ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 459kWORD 60k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно проследимостта, съответствието и нарушаването на конкуренцията при вноса на трапезни вина от Испания във Франция


Луи Алио, Едуар Феран, Филип Лоазо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно проследимостта, съответствието и нарушаването на конкуренцията при вноса на трапезни вина от Испания във Франция  
B8-0775/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че само през 2015 г. испанските производители на вино са изнесли във Франция 550 милиона литра трапезно вино, което ще рече 75% от общия внос във Франция, при нарастване от 60% през последните пет години;

Б.  като има предвид, че испанското наливно вино се продава на цена от 35 цента за литър, което ще рече на половината от цената на виното, което се произвежда във Франция;

В.  като има предвид, че разликата в цените се дължи най-вече на масов социален дъмпинг - иначе казано на използването на незаконно пребиваващи чуждестранни работници, които могат да бъдат експлоатирани безпощадно;

Г.  като има предвид, че испанското вино се предлага често в опаковки, на които фигурира надписът „Произведено във Франция“;

1.  приканва Комисията да започне разследване на тези нелоялни практики, които нанасят сериозни вреди на френските производители, да предостави икономическа подкрепа на последните и да приложи всички мерки, които биха били полезни за защита на потребителите срещу тези измамни търговски практики, както това е предвидено в членове 114 и 169 от ДФЕС.

Правна информация - Политика за поверителност