Πρόταση ψηφίσματος - B8-0738/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0738/2016

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου

  1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Gerben-Jan Gerbrandy εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0733/2016

  Διαδικασία : 2016/2747(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0738/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0738/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0738/2016

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου

  (2016/2747(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων[1],

  –  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για τον καθορισμό κριτηρίων με σκοπό τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και του κανονισμού για τα βιοκτόνα[2],

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, στη υπόθεση T-521/14 (προσφυγή που άσκησε η Σουηδία κατά της Επιτροπής, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών)[3],

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 265 και 266 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

  –  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Μαρτίου 2016, του Προέδρου Jean-Claude Juncker προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ((2016)1416502),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η Επιτροπή όφειλε να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013, το αργότερο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν επιστημονικά κριτήρια για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη όσον αφορά δραστικές ουσίες και βιοκτόνα·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει μέχρι σήμερα εγκρίνει τα επιστημονικά κριτήρια, πράγμα που σημαίνει ότι έχει καθυστερήσει ήδη περισσότερο από δυόμισι έτη·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε στην απόφασή του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 στην υπόθεση Τ-521/14 ότι η Επιτροπή παραβίασε το δίκαιο της ΕΕ μη εκδίδοντας πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό επιστημονικών κριτηρίων με σκοπό τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε δια της αποφάσεώς του ότι η Επιτροπή είχε σαφή, συγκεκριμένη και απαλλαγμένη αιρέσεων υποχρέωση να εκδώσει, έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013 το αργότερο, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που προσδιορίζουν τα ως άνω επιστημονικά κριτήρια·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο στην απόφασή του δηλώνει στη συνέχεια ότι καμία διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 δεν απαιτεί εκτίμηση των επιπτώσεων των επιστημονικών κριτηρίων βάσει κινδύνου, και ακόμη κι αν η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν απαραίτητη μια τέτοια εκτίμηση των επιπτώσεων, αυτό δεν την απάλλασσε από την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στον κανονισμό (σκέψη 74 της απόφασης)·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε ακόμη ότι ο προσδιορισμός επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων που έχουν σχέση με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό (σκέψη 71 της απόφασης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο με τον τρόπο αυτό διευκρίνισε ότι δεν χρειάζεται αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί επιστημονικού ζητήματος·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης των εξουσιών που της ανατίθενται από τον νομοθέτη, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ισορροπία των ρυθμιστικών διατάξεων που καθόρισε ο νομοθέτης μεταξύ της βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος (σκέψη 72 της απόφασης)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο διευκρίνισε με τον τρόπο αυτό ότι δεν χρειάζεται η Επιτροπή να αξιολογήσει τις ρυθμιστικές αλλαγές της τομεακής νομοθεσίας ως μέρος της εκτίμησης αντικτύπου που έχει σχέση με την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 266 ΣΛΕΕ, το θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός των οποίων η παράλειψη εκηρύχθη αντίθετη προς τις Συνθήκες, οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνεδρίαση ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου 2016, ο Vytenis Andriukaitis, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει παρόλα αυτά την εκτίμηση επιπτώσεων την οποία θεωρεί «χρήσιμο, έως και αναγκαίο, μέσο για την καθοδήγηση της μελλοντικής απόφασής της σχετικά με τα κριτήρια»·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διενεργεί εκτιμήσεις επιπτώσεων για τις νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να έχουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις προκειμένου να προσδιορίσει εναλλακτικές λύσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων αποτελούν πολύτιμα εργαλεία που βοηθούν τις ρυθμιστικές αρχές για να εκτιμήσει τις πολιτικές επιλογές μετά από σχετικά επιστημονικά ζητήματα διευκρινίστηκαν

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Jean-Claude Juncker επιβεβαίωσε, με την επιστολή του της 22ας Μαρτίου 2016 προς τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Martin Schultz, την πρόθεση της Επιτροπής να ζητήσει, εν πρώτοις, τη γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων προτού λάβει απόφαση για τα επιστημονικά κριτήρια·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ως εκ τούτου καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί προς την απόφαση του Δικαστηρίου, αλλά, αντίθετα, εμμένει στην παραβίαση του δικαίου της ΕΕ όπως δήλωσε το Δικαστήριο, και τώρα πλέον παραβιάζει και το άρθρο 266 ΣΛΕΕ·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εντελώς απαράδεκτο η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να μην συμμορφώνεται με τις Συνθήκες·

  1.  συμφωνεί με το Γενικό Δικαστήριο ότι δεν είναι σκόπιμο να διενεργήσει η Επιτροπή εκτίμηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για τον προσδιορισμό ενός επιστημονικού ζητήματος, και ότι η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να αλλάξει τη ρυθμιστική ισορροπία που προβλέπεται σε βασική πράξη μέσω της άσκησης των εξουσιών που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ζήτημα το οποίο, ωστόσο, αξιολογεί η Επιτροπή στην εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργεί·

  2.  καταδικάζει την Επιτροπή όχι μόνο διότι δεν τήρησε την υποχρέωσή της να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012, αλλά και διότι δεν συμμορφώθηκε προς τις θεσμικές υποχρεώσεις της όπως ορίζονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα στο άρθρο 266 ΣΛΕΕ·

  3.  καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί αμέσως προς τις δυνάμει του άρθρου 266 ΣΛΕΕ υποχρεώσεις της και να εγκρίνει αμέσως επιστημονικά κριτήρια βάσει κινδύνου για τον καθορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικού διαταράκτη·

  4.  συντάσσεται με την Επιτροπή όταν χρησιμοποιεί εκτιμήσεις επιπτώσεων για τις πρωτοβουλίες της στο σωστό στάδιο της ρυθμιστικής διεργασίας, με σκοπό να βελτιώσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και νομοθετικού έργου μέσω της αξιολόγησης επιλογών πολιτικής και των συνεπειών τους αφού επιλυθούν τα επιστημονικά ζητήματα·

  5.  θεωρεί το ψήφισμα αυτό επίσημο προειδοποιητικό έγγραφο προς την Επιτροπή προκειμένου να ενεργήσει κατά την έννοια του άρθρου 265 ΣΛΕΕ·

  6.  διατηρεί το δικαίωμά του σύμφωνα με το άρθρο 265 ΣΛΕΕ να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς διαπίστωση της παράβασης του άρθρου 266 ΣΛΕΕ, στην περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή δεν λάβει θέση εντός των επόμενων δύο μηνών·

  7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα πρόταση ψηφίσματος στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο της Επιτροπής, και να τους κοινοποιήσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια.