Procedura : 2016/2747(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0737/2016

Teksty złożone :

B8-0737/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/06/2016 - 12.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 334kWORD 74k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke w imieniu grupy PPE
Julie Girling w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych(1),

–  uwzględniając wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie T-521/14, w której Szwecja, przy poparciu Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Danii, Finlandii, Francji i Niderlandów, wniosła skargę przeciwko Komisji,(2)

–  uwzględniając art. 266 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając pismo z dnia 22 marca 2016 r. skierowane przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego ((2016)1416502),

–  uwzględniając uzgodnione oświadczenie Niemieckiego Federalnego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR) w sprawie naukowych zasad określania substancji chemicznych zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,(3)

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 nie zatwierdza się substancji czynnych, które na podstawie naukowych kryteriów – które mają zostać określone – lub w oczekiwaniu na przyjęcie tych kryteriów – na podstawie kryteriów tymczasowych – uznano za mające właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, które mogą spowodować niepożądane skutki, chyba że ma zastosowanie jedno z odstępstw, o których mowa w art. 5 ust. 2;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 Komisja, nie później niż w dniu 13 grudnia 2013 r., przyjmie akty delegowane dotyczące ustalenia naukowych kryteriów określania właściwości substancji aktywnych i produktów biobójczych, zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;

C.  mając na uwadze, że Sąd Unii Europejskiej orzekł w wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie T-521/14, że Komisja naruszyła prawo UE, nie podejmując działań w celu przyjęcia do grudnia 2013 r. aktów delegowanych dotyczących ustalenia naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;

D.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 266 TFUE w przypadku stwierdzenia, iż zaniechanie przez instytucję działania jest sprzeczne z Traktatami, jest ona zobowiązana do podjęcia środków, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; mając na uwadze, że art. 266 TFUE nie określa żadnego terminu podjęcia środków zapewniających wykonanie wyroku, lecz z orzecznictwa wynika, że danej instytucji należy zapewnić w tym celu „rozsądny termin”;

E.  mając na uwadze, że przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker potwierdził w swoim piśmie z dnia 22 marca 2016 r. skierowanym do przewodniczącego Parlamentu Martina Schulza, iż Komisja zamierza do końca czerwca przyjąć dwa odrębne akty; mając na uwadze, że komisarz Andriukaitis poinformował Parlament w dniu 2 lutego 2016 r., iż Komisja zamierza do lata zaproponować naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;

1.  podkreśla, że na Komisji ciążył wyraźny, konkretny i bezwarunkowy obowiązek przyjęcia aktów delegowanych do dnia 13 grudnia 2013 r. w odniesieniu do ustalenia naukowych kryteriów określania właściwości powodujących zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego;

2.  ubolewa, że Komisja przesunęła rozpoczęcie oceny skutków, co w następstwie doprowadziło do trwających i niefortunnych opóźnień w przyjmowaniu niezbędnych środków w celu zastosowania się do rozporządzenia (UE) nr 528/2012; dostrzega jednak trudności w osiągnięciu konsensusu naukowego co do sposobu określania takich kryteriów;

3.  zgadza się z Sądem, że ocena skutków nie uwalnia Komisji od obowiązku dotrzymania terminu przyjęcia aktów delegowanych; zgadza się jednak z zasadami Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa, które stanowią, że oceny skutków są kluczowym elementem oceniania proponowanych środków ustawodawczych;

4.  wzywa Komisję, w celu zastosowania się do ciążącego na niej na mocy art. 266 TFUE obowiązku, do przyjęcia naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną, które są oparte na solidnych podstawach naukowych i dostosowane do celu regulacyjnego;

5.  stwierdza, że Komisja uwzględniła wyrok Trybunału Sprawiedliwości publicznie zobowiązując się do zaproponowania do końca czerwca dwóch środków: rozporządzenia wykonawczego zawierającego kryteria, które będą stosowane w przypadku substancji chemicznych objętych rozporządzeniem w sprawie ochrony roślin, i aktu delegowanego zawierającego kryteria mające zastosowanie na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych;

6.  stwierdza, że głównym celem Parlamentu jest jak najszybsze przyjęcie solidnych kryteriów naukowych dostosowanych do celu regulacyjnego; uważa, że skutki prawne potencjalnego nowego postępowania o zaniechanie działania byłyby ograniczone, ponieważ przyjęcie aktu delegowanego jest wysoce prawdopodobne i może nastąpić jeszcze w trakcie postępowania Sądu;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego projektu rezolucji przewodniczącemu Rady i przewodniczącemu Komisji.

(1)

Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności