Πρόταση ψηφίσματος - B8-0737/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0737/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015

  1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Jens Gieseke εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Julie Girling εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Διαδικασία : 2016/2747(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0737/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0737/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0737/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015

  (2016/2747(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων,[1]

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, επί της υπόθεσης T-521/14 (προσφυγή που άσκησε η Σουηδία κατά της Επιτροπής, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών),[2]

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 266 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Μαρτίου 2016, του Προέδρου Jean-Claude Juncker προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ((2016)1416502),

  –  έχοντας υπόψη τη δήλωση κοινής αντίληψης του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Εκτίμησης Κινδύνου (BfR) σχετικά με τις επιστημονικές αρχές για την ταυτοποίηση των χημικών ουσιών με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη,[3]

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, δραστικές ουσίες για τις οποίες θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη που μπορούν να προκαλέσουν επιβλαβείς συνέπειες στους ανθρώπους, είτε με βάση επιστημονικά κριτήρια που πρόκειται να προσδιοριστούν είτε, μέχρις ότου εγκριθούν τα εν λόγω κριτήρια, με βάση προσωρινά κριτήρια, δεν εγκρίνονται, εκτός εάν είναι εφαρμοστέα μία από τις παρεκκλίσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η Επιτροπή όφειλε να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε στην απόφασή του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στην υπόθεση Τ-521/14 ότι η Επιτροπή παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ μη εκδίδοντας πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση έως τον Δεκέμβριο του 2013 για τον προσδιορισμό επιστημονικών κριτηρίων με σκοπό τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 266 ΣΛΕΕ, το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός των οποίων η παράλειψη εκηρύχθη αντίθετη προς τις Συνθήκες, οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 266 ΣΛΕΕ δεν προσδιορίζει κανένα χρονικό όριο για την έγκριση των μέτρων που αποσκοπούν στη συμμόρφωση με την απόφαση, αλλά συνάγεται από τη νομολογία ότι παρέχεται μια εύλογη χρονική περίοδος στο θεσμικό όργανο ή οργανισμό για αυτόν τον σκοπό·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker επιβεβαίωσε, με την επιστολή του της 22ας Μαρτίου προς τον Πρόεδρο Martin Schultz, την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει δύο χωριστές πράξεις έως τα τέλη Ιουνίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Φεβρουαρίου 2016, ο Επίτροπος Andriukaitis ενημέρωσε το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη πριν το καλοκαίρι·

  1.  τονίζει ότι η Επιτροπή είχε σαφή, συγκεκριμένη και άνευ όρων υποχρέωση να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με τον προσδιορισμό των επιστημονικών κριτηρίων για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013·

  2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανέβαλε την έναρξη της ανάλυσης επιπτώσεων, κάτι που είχε σαν συνέπεια να υπάρξουν συνεχείς και ατυχείς καθυστερήσεις στην έγκριση των απαραίτητων μέτρων για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί επιστημονική συναίνεση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού αυτών των κριτηρίων·

  3.  συμφωνεί με το Γενικό Δικαστήριο ότι η ανάλυση επιπτώσεων δεν απάλλαξε την Επιτροπή από την υποχρέωση συμμόρφωσης με την προθεσμία που είχε οριστεί για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων· συμφωνεί, ωστόσο, με τις αρχές της Επιτροπής σχετικά με την καλύτερη ρύθμιση, οι οποίες ορίζουν ότι οι αναλύσεις επιπτώσεων αποτελούν βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των προτεινόμενων νομοθετικών μέτρων·

  4.  καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί προς τη δυνάμει του άρθρου 266 ΣΛΕΕ υποχρέωσή της να εγκρίνει επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη, τα οποία θα είναι επιστημονικώς άρτια και κατάλληλα για σκοπούς κανονιστικής ρύθμισης·

  5.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου αναλαμβάνοντας δημόσια δέσμευση να προτείνει δύο μέτρα έως τα τέλη Ιουνίου: έναν εκτελεστικό κανονισμό που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται στις χημικές ουσίες που εμπίπτουν στον κανονισμό για την προστασία των φυτών και μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα περιλαμβάνει τα κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα»·

  6.  αναγνωρίζει ότι αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του Κοινοβουλίου να εγκριθούν το συντομότερο δυνατό άρτια επιστημονικά κριτήρια που θα είναι κατάλληλα για σκοπούς κανονιστικής ρύθμισης· θεωρεί ότι τα έννομα αποτελέσματα μιας πιθανής νέας δράσης για την παράλειψη θα ήταν περιορισμένα, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό η έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση ψηφίσματος στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.