Menettely : 2016/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0737/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0737/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 169kWORD 67k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta
Julie Girling ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012,(1)

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion (Ruotsin komissiota vastaan nostama kanne, jossa Ruotsia tukivat parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Tanska, Suomi, Ranska ja Alankomaat),(2)

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 266 artiklan,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 22. maaliskuuta 2016 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle ((2016)1416502),

–  ottaa huomioon Saksan riskinarviointi-instituutin (Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)) antaman yksimielisen lausuman tieteellisistä periaatteista hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien tunnistamiseksi,(3)

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan mukaisesti tehoaineita, joilla katsotaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ihmisiin joko täsmennettävien tieteellisten kriteerien perusteella tai odotettaessa näiden kriteerien hyväksymistä väliaikaisten kriteerien perusteella, ei hyväksytä, ellei kyseessä ole jokin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu poikkeus;

B.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti komission piti hyväksyä 13. joulukuuta 2013 mennessä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

C.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antamassaan tuomiossa, että komissio oli rikkonut EU:n lainsäädäntöä, kun se ei ollut toteuttanut toimenpiteitä täsmentääkseen joulukuuhun 2013 mennessä tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

D.  toteaa, että SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaan toimielimen, jonka laiminlyönti on julistettu perussopimusten vastaiseksi, on toteutettava Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet; toteaa, että SEUT-sopimuksen 266 artiklassa ei määrätä, missä määräajassa tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet on toteutettava, mutta oikeuskäytännön mukaan toimielimelle on annettava tätä varten "kohtuullinen aika";

E.  toteaa, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vahvisti 22. maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään parlamentin puhemies Schulzille komission aikomuksen hyväksyä kesäkuun loppuun mennessä kaksi erillistä säädöstä; ottaa huomioon, että komission jäsen Andriukaitis ilmoitti parlamentille 2. helmikuuta 2016 komission aikomuksesta ehdottaa tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi ennen kesää;

1.  korostaa, että komissiolla oli selkeä, täsmällinen ja ehdoton velvoite hyväksyä 13. joulukuuta 2013 mennessä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi;

2.  pitää valitettavana. että komissio lykkäsi vaikutustenarvioinnin aloittamista, mikä johti siihen, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 noudattamisen edellyttämiä toimenpiteitä ei ole vieläkään valitettavasti hyväksytty; myöntää kuitenkin, että on vaikeaa saavuttaa tieteellinen yksimielisyys siitä, kuinka nämä kriteerit olisi määritettävä;

3.  on tuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että vaikutustenarviointi ei vapauttanut komissiota sen velvoitteesta noudattaa delegoitujen säädösten hyväksymiselle asetettua määräaikaa; kannattaa kuitenkin komission parempaa lainsäädäntöä koskevia periaatteita, joiden mukaan vaikutustenarvioinnit ovat keskeinen tekijä arvioitaessa ehdotettuja lainsäädäntötoimia;

4.  kehottaa komissiota noudattamaan SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaista velvoitettaan hyväksyä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi tieteelliset kriteerit, jotka ovat tieteellisesti perusteltuja ja lainsäädäntöön soveltuvia;

5.  toteaa, että komissio otti tuomioistuimen tuomion huomioon sitoutumalla julkisesti ehdottamaan ennen kesäkuun loppua kahta toimenpidettä: täytäntöönpanoasetus, joka sisältää kasvinsuojeluaineasetuksen piiriin kuuluviin kemiallisiin aineisiin sovellettavat kriteerit, ja delegoidun säädöksen, joka sisältää biosidivalmisteasetuksen mukaisesti sovellettavat kriteerit;

6.  toteaa, että parlamentin ensisijainen tavoite on, että hyväksytään niin pian kuin mahdollista tieteellisesti perustellut kriteerit, jotka soveltuvat lainsäädäntöön; katsoo, että mahdollisen uuden laiminlyönnin johdosta tehtävän kanteen oikeudelliset vaikutukset olisivat rajalliset, sillä on erittäin todennäköistä, että delegoitu säädös hyväksytään oikeusmenettelyn aikana;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle.

(1)

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö