Förfarande : 2016/2747(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0737/2016

Ingivna texter :

B8-0737/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/06/2016 - 12.18
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 67k
1.6.2016
PE596.903v01-00
 
B8-0737/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))


Jens Gieseke för PPE-gruppen
Julie Girling för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))  
B8-0737/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,(1)

–  med beaktande av tribunalens dom av den 16 december 2015 i målet T-521/14 (talan väckt av Sverige mot kommissionen; Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Danmark, Finland, Frankrike och Nederländerna stödde Sveriges talan),(2)

–  med beaktande av artikel 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av skrivelsen av den 22 mars 2016 från kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, till Europaparlamentets talman ((2016)1416502),

–  med beaktande av konsensusuttalandet från German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) om vetenskapliga principer för identifiering av hormonstörande kemikalier,(3)

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 5 i förordning (EU) nr 528/2012 får aktiva substanser som anses ha hormonstörande egenskaper som kan ha skadliga effekter på människor, antingen enligt vetenskapliga kriterier som ska specificeras eller, i avvaktan på att sådana kriterier antas, enligt interimskriterier, inte godkännas, utom när ett av undantagen i artikel 5.2 är tillämpligt.

B.  Enligt artikel 5.3 i förordning (EU) nr 528/2012 ska kommissionen senast den 13 december 2013 anta delegerade akter som närmare anger vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper hos verksamma ämnen och biocidprodukter.

C.  Tribunalen förklarade i sin dom av den 16 december 2015 i målet T-521/14 att kommissionen hade brutit mot unionslagstiftningen genom att vid utgången av december 2013 inte ha antagit delegerade akter som närmare anger kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper.

D.  Enligt artikel 266 i EUF-fördraget ska den institution vilkens underlåtenhet att agera har förklarats strida mot fördragen, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa EU‑domstolens dom. I artikel 266 i EUF-fördraget föreskrivs ingen tidsfrist för antagandet av åtgärder för att följa domen, men det framgår av rättspraxis att institutionen ska ges en ”rimlig period” för detta.

E.  Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bekräftade i sin skrivelse av den 22 mars 2016 till parlamentets talman Martin Schulz kommissionens avsikt att före juni månads utgång anta två separata akter. Kommissionsledamot Andriukaitis informerade den 2 februari 2016 parlamentet om kommissionens avsikt att före sommaren föreslå vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper.

1.  Europaparlamentet betonar att kommissionen hade en klar, precis och ovillkorlig skyldighet att senast den 13 december 2013 anta delegerade akter för att fastställa vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper.

2.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen sköt upp konsekvensanalysen, vilket ledde till den pågående och olyckliga förseningen med att anta de åtgärder som krävs för att följa förordning (EU) nr 528/2012. Parlamentet inser dock vika svårigheter som finns när det gäller att nå vetenskaplig konsensus om hur sådana kriterier ska fastställas.

3.  Europaparlamentet håller med tribunalen om att konsekvensanalysen inte befriar kommissionen från skyldigheten att rätta sig efter de fastställda tidsfristerna för antagande av delegerade akter. Parlamentet instämmer dock i kommissionens principer för bättre lagstiftning, enligt vilka konsekvensanalyser är ett nyckelelement för att utvärdera lagstiftningsförslag.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa skyldigheten enligt artikel 266 i EUF-fördraget att anta vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper, vilka är vetenskapligt välgrundade och lämpar sig för lagstiftning.

5.  Europaparlamentet uppskattar att kommissionen tog hänsyn till domstolens dom genom att göra en offentlig utfästelse att föreslå två åtgärder senast i slutet av juni: en genomförandeförordning med kriterier som ska tillämpas på kemiska ämnen som omfattas av växtskyddsmedelsförordningen, och en delegerad akt med kriterier som ska tillämpas enligt biocidförordningen.

6.  Europaparlamentet framhåller att dess främsta mål är att vetenskapligt välgrundade kriterier som lämpar sig för lagstiftning ska antas så snart som möjligt. De rättsliga följderna skulle bli begränsade av en eventuell ny aktion avseende underlåtenhet att agera, med tanke på att det är högst sannolikt att de delegerade akterna skulle antas under tiden som domstolen behandlar ärendet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta resolutionsförslag till rådets ordförande och kommissionens ordförande.

(1)

EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

(3)

http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy