Procedūra : 2016/2747(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0737/2016

Pateikti tekstai :

B8-0737/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 406kWORD 72k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke PPE frakcijos vardu
Julie Girling ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-521/14 (byla prieš Komisiją, dėl kurios kreipėsi Švedija, remiama Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos ir Nyderlandų)(2),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 266 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. kovo 22 d. Komisijos Pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio laišką Europos Parlamento Pirmininkui ((2016)1416502),

–  atsižvelgdamas į Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto (BfR) išvadą dėl mokslinių principų, taikomų nustatant endokrininę sistemą ardančias chemines medžiagas(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsniu, veikliosios medžiagos, kurios, remiantis dar neapibrėžtais moksliniais kriterijais arba, jei laukiama tokių kriterijų patvirtinimo, remiantis laikinais kriterijais, yra laikomos medžiagomis, turinčiomis endokrininės sistemos ardymo savybių, dėl kurių jos gali sukelti neigiamą poveikį žmonėms, netvirtinamos, nebent būtų taikoma viena iš 5 straipsnio 2 dalyje išvardytų išimčių;

B.  kadangi, remiantis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 5 straipsnio 3 dalimi, Komisija ne vėliau nei 2013 m. gruodžio 13 d. turėjo priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibrėžti moksliniai kriterijai aktyviųjų medžiagų ir biocidinių produktų endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

C.  kadangi Europos Sąjungos Bendrasis Teismas savo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendime byloje T-521/14 pareiškė, jog Komisija pažeidė ES teisę, nes nesiėmė veiksmų, kad iki 2013 m. gruodžio 13 d. priimtų deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibrėžti moksliniai kriterijai endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

D.  kadangi, remiantis SESV 266 straipsniu, institucija, kurios neveikimas pripažįstamas prieštaraujančiu šiai Sutarčiai, privalo imtis būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti; kadangi SESV 266 straipsnyje nenurodytas joks terminas, iki kurio turėtų būti priimtos priemonės Teismo sprendimui vykdyti, tačiau Teismo praktika rodo, kad institucijai šiuo tikslu suteikiamas priimtinas laikotarpis;

E.  kadangi Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker savo 2016 m. kovo 22 d. laiške Parlamento Pirmininkui Martinui Schulzui patvirtino, kad iki birželio mėn. pabaigos Komisijos ketina priimti du atskirus teisės aktus; kadangi Komisijos narys V. Andriukaitis 2016 m. vasario 2 d. informavo Parlamentą, kad iki vasaros Komisija ketina pasiūlyti mokslinius kriterijus endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

1.  pabrėžia, kad Komisija turėjo aiškią, konkrečią ir besąlygišką pareigą iki 2013 m. gruodžio 13 d. priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų apibrėžti moksliniai kriterijai endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti;

2.  apgailestauja, kad Komisija atidėjo poveikio analizės pradžią – tai, savo ruožtu lėmė užsitęsusį netinkamą vėlavimą priimti priemones, kurios būtinos norint laikytis Reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostatų; visgi pripažįsta, kad pasiekti mokslinį konsensusą dėl to, kaip turėtų būti apibrėžiami tokie kriterijai, nelengva;

3.  pritaria Bendrajam Teismui, kad poveikio analizė neatleidžia Komisijos nuo pareigos laikytis deleguotiesiems aktams priimti nustatyto termino; tačiau sutinka su geresnio reglamentavimo principais, kuriais vadovaujasi Komisija ir kuriais remiantis poveikio analizė yra esminis siūlomų teisėkūros priemonių vertinimo elementas;

4.  ragina Komisiją vykdyti savo pareigą, nustatytą SESV 266 straipsnyje, ir apibrėžti mokslinius kriterijus endokrininę sistemą ardančioms savybėms nustatyti, kurie būtų moksliškai pagrįsti ir kuriuos būtų galima taikyti reglamentavimo tikslais;

5.  pripažįsta, kad Komisija atsižvelgė į Teisingumo Teismo sprendimą viešai įsipareigodama iki birželio mėn. pabaigos pasiūlyti dvi priemones, t. y. vieną įgyvendinimo reglamentą – į jį bus įtraukti kriterijai, kurie bus taikomi cheminėms medžiagoms, patenkančios į Augalų apsaugos produktų reglamento taikymo sritį – ir vieną deleguotąjį aktą, į kurį bus įtraukti pagal Biocidinių produktų reglamentą taikytini kriterijai;

6.  pripažįsta, kad svarbiausias Parlamento tikslas yra kuo greitesnis pagrįstų mokslinių kriterijų, kuriuos būtų galima taikyti reglamentavimo tikslais, priėmimas; mano, jog teisinis galimų naujų veiksmų dėl neveikimo poveikis būtų ribotas, nes labai įmanoma, kad deleguotasis aktas bus priimtas vykstant Teismo procedūroms;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybos ir Komisijos pirmininkams.

(1)

OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530.

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika