Menetlus : 2016/2747(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0738/2016

Esitatud tekstid :

B8-0738/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/06/2016 - 12.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0270

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 224kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist(1),

–  võttes arvesse komisjoni tegevuskava, millega määratakse kindlaks sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate tuvastamise kriteeriumid seoses taimekaitsevahendite määruse ja biotsiidide määruse rakendamisega(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Üldkohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust kohtuasjas T-521/14 (Rootsi Kuningriik vs. Euroopa Komisjon, milles Rootsit toetasid Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Taani, Soome, Prantsusmaa ja Madalmaad)(3),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 265 ja 266,

–  võttes arvesse president Jean-Claude Junckeri 22. märtsi 2016. aasta kirja Euroopa Parlamendi presidendile ((2016)1416502),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõikega 3 võtab komisjon hiljemalt 31. detsembril 2013 vastu delegeeritud õigusaktid, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid toimeainete ja biotsiidide sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste tuvastamiseks;

B.  arvestades, et komisjon ei ole ikka veel vastu võtnud teaduslikke kriteeriume ning sellega on nüüd üle kahe ja poole aasta hiljaks jäädud;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Üldkohus sedastas kohtuasjas T-521/14 16. detsembril 2015. aastal tehtud otsuses, et komisjon on rikkunud ELi õigust, kuna ta ei võtnud vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks teaduslikud kriteeriumid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste tuvastamiseks;

D.  arvestades, et kohus kinnitas oma otsuses, et komisjonil oli selge, täpne ja tingimusteta kohustus võtta eelnimetatud teaduslike kriteeriumide kehtestamiseks vastu delegeeritud õigusaktid hiljemalt 13. detsembril 2013;

E.  arvestades, et kohus märkis lisaks, et üheski määruse (EL) nr 528/2012 sättes ei nõuta teaduslike ohupõhiste kriteeriumide mõju hindamist, ning isegi kui komisjon pidas mõjuhindamist vajalikuks, ei vabasta see komisjoni määruses kehtestatud tähtajast kinnipidamisest (otsuse punkt 74);

F.  arvestades, et kohus otsustas ühtlasi, et teaduslikke kriteeriume saab määrata kindlaks üksnes objektiivsel viisil sisesekretsioonisüsteemi käsitlevate teadusandmete põhjal ja sõltumata muudest, eeskätt majanduslikest kaalutlustest (otsuse punkt 71); arvestades, et kohus tegi seega selgeks, et teadusküsimuse üle otsustamisel ei ole sotsiaal-majandusliku mõju hindamine asjakohane;

G.  arvestades, et komisjon otsustas samuti, et komisjon ei või talle seadusandja poolt delegeeritud volituste kasutamisel seada kahtluse alla seadusandja kehtestatud õiguslikku tasakaalu siseturu toimimise parandamise ning inimeste ja loomade tervise ja keskkonnakaitse vahel (otsuse punkt 72); arvestades, et kohus on seega selgitanud, et komisjonil on sobimatu hinnata delegeeritud õigusaktiga seotud mõjuhindamise osana valdkondliku õigusakti regulatiivseid muudatusi;

H.  arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 266 kohaselt nõutakse institutsioonilt, kelle toimingu tegematajätmine on tunnistatud aluslepingutega vastuolus olevaks, Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmist;

I.  arvestades, et Euroopa Parlamendi 2016. aasta veebruari täiskogu istungil tegi tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis teatavaks, et komisjon jätkab siiski mõjuhinnanguga, kuna see on „kriteeriumide suhtes edasiste otsuste tegemisel kasulik ja isegi esmatähtis vahend“;

J.  arvestades, et komisjon on kohustatud koostama mõjuhinnanguid seadusandlike ja muude kui seadusandlike algatuste puhul, millel on tõenäoliselt märkimisväärne majanduslik, keskkonnaalane või sotsiaalne mõju, et selgitada välja alternatiivsed lahendused, mis tähendab, et mõjuhinnang on väärtuslik vahend, mis aitab seadusandjatel pärast asjaomase teadusküsimuse selgitamist hinnata poliitikavalikuid;

K.  arvestades, et komisjoni president Jean-Claude Juncker kinnitas oma 22. märtsi 2016. aasta kirjas Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile, et komisjon kavatseb kõigepealt küsida õiguskontrollikomitee arvamust mõjuhinnangu kohta ja alles siis teeb teaduslikke kriteeriume käsitleva otsuse;

L.  arvestades, et seetõttu on selge, et komisjon ei ole veel võtnud meetmeid Üldkohtu otsuse täitmiseks, vaid jätkab ELi õiguse rikkumist, mida kinnitas kohus, ja seega rikub ta nüüd ka ELi toimimise lepingut 266;

M.  arvestades, et täiesti vastuvõetamatu on asjaolu, et komisjon, kes on aluslepingute täitmise järelevaataja, ise neid ei järgi;

1.  jagab Üldkohtu seisukohta, et komisjonil on sobimatu hinnata sotsiaal-majanduslikku mõju teadusküsimuse selgitamiseks ja komisjonil ei ole õigust muuta alusaktis sätestatud regulatiivset tasakaalu talle ELi toimimise artikli 290 alusel delegeeritud volituste kohaldamise raames, ehkki seda küsimust komisjon oma mõjuhinnangus hindabki;

2.  mõistab hukka asjaolu, et komisjon ei jätnud mitte üksnes täitmata oma kohustust võtta määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, vaid ei täitnud ka talle kui institutsioonile aluslepingutega, eeskätt ELi toimimise lepingu artikliga 266, pandud kohustusi;

3.  palub komisjonil viivitamata täita ELi toimimise lepingu artiklist 266 tulenevad kohustused ja võtta viivitamata vastu sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste tuvastamise teaduspõhised kriteeriumid;

4.  pooldab seda, et komisjon kasutab oma algatuste puhul mõjuhinnanguid asjakohases õigusliku reguleerimise järgus, et parandada otsuste tegemist ja seadusandlikku menetlust, hinnates poliitikavalikuid ja nende tagajärgi pärast teadusküsimuste lahendamist;

5.  loeb käesolevat resolutsiooni ametlikuks üleskutseks komisjonile, et ta tegutseks ELi toimimise lepingu artikli 265 kohaselt;

6.  jätab endale ELi artikli 265 kohase õiguse esitada hagi Euroopa Liidu Kohtule ELi toimimise artikli 266 rikkumise tuvastamiseks juhul, kui komisjon ei määratle oma seisukohta järgmise kahe kuu jooksul;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsiooni ettepanek nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile ning teavitada neid täiskogul toimunud ettepaneku hääletuse tulemusest.

(1)

ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Õigusteave - Privaatsuspoliitika