RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 58k
6.6.2016
PE596.947v01-00
 
B8-0781/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


loomade heaolu kohta


Edouard Ferrand

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek loomade heaolu kohta  
B8-0781/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et üks loomakaitseorganisatsioon levitas hiljuti videoid loomadele teatavates Prantsusmaa tapamajades osaks saava vägivalla kohta, millega rikutakse kõiki asjaomaseid seadusi;

B.  arvestades, et lisaks teatavate tapamajatöötajate vastuvõetamatutele meetoditele rakendatakse loomade peal ka iganenud usukombeid, minnes seejuures täiel määral vastuollu eeskirjadega, mis käsitlevad loomade heaolu ja mis on Euroopa ühiskonnas juba pikka aega tunnustatud ning Euroopa lepingutesse ja liikmesriikide erinevatesse õigusaktidesse kodifitseeritud põhimõte;

1.  kutsub komisjoni üles algatama Euroopa tasandil uurimise tapamajade sobimatute töötavade suhtes ning võtma kasutusele loomade heaolu märgisesüsteemi;

2.  kutsub Euroopa Komisjoni üles jälgima kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 13 ning õigusnormide hierarhiaga, et liikmesriikide õigus- või haldusnormid ja tavad, iseäranis mis puudutavad usuriitusi, ei võimaldaks vastuvõetamatuid erandeid loomade heaolu ülimuslikust põhimõttest.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika