Procedūra : 2016/2747(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0737/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0737/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 409kWORD 73k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke PPE grupas vārdā
Julie Girling ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu,(1)

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedumu lietā T-521/14 (Zviedrijas prasība pret Komisiju un Zviedriju atbalstīja Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Dānija, Somija, Francija un Nīderlande),(2)

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 266. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada 22. marta vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam ((2016)1416502),

–  ņemot vērā Vācijas Riska novērtēšanas federālā institūta (BfR) slēdzienu par zinātniskajiem principiem endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošo ķīmisko vielu identificēšanai,(3)

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. pantu aktīvās vielas, kuras uzskata par tādām, kurām piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības, kas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību, vai nu pamatojoties uz zinātniskiem kritērijiem, kuri jānorāda, vai — līdz šādu kritēriju pieņemšanai — pamatojoties uz pagaidu kritērijiem, netiek apstiprinātas, ja vien nepiemēro kādu no 5. panta 2. punktā minētajām atkāpēm;

B.  tā kā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 Komisija ne vēlāk kā līdz 2013. gada 13. decembrim pieņem deleģētos aktus, ar kuriem nosaka zinātniskos kritērijus to aktīvo vielu un biocīdu īpašību identificēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

C.  tā kā Eiropas Savienības Vispārējā tiesa 2015. gada 16. decembra spriedumā lietā T-521/14 pasludināja, ka Komisija ir pārkāpusi ES tiesību aktus, jo nav veikusi pasākumus, lai līdz 2013. gada decembrim pieņemtu deleģētos aktus, ar kuriem noteiktu zinātniskos kritērijus to īpašību identificēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

D.  tā kā saskaņā ar LESD 266. pantu iestādei, kuras bezdarbība ir atzīta par tādu, kas ir pretrunā Līgumiem, ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai pildītu Eiropas Savienības Tiesas spriedumu; tā kā LESD 266. pants neparedz nekādus termiņus, kuros būtu pieņemami pasākumi sprieduma izpildei, taču no judikatūras izriet, ka šajā nolūkā attiecīgajai iestādei ir jādod saprātīgs termiņš;

E.  tā kā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2016. gada 22. marta vēstulē Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam apstiprināja Komisijas nodomu līdz jūnija beigām pieņemt divus atsevišķus tiesību aktus; tā kā komisārs V. Andrjukaitis 2016. gada 2. februāri informēja Parlamentu par Komisijas nodomu līdz vasarai ierosināt zinātniskos kritērijus to īpašību identificēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus,

1.  uzsver, ka Komisijai bija skaidrs, precīzs un beznosacījumu pienākums līdz 2013. gada 13. decembrim pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz zinātnisko kritēriju noteikšanu, ar ko identificētu endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības;

2.  pauž nožēlu, ka Komisija atlika ietekmes analīzes sākšanu, kā rezultātā, diemžēl, laikus netika pieņemti nepieciešamie pasākumi Regulas (EU) Nr. 528/2012 ievērošanai; tomēr atzīst, ka ir sarežģīti panākt zinātnisku konsensu par to, kā šādi kritēriji būtu nosakāmi;

3.  piekrīt Vispārējai Tiesai, ka ietekmes analīzes veikšana neatbrīvo Komisiju no pienākuma ievērot deleģēto aktu pieņemšanai noteikto termiņu; tomēr atbalsta Komisijas labāka regulējuma principus, ar ko paredz, ka ietekmes analīze ir viens no būtiskākajiem elementiem ierosināto leģislatīvo pasākumu novērtēšanā;

4.  aicina Komisiju ievērot pienākumu, kas tai uzlikts ar LESD 266. pantu, un pieņemt stingri pamatotus un regulatīvajam mērķim atbilstīgus zinātniskos kritērijus to īpašību identificēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

5.  atzīst, ka Komisija ir ņēmusi vērā Tiesas spriedumu, publiski apņemoties līdz jūnija beigām ierosināt divus pasākumus: viens būtu īstenošanas regula, kas ietvertu kritērijus, kādi piemērojami ķīmiskām vielām, uz kurām attiecas Augu aizsardzības līdzekļu regula, un otrs — deleģētais akts, kas ietvertu kritērijus, kādi piemērojami saskaņā ar Biocīdu regulu;

6.  atzīst, ka primārais Parlamenta mērķis ir panākt, lai pēc iespējas drīzāk tiktu pieņemti stingri zinātniskie kritēriji, kas atbilstu regulatīvajam mērķim; uzskata, ka tiesiskās sekas, kādas būtu gadījumā, ja sāk jaunu lietu par bezdarbību, varētu tikt ierobežotas, jo pastāv liela iespējamība, ka deleģēto aktu varētu pieņemt Tiesas procedūras laikā;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūcijas priekšlikumu Padomes priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētājam.

(1)

OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika