ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 429kWORD 62k
30.5.2016
PE596.941v01-00
 
B8-0775/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τη συμμόρφωση και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού από τις εισαγωγές επιτραπέζιων οίνων από την Ισπανία στη Γαλλία


Louis Aliot, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τη συμμόρφωση και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού από τις εισαγωγές επιτραπέζιων οίνων από την Ισπανία στη Γαλλία  
B8-0775/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνον κατά το έτος 2015, οι Ισπανοί παραγωγοί οίνου εξήγαγαν στη Γαλλία 550 εκατομμύρια λίτρα επιτραπέζιου οίνου, όγκος που αντιπροσωπεύει το 75 % των συνολικών εισαγωγών της Γαλλίας, και μια αύξηση 60 % κατά τα τελευταία πέντε έτη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισπανικός οίνος χύμα πωλείται 35 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή το ήμισυ της τιμής του επιτραπέζιου οίνου που παράγεται στη Γαλλία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά τιμής απορρέει κυρίως από το έντονο κοινωνικό ντάμπιγκ, δηλαδή τη χρήση παράνομων αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι είναι, ως εκ τούτου, αντικείμενο ιδιαίτερα έντονης εκμετάλλευσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισπανικός οίνος συχνά παρουσιάζεται σε συσκευασίες που φέρουν την ένδειξη «προϊόν που παράγεται στη Γαλλία»·

1.  καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τις αθέμιτες αυτές πρακτικές, οι οποίες προξενούν σοβαρή ζημία στους Γάλλους παραγωγούς, να τους στηρίξει οικονομικά καθώς και να θέσει άμεσα σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές από αυτές τις δόλιες εμπορικές πρακτικές, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 114 και 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου