Menettely : 2016/2747(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0738/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0738/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0270

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 224kWORD 69k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja niiden käytöstä 22. toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012(1),

–  ottaa huomioon komission etenemissuunnitelman hormonaalisia haitta-aineita koskevien kriteerien määrittelystä ”Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation”(2),

–  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion (Ruotsin komissiota vastaan nostama kanne, jossa Ruotsia tukivat parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Tanska, Suomi, Ranska ja Alankomaat)(3),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 265 ja 266 artiklan,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 22. maaliskuuta 2016 päivätyn kirjeen Euroopan parlamentin puhemiehelle ((2016)1416502),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 2 kohdan mukaan komissio antaa viimeistään 13. joulukuuta 2013 delegoituja säädöksiä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevien tieteellisten kriteerien määrittämiseksi;

B.  ottaa huomioon, että komissio ei ole vielä hyväksynyt tieteellisiä kriteereitä ja että kriteerien hyväksynyt on yli kaksi ja puoli vuotta myöhässä;

C.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-521/14 16. joulukuuta 2015 antamassaan tuomiossa, että komissio oli rikkonut EU:n lainsäädäntöä, kun se ei ollut toteuttanut toimenpiteitä vahvistaakseen hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseen tarvittavat tieteelliset kriteerit;

D.  toteaa, että unionin yleinen tuomioistuin päätti antamassaan tuomiossa, että komissiolla oli selkeä, täsmällinen ja ehdoton velvoite, jonka mukaan delegoidut säädökset edellä mainittujen tieteellisten kriteerien määrittämiseksi oli annettava 13. joulukuuta 2013 mennessä;

E.  ottaa huomioon, että unionin yleinen tuomioistuin totesi, että mikään asetuksen N:o 528/2012 säännös ei edellytä tieteellisten kriteerien vaikutustenarviointia, ja että vaikka komissio pitäisi tällaista vaikutustenarviointia tarpeellisena, tuomioistuin ei vapauta komissiota velvollisuudesta noudattaa asetuksessa säädettyä määräaikaa (tuomion 74 kohta);

F.  ottaa huomioon, että tuomioistuin päätti myös, että tieteellisten kriteerien olisi perustuttava ainoastaan hormonijärjestelmää koskeviin tieteellisiin tietoihin ja oltava riippumattomia kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista (tuomion 71 kohta); toteaa, että tuomioistuin selvensi tällä tavalla, että sosiaalis-taloudellinen vaikutustenarviointi ei sovellu tieteellisestä asiasta päättämiseen;

G.  ottaa huomioon, että tämän lisäksi tuomioistuin katsoi, että komissio ei voi lainsäätäjän sille siirtämää toimivaltaa käyttämällä asettaa kyseenalaiseksi lainsäätäjän vahvistamaa sääntelytasapainoa sisämarkkinoiden kehittämisen ja ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelun välillä (tuomion 72 kohta); toteaa, että tuomioistuin selvensi tällä tavalla, että komission ei pidä arvioida alakohtaisen lainsäädännön sääntelyn muutoksia osana delegoidun säädöksen hyväksymiseen liittyvää vaikutustenarviointia;

H.  toteaa, että SEUT-asetuksen 266 artiklan mukaan toimielimen, jonka laiminlyönti on julistettu perussopimusten vastaiseksi, on toteutettava Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet;

I.  toteaa, että Euroopan parlamentin täysistunnossa helmikuussa 2016 terveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaava komission jäsen Vytenis Povilas Andriukaitis ilmoitti, että komissio jatkaa kuitenkin vaikutustenarvioinnin tekemistä ja pitää sitä hyödyllisenä ja jopa elintärkeänä välineenä ohjaamassa komission tulevaa päätöstä kriteereistä;

J.  ottaa huomioon, että komissiolla on velvollisuus toteuttaa vaikutustenarviointeja sellaisista lainsäädäntö- ja muista aloitteistaan, joilla odotetaan olevan merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia, jotta voidaan kartoittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, ja että vaikutustenarvioinnit auttavat sääntelyviranomaisia arvioimaan toimintavaihtoehtoja sen jälkeen, kun asiaan liittyvät tieteelliset kysymykset on selvitetty;

K.  toteaa, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vahvisti 22. maaliskuuta 2016 päivätyssä kirjeessään parlamentin puhemies Schulzille komission aikomuksen pyytää sääntelyntarkastelulautakunnan kantaa vaikutustenarviointiin ennen tieteellisiä kriteerejä koskevaa päätöstä;

L.  toteaa näin ollen, että ei ole epäilystä siitä, että komissio ei ole vielä toteuttanut toimia noudattaakseen tuomioistuimen tuomiota vaan edelleen rikkoo unionin lainsäädäntöä, kuten tuomioistuin on todennut, ja rikkoo siten myös SEUT-sopimuksen 266 artiklaa;

M.  toteaa, ettei voida hyväksyä sitä, ettei komissio perussopimusten noudattamisen valvojana noudata perussopimuksia;

1.  yhtyy unionin yleisen tuomioistuimen kantaan, että komission ei pidä tehdä sosiaalis-taloudellista vaikutustenarviointia tieteellisen seikan määrittämiseksi ja että komissiolla ei ole oikeutta muuttaa perussopimuksessa säädettyä sääntelytasapainoa soveltamalla sille SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettyä toimivaltaa; toteaa, että siitä huolimatta komissio arvioi tätä kysymystä osana vaikutustenarviointiaan;

2.  arvostelee komissiota paitsi siitä, että se ei ole noudattanut velvoitettaan antaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisia delegoituja säädöksiä, myös siitä, että se ei ole noudattanut itse perussopimuksessa, erityisesti SEUT-sopimuksen 266 artiklassa, määrättyjä institutionaalisia velvoitteitaan;

3.  kehottaa komissiota välittömästi noudattamaan SEUT-sopimuksen 266 artiklan mukaisia velvoitteitaan ja hyväksymään välittömästi hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia koskevat riskiperusteiset kriteerit;

4.  antaa tukensa sille, että komissio käyttää vaikutustenarviointeja omissa aloitteissaan sääntelyprosessin asiaankuuluvassa vaiheessa päätöksenteko- ja lainsäädäntömenettelyjen parantamiseksi siten, että arvioidaan politiikkavaihtoehdot ja niiden vaikutukset tieteellisten kysymysten ratkaisemisen jälkeen;

5.  pitää tätä päätöslauselmaa muodollisena huomautuksena komissiolle, että sen olisi toimittava SEUT-sopimuksen 265 artiklan mukaisesti;

6.  katsoo SEUT-sopimuksen 265 artiklan mukaiseksi oikeudekseen saattaa asia Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi niin, että se vahvistaa SEUT-sopimuksen 266 artiklan rikkomisen ellei komissio määrittele kantaansa seuraavien kahden kuukauden kuluessa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselmaesityksen neuvoston puheenjohtajalle ja komission puheenjohtajalle sekä antamaan heille tiedoksi täysistunnossa toimitetun äänestyksen tuloksen.

(1)

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö