заяви в своето решение от 16 декември 2015 г. по дело T-521/14, че Комисията е нарушила правото на ЕС като не е приела в срок до декември 2013 г. делегирани актове за уточняване на научните критерии за определяне на свойствата, водещи до нарушения в ендокринната система;

Г.  като има предвид, че съгласно член 266 от ДФЕС институцията, чието бездействие е било обявено за противоречащо на Договорите, е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз; като има предвид, че член 266 от ДФЕС не предвижда времеви ограничения за приемането на мерките за привеждане в съответствие с решението, но от съдебната практика следва, че за целта на институцията се предоставя „разумен период“;

Д.  като има предвид, че председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, в своето писмо от 22 март 2016 г. до председателя на Парламента Мартин Шулц , потвърди намерението на Комисията да приеме два отделни акта до края на месец юни; като има предвид, че на 2 февруари 2016 г. членът на Комисията Андрюкайтис информира Парламента за намерението на Комисията да предложи преди лятото научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система;

1.  Подчертава, че Комисията имаше ясно, точно и безусловно задължение да приеме делегирани актове по отношение на спецификациите на научните критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система, в срок до 13 декември 2013 г.;

2.  Изразява съжаление, че Комисията отложи началото на оценката на въздействието, което доведе впоследствие до все още текущи и неприятни закъснения при приемането на необходимите мерки за привеждане в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012; все пак признава трудностите при постигане на научен консенсус относно начина, по който тези критерии следва да бъдат определени;

3.  Споделя становището на Общия съд, че анализът на въздействието не освобождава Комисията от задължението за спазване на срока за приемане на делегирани актове; изразява обаче съгласие с принципите на Комисията за по-добро регулиране, които предвиждат, че анализите на въздействието са ключов елемент при оценяването на предложените законодателни мерки;

4.  призовава Комисията да изпълни задължението си по член 266 от ДФЕС и да приеме научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, които да са научно обосновани и пригодни за регулаторни цели;

5.  Признава, че Комисията е взела предвид решението на Съда като публично се ангажира да предложи две мерки до края на юни: един регламент за изпълнение, съдържащ критериите, които ще се прилагат за химическите вещества, които попадат в обхвата на Регламента за продуктите за растителна защита, и един делегиран акт, съдържащ критериите, приложими по силата на Регламента за биоцидите;

6.  Признава, че основната цел на Парламента е възможно най-бързото приемане на солидни научни критерии, годни за регулаторни цели; счита, че правните последици от евентуално ново действие за установяване на неправомерно бездействие биха били ограничени, като се има предвид, че е много вероятно приемането на делегирания акт да съвпадне по време със съдебното производство;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящето предложение за резолюция на председателя на Съвета и на председателя на Комисията.

(1)

OВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Правна информация - Политика за поверителност