Πρόταση ψηφίσματος - B8-0739/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0739/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά

1.6.2016 - (2016/2731(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Françoise Grossetête εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Constanze Krehl, Flavio Zanonato εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cora van Nieuwenhuizen εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Michel Reimon εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
David Borrelli, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2016/2731(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0739/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0739/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0739/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά

(2016/2731(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 189 του τίτλου XIX της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ» (COM(2013)0108),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος – Ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη» (COM(2016)0178),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2010, σχετικά με ένα Σχέδιο Δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 512/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 912/2010 σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS[1],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[3],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11η Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[4],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/758 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ[5],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών[6]·

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και την υπουργική «δήλωση του Άμστερνταμ», της 14 Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της διασυνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος που εγκρίθηκε στις 19 Απριλίου 2016 από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (2015/2276(INI)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Αξιοποίηση των δυνατοτήτων για οικονομική μεγέθυνση στον διαστημικό τομέα[7],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τις εφαρμογές του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης στις μεταφορές – βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πολιτική της ΕΕ[9],

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου του 2016 σχετικά με τη διείσδυση στη διαστημική αγορά στην Ευρώπη[10],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα του διαστήματος είναι μείζονος σημασίας για την επιστημονική και τεχνική πρόοδο, τις καινοτομίες, την οικονομική μεγέθυνση, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική συνοχή, τη δημιουργία ειδικευμένων θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, και τη δημιουργία νέων ευκαιριών τόσο στην ανάντη όσο και στην κατάντη αγορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης, γεωσκόπησης και δορυφορικών επικοινωνιών θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση ευρέος φάσματος πολιτικών της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούσαν να επωφεληθούν σημαντικά από τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης και γεωσκόπησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υλοποίηση των διαστημικών εμβληματικών προγραμμάτων καταδεικνύει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένης και συνεκτικής διαστημικής πολιτικής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτόνομη πρόσβαση στο διάστημα έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα πληροφοριών εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού και δεδομένων γεωσκόπησης υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας, και ότι τα προγράμματα GNSS και Copernicus έχουν μια μοναδική καινοτόμο προσέγγιση στην εφαρμογή της τεχνολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα επενδύσει περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποδομή τους στην περίοδο μέχρι το 2020·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), που ενισχύει το σήμα του GPS, είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ το Galileo θα αρχίσει σύντομα να προσφέρει τις πρώτες υπηρεσίες του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Copernicus έχει τεθεί σε λειτουργία και οι βασικές υπηρεσίες του είναι ήδη στη διάθεση των χρηστών, ενώ τα δεδομένα είναι δωρεάν διαθέσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διαστημικής έρευνας έχουν έντονο αντίκτυπο σε άλλους τομείς πολιτικής όσον αφορά τις θετικές δευτερογενείς επιδράσεις και τη δημιουργία τεχνοβλαστών σε άλλους τομείς πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασύνδεση της υφιστάμενης υποδομής στους τομείς της αποθήκευσης δεδομένων, της δικτύωσης και της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της ικανότητας επεξεργασίας και αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων δορυφορικών δεδομένων και, συνεπώς, είναι σημαντική για την προώθηση μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής κατάντη βιομηχανίας γεωσκόπησης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις δύο προσεχείς δεκαετίες το ευρωπαϊκό GNSS αναμένεται να αποφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της τάξης των 60 έως 90 δισεκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών στην κατάντη αγορά υπηρεσιών μέχρι το 2030 εκτιμάται σε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, και πρέπει να προέλθει σε ποσοστό πάνω από 90% από το πρόγραμμα Copernicus·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υιοθέτηση κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών βάσει διαστημικών δεδομένων ήταν ως τώρα κατώτερη των προσδοκιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της αγοράς διαστημικών δεδομένων, χρειάζεται να ενθαρρυνθούν τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική ζήτηση, ενώ απαιτείται να πάψει ο κατακερματισμός της αγοράς και να εξαλειφθούν τα όποια τεχνικά, νομοθετικά και λοιπά εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανήγγειλε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016 την πρόθεσή της να υποβάλει «μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» και άρχισε δημόσια διαβούλευση τον Απρίλιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα θα συμβάλει στη στρατηγική αυτή·

Διαστημική στρατηγική και διείσδυση στην αγορά

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει μια διεξοδική, φιλόδοξη και μακρόπνοη στρατηγική, διασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την ηγετική θέση της Ευρώπης στις διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες στις παγκόσμιες αγορές, ώστε να εξασφαλιστούν η ανεξάρτητη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα και ίσοι όροι ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία·

2.  πιστεύει ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής πρέπει να είναι να υιοθετηθούν από την αγορά τα δεδομένα, οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του τομέα του διαστήματος, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια σαφή ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της χαρασσόμενης στρατηγικής·

4.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η μελλοντική ανάπτυξη των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ θα πρέπει να προσανατολίζεται στους χρήστες και να έχει ως γνώμονα τις δημόσιες, ιδιωτικές και επιστημονικές ανάγκες των χρηστών·

5.  επισημαίνει το ευρύ φάσμα των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην εφαρμογή της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως την Επιτροπή, τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS (GSA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ), τους παρόχους υπηρεσιών του Copernicus (Eumetsat, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, Frontex, Ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προγνώσεων, ΚΚΕρ, Mercator Ocean), τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία· τους ενθαρρύνει να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, ιδίως μεταξύ της ΕΕ και του ΕΟΔ· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει μείζονα ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για βελτίωση της πρόσβασης στα δεδομένα, διείσδυση στην αγορά, και ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη απλούστευσης του θεσμικού τοπίου για διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιοποίηση του προγράμματος από τους χρήστες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα· καλεί την Επιτροπή να καλύψει την ανάγκη αυτή στη στρατηγική της και να προτείνει σαφείς ορισμούς για τους ρόλους των διαφόρων παραγόντων·

7.  τονίζει τη σημασία της περιφερειακής διάστασης· υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην επιτυχία της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ· εμμένει στην ανάγκη συντονισμού των τοπικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών της Επιτροπής και των κρατών μελών·

Τεχνικά εμπόδια

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τα δύο διαστημικά εμβληματικά προγράμματα, το Galileo και το Copernicus· πιστεύει ότι θα πρέπει να θεωρούνται αλληλοσυμπληρούμενα προγράμματα, και να ενθαρρύνονται οι περαιτέρω συνέργειες· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και να εξασφαλίσει την ταχεία και πλήρη εκμετάλλευση των διαστημικών και επίγειων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται από τα δύο εμβληματικά προγράμματα· θεωρεί ότι η αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα· επισημαίνει εκ νέου τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού GNSS στην παγκόσμια αγορά, σε συνάρτηση με την επέκταση της κάλυψης της EGNOS στη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή·

9.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση των EGNOS/Galileo και Copernicus·

10.  θεωρεί ότι η διάδοση των δεδομένων του προγράμματος Copernicus είναι υπερβολικά κατακερματισμένη και ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ενιαία προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου η ευρωπαϊκή βιομηχανία να επωφεληθεί από αυτά· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βελτιωμένη πρόσβαση σε δεδομένα γεωσκόπησης του Copernicus αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ισχυρού κατάντη βιομηχανικού τομέα· τονίζει ιδίως την ανάγκη για ταχύτερη πρόσβαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων ΕΟ, όπως οι χρονοσειρές·

11.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα του Copernicus θα διατίθενται σε ανεξάρτητες πλατφόρμες ΤΠΕ που να επιτρέπουν την αποθήκευση, τη διαχείριση, την επεξεργασία και την εύκολη πρόσβαση σε μαζικά δεδομένα και θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση δεδομένων από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και τη διάθεσή τους στον χρήστη· πιστεύει ότι οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει:

•  να συγκεντρώνουν τη ζήτηση, συμβάλλοντας στην υπέρβαση του υφιστάμενου κατακερματισμού και στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς δεδομένων γεωσκόπησης χωρίς την ανάγκη για κανονιστικά μέτρα·

•  να εγγυώνται στους χρήστες ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση·

•  να διευκολύνουν τη βιομηχανία να παρέχει από τις πλατφόρμες όποιες υπηρεσίες κρίνει σκόπιμο·

•  να είναι συμπληρωματικές προς άλλες προσπάθειες κρατών μελών, του ΕΟΔ, της βιομηχανίας και του ανοικτού επιστημονικού νέφους·

 

12.  συνιστά, επίσης τη στενή συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και τον ΕΟΔ στη δημιουργία ενός κατάλληλα ενοποιημένου συστήματος υποδομών, με κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας των δεδομένων·

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι, χωρίς πλινθιοσύνολα και δέκτες με δυνατότητα επικοινωνίας μέσω Galileo η διείσδυση στην αγορά θα συναντήσει σοβαρά εμπόδια· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για το ποσό που διατίθεται από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού GNSS στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βασικά στοιχεία», το οποίο διαχειρίζεται ο GSA, για την υποστήριξη της ανάπτυξής τους· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης αν πρέπει να αυξηθεί το ποσό αυτό·

14.  καλεί τον GSA να συνεχίσει να συνεργάζεται με τους κατασκευαστές πλινθιοσυνόλων και δεκτών, προκειμένου να κατανοεί τις ανάγκες τους και να τους παρέχει τις απαιτούμενες τεχνικές πληροφορίες και προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα όσο το δυνατόν περισσότερου εξοπλισμού χρήστη με το Galileo· πιστεύει ότι οι ανάγκες της βιομηχανίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στην εξελικτική διαδικασία του προγράμματος, προκειμένου το σύστημα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η βιομηχανία να συμπεριλάβει το Galileo στις συστοιχίες αναφοράς των πολυσυστοιχιακών δεκτών·

15.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα Galileo θα έχει «ειδοποιά στοιχεία», δηλαδή ορισμένα πλεονεκτήματα που δεν παρέχονται από άλλες συστοιχίες GNSS, όπως η επαλήθευση ανοικτής υπηρεσίας και η πολύ υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία της εμπορικής υπηρεσίας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταστούν αυτά τα ειδοποιά στοιχεία διαθέσιμα το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προώθηση του Galileo ως συστοιχίας αναφοράς και να προαχθούν τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των απαιτούμενων τεχνικών προτύπων προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση διαστημικών δεδομένων και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να συγκροτήσει θεματικές ομάδες εργασίας με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για την καθιέρωση αυτών των προτύπων·

Εμπορικά εμπόδια

17.  θεωρεί ότι οι δραστηριότητες του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πιστοποιημένων ευρωπαϊκών οργανισμών, θα πρέπει να είναι προβλέψιμες προκειμένου να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις· πιστεύει στην αρχή ότι οι μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται και να προέρχονται κυρίως από εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο, για παράδειγμα συγκεκριμένοι κίνδυνοι για την ασφάλεια· θεωρεί ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση των κανονισμών του Copernicus και του Galileo θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην παροχή υπηρεσιών·

18.  καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με τα δεδομένα του Copernicus, να ορίσει σαφώς το συντομότερο δυνατόν τον ρόλο των βασικών δημόσιων υπηρεσιών (ποια προϊόντα παρέχουν με ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση, τις διαδικασίες για την προσθήκη νέων προϊόντων) και τι θα πρέπει να αφεθεί στον κατάντη τομέα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις ανάγκες για δεδομένα γεωσκόπησης πολύ υψηλής ευκρίνειας για εσωτερικούς επιχειρησιακούς σκοπούς της· πιστεύει ότι τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από ευρωπαϊκούς εμπορικούς παρόχους προκειμένου να τεθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία σε ισχυρή θέση που να της επιτρέπει να κάνει πωλήσεις στις εμπορικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο· καλεί την Επιτροπή να λάβει επίσης μέτρα για να διευκολύνει την προμήθεια υπηρεσιών διαστημικής βάσης από δημόσιες αρχές, μεταξύ άλλων με την ενθάρρυνση προ-εμπορικών συμβάσεων, ιδίως για τη στήριξη καινοτόμων ΜΜΕ·

