Procedūra : 2016/2747(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0738/2016

Iesniegtie teksti :

B8-0738/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 08/06/2016 - 12.18
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0270

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 459kWORD 77k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0733/2016
1.6.2016
PE596.904v01-00
 
B8-0738/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP))


Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP))  
B8-0738/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu(1),

–  ņemot vērā Komisijas ceļvedi par kritēriju definēšanu tādu vielu identifikācijai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, saistībā ar Augu aizsardzības līdzekļu regulas un Biocīdu regulas īstenošanu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedumu lietā T-521/14 (Zviedrijas prasība pret Komisiju, kurā Zviedriju atbalsta Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Dānija, Francija, Nīderlande un Somija)(3),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 265. un 266. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada 22. marta vēstuli Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam ((2016)1416502),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 3. punktu Komisija ne vēlāk kā līdz 2013. gada 13. decembrim pieņem deleģētos aktus, ar kuriem nosaka zinātniskos kritērijus tādu aktīvo vielu un biocīdu īpašību identificēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

B.  tā kā Komisija joprojām nav pieņēmusi zinātniskos kritērijus, kas bija jāizdara jau vairāk nekā pirms divarpus gadiem;

C.  tā kā Eiropas Savienības Vispārējā tiesa 2015. gada 16. decembra spriedumā lietā T-521/14 paziņoja, ka Komisija ir pārkāpusi ES tiesību aktus, jo tā nav rīkojusies, lai pieņemtu deleģētos aktus, ar kuriem tiktu noteikti zinātniskie kritēriji tādu īpašību konstatēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

D.  tā kā Tiesa savā spriedumā konstatēja, ka Komisijai bija skaidrs, precīzi formulēts un beznosacījumu pienākums pieņemt deleģētos aktus, lai iepriekš minētos zinātniskos kritērijus noteiktu ne vēlāk kā līdz 2013. gada 13. decembrim;

E.  tā kā Tiesa tālāk norāda, ka neviens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 noteikumiem nepieprasīja veikt ietekmes novērtējumu zinātniskajiem kritērijiem, kas pamatojas uz apdraudējumu, un, pat ja Komisija uzskatīja, ka šāds ietekmes novērtējums ir vajadzīgs, tas Komisiju neatbrīvotu no pienākuma ievērot regulā noteikto termiņu (sprieduma 74. punkts);

F.  tā kā Tiesa turklāt konstatēja, ka zinātnisko kritēriju precizēšanu var veikt tikai objektīvi, pamatojoties uz zinātniskiem datiem, kas saistīti ar endokrīno sistēmu, neatkarīgi no visiem citiem apsvērumiem, jo īpaši ekonomiskiem apsvērumiem (sprieduma 71. punkts); tā kā Tiesa tādējādi paskaidroja, ka sociālekonomiskās ietekmes novērtējums nav piemērots, lai pieņemtu lēmumu par zinātnisku jautājumu;

G.  tā kā Tiesa turklāt konstatēja, ka Komisija, piemērojot pilnvaras, ko tai deleģējuši likumdevēji, nevar apšaubīt likumdevēju noteikto normatīvo līdzsvaru starp iekšējā tirgus uzlabošanu un cilvēku un dzīvnieku veselības, kā arī vides aizsardzību (sprieduma 72. punkts); tā kā Tiesa tādējādi paskaidroja, ka Komisijai nevajadzētu novērtēt regulatīvas izmaiņas nozaru tiesību aktos kā daļu no ietekmes novērtējuma saistībā ar deleģēta akta pieņemšanu;

H.  tā kā saskaņā ar LESD 266. pantu iestādei, kuras bezdarbība ir atzīta par tādu, kas ir pretrunā Līgumiem, ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai pildītu Eiropas Savienības Tiesas spriedumu;

I.  tā kā Eiropas Parlamenta 2016. gada februāra plenārsēdē par veselību un pārtikas nekaitīgumu atbildīgais komisārs Vītenis Andrjukaitis paziņoja, ka Komisija tomēr turpinās darbu pie ietekmes novērtējuma, jo tā uzskata, ka tas ir noderīgs un pat būtisks instruments, kas ietekmē turpmāko lēmumu par kritērijiem;

J.  tā kā Komisijas pienākums ir veikt ietekmes novērtējumus leģislatīvām un neleģislatīvām iniciatīvām, kuras, sagaidāms, būtiski ietekmēs ekonomiku, vidi un sociālo jomu, lai iztirzātu alternatīvus risinājumus, kas nozīmē to, ka ietekmes novērtējumi ir vērtīgi instrumenti, kas regulējošām iestādēm palīdz novērtēt politikas izvēles pēc tam, kad ir noskaidroti attiecīgie zinātniskie jautājumi;

K.  tā kā Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2016. gada 22. marta vēstulē Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam apstiprināja Komisijas nodomu pirms lēmuma pieņemšanas par zinātniskajiem kritērijiem lūgt Regulējuma kontroles padomei sniegt atzinumu par ietekmes novērtējumu;

L.  tā kā tādējādi nav šaubu, ka Komisija vēl nav rīkojusies, lai izpildītu Tiesas spriedumu, un, tieši pretēji, joprojām pārkāpj ES tiesību aktus, kā Tiesa to ir pasludinājusi, un līdz ar to tagad ir pārkāpusi arī LESD 266. pantu;

M.  tā kā ir absolūti nepieņemami, ka Komisija, būdama Līgumu izpildes uzraudzītāja, tos neievēro,

1.  piekrīt Vispārējai tiesai, ka Komisijai nevajadzētu veikt sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu, lai izlemtu par zinātnisku jautājumu, un ka Komisija nav tiesīga mainīt normatīvo līdzsvaru, kas noteikts pamataktā, izmantojot pilnvaras, kuras tai piešķirtas saskaņā ar LESD 290. pantu, un kas ir jautājums, kuru Komisija tomēr izvērtē, veicot ietekmes novērtējumu;

2.  nosoda Komisija ne tikai par to, ka tā nav izpildījusi savu pienākumu pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012, bet arī par to, ka tā neievēro savus institucionālos pienākumus, kuri noteikti Līgumos, konkrētāk, LESD 266. pantā;

3.  aicina Komisiju nekavējoties izpildīt savus pienākumus saskaņā ar LESD 266. pantu un nekavējoties pieņemt uz apdraudējumu pamatotus zinātniskos kritērijus tādu īpašību konstatēšanai, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus;

4.  pauž atbalstu tam, ka Komisija savām iniciatīvām izmanto ietekmes novērtējumus pareizajā regulatīvā procesa posmā, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas un likumdošanas procedūras, novērtējot politikas iespējas un to sekas pēc tam, kad ir atrisināti zinātniskie jautājumi;

5.  uzskata, ka šī rezolūcija ir oficiāls aicinājums Komisijai rīkoties saskaņā ar LESD 265. pantu;

6.  patur tiesības saskaņā ar LESD 265. pantu celt prasību Eiropas Savienības Tiesā, lai konstatētu LESD 266. panta pārkāpumu, ja Komisija nākamo divu mēnešu laikā neformulēs savu nostāju;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūcijas priekšlikumu nosūtīt Padomes priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētājam, kā arī darīt viņiem zināmu plenārsēdes balsojumu par šo priekšlikumu.

(1)

OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf

(3)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d51da24ab07e534c8a920ba78762970884.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=717530

Juridisks paziņojums - Privātuma politika