19.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των τελικών χρηστών, και να ενθαρρυνθεί η χρήση διαστημικών δεδομένων στον δημόσιο τομέα και στην επιχειρηματική κοινότητα· πιστεύει ότι μια προσέγγιση με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη και την επίλυση προβλημάτων, που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες με την παροχή αντίστοιχων επιχειρησιακών δορυφορικών υπηρεσιών, μπορεί να είναι αποτελεσματική· συνιστά στην Επιτροπή να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, όπως το πρόγραμμα Space for Smarter Government (διαστημική τεχνολογία για καλύτερη διακυβέρνηση) του Ηνωμένου Βασιλείου· θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των αναγκών του δημοσίου τομέα και τη συμβολή στη δημιουργία ζήτησης εκ μέρους των χρηστών·

20.  εκτιμά τις διάφορες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή, τον GSA, τον ΕΟΔ, τους παρόχους υπηρεσιών Copernicus, τους εθνικούς οργανισμούς διαστήματος και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς· επισημαίνει ως επιτυχημένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών τις ετήσιες διασκέψεις για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, τις διασκέψεις με θέμα ευρωπαϊκές λύσεις για το διάστημα, τις ημερίδες διαστήματος, την Ευρωπαϊκή διαστημική έκθεση, τον διαγωνισμό ζωγραφικής Galileo, τον διαγωνισμό ευρωπαϊκής δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και τους Copernicus Masters·

21.  πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση και εμπορία του προγράμματος Copernicus·

22.  ενθαρρύνει την Αρχή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της προώθησης και εμπορίας των Galileo και EGNOS και της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των χρηστών και τις εξελίξεις στην αγορά δορυφορικής πλοήγησης·

23.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέξει το δίκτυο των περιφερειακών κέντρων Europe Direct των κρατών μελών στη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα οφέλη των διαστημικών δεδομένων από τα Copernicus και Galileo, και να υποστηρίξει επίσης τις δημόσιες αρχές στον προσδιορισμό των αναγκών τους·

Το διάστημα στις πολιτικές της ΕΕ

24.  συνιστά στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η υποδομή των ευρωπαϊκών διαστημικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών τους να χρησιμοποιούνται σε συναφείς πολιτικές και προγράμματα· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των διαστημικών πόρων της ΕΕ και των δραστηριοτήτων σε τομείς πολιτικής όπως η εσωτερική αγορά, η βιομηχανική βάση, η απασχόληση, η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η ενέργεια, το κλίμα, το περιβάλλον, η υγεία, η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η ψηφιακή ενιαία αγορά, η περιφερειακή πολιτική και ο χωροταξικός σχεδιασμός· θεωρεί ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη·

25.  ζητεί, συνεπώς, επιτακτικά, να προβεί η Επιτροπή σε «διαστημικό έλεγχο» όλων των υφιστάμενων και νέων πολιτικών πρωτοβουλιών, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστημικών πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο απαιτούνται αλλαγές προκειμένου να τονωθεί η χρήση δορυφορικών δεδομένων και υπηρεσιών (GNSS, γεωεπισκόπηση, τηλεπικοινωνίες) και να αποκομιστούν κοινωνικοοικονομικά και άλλα οφέλη, και να υποβάλλει σε «διαστημικό έλεγχο» κάθε νέο νομοθετικό μέτρο·

26.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες ένταξης του ευρωπαϊκού GNSS και του Copernicus στην πολιτική γειτονίας και την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης και στις διαπραγματεύσεις για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς·

27.  τονίζει ότι τα δεδομένα του ευρωπαϊκού GNSS έχουν καθοριστική σημασία για την αύξηση της ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευφυών συστημάτων διαχείρισης των μεταφορών και της κυκλοφορίας· επισημαίνει ότι οι κανονισμοί για το σύστημα eCall και τον ψηφιακό ταχογράφο θα συμβάλουν στην υιοθέτηση του Galileo και του EGNOS· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καλύψει περαιτέρω σχετικούς τομείς εφαρμογής με οφέλη για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών της ΕΕ, όπως η κλήση έκτακτης ανάγκης/αναγγελία θέσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει εν προκειμένω νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμβατότητα των πλινθιοσυνόλων του GNSS με εκείνα των Galileo/EGNOS, ιδίως στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας και των κρίσιμων υποδομών·

28.  τονίζει το γεγονός ότι διαστημικά δεδομένα και υπηρεσίες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο να μπορέσει η Ευρώπη να ηγηθεί σε μείζονες τεχνολογικές εξελίξεις όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων, οι έξυπνες πόλεις, τα μαζικά δεδομένα, και τα διασυνδεδεμένα/αυτόνομα οχήματα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη «δήλωση του Άμστερνταμ», στην οποία τονίζεται ο ρόλος των συστημάτων Galileo και EGNOS·

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πραγματογνωσία

29.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της ανάπτυξης κατάντη εφαρμογών και υπηρεσιών και της κατάντη αγοράς γενικότερα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, κατά την περίοδο του προσεχούς ΠΔΠ, αν είναι σκόπιμο να δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα·

30.  τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την υποστήριξη του κατάντη διαστημικού τομέα («Ορίζοντας 2020», ΕΔΕΤ, COSME, ΕΤΣΕ, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά κατά τρόπο συντονισμένο και εστιασμένο, μεταξύ άλλων και με τη διευκόλυνση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόσβασης· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να καθιερώσει καινοτόμους και ευέλικτους μηχανισμούς χρηματοδότησης να αντιμετωπίσει την ανεπάρκεια στη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απλούστευση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ευρωπαϊκές νεοφυείς, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου, ιδιαίτερα, να βοηθηθούν για να επιτύχουν κατά τις πρώτες φάσεις της εμπορευματοποίησης·

31.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη διεθνοποίηση των εταιρειών στον τομέα του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, μέσω της καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της κατάλληλης στήριξης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, όπως επίσης με ειδικές ενωσιακές ενέργειες για να καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα·

32.  συνιστά να υπάρξει ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της Ε&Α και της στήριξης των προγραμμάτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι οι δυνατότητες καινοτομίας που προφέρει το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα για τον τομέα του διαστήματος·· ζητεί να υπάρξει μια κατάλληλη στρατηγική για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας του «Ορίζοντας 2020» στην επιχειρηματική κοινότητα, και θεωρεί απαραίτητο να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικών εταιρειών στην ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών·

33.  είναι πεπεισμένο ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί, τα εκκολαπτήρια και οι συναφείς πρωτοβουλίες στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας υποστηρίζουν τη διείσδυση στην αγορά και προάγουν την ανάπτυξη συνεργιών του τομέα του διαστήματος με τις ΤΠΕ και άλλους οικονομικούς τομείς· επικροτεί τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών στον τομέα αυτό, καθώς και τα εκκολαπτήρια επιχειρηματικότητας του ΕΟΔ· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτές τις προσπάθειες στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του διαστήματος και την ανάπτυξη των μέσων σύνδεσής τους με την ευρύτερη οικονομία· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει να διορθωθεί η γεωγραφική ανισορροπία των εν λόγω δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υστερούν· υπογραμμίζει ότι απαιτείται να ενισχυθούν η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και η κοινοχρησία της υποδομής·

34.  θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την τόνωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση φοιτητών πολυτεχνικών σχολών, νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών στον τομέα του διαστήματος· πιστεύει ότι αυτό θα συμβάλει στη διατήρηση ηγετικής θέσης όσον αφορά την επιστημονική ικανότητα στον τομέα του διαστήματος και στην αποτροπή της μετανάστευσης επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε άλλα μέρη του κόσμου·

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.