REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 381kWORD 60k
6.6.2016
PE596.947v01-00
 
B8-0781/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par dzīvnieku labturību


Edouard Ferrand

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dzīvnieku labturību  
B8-0781/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā nesen kāda dzīvnieku aizsardzības biedrība izplatīja videomateriālus par vardarbību pret dzīvniekiem dažās Francijas kautuvēs, kur tika pārkāpti tiesību akti šajā jomā;

B.  tā kā papildus dažu kautuvju darbinieku nepieņemamām metodēm dzīvnieki cieš arī no arhaiskām reliģiskām praksēm, kurās pilnībā tiek pārkāpti noteikumi attiecībā uz dzīvnieku labturību, kas ir sen iedibināts princips Eiropas sabiedrībā un kodificēts ES līgumos un dažādos dalībvalstu tiesību aktos,

1.  aicina Komisiju sākt Eiropas mēroga izmeklēšanu par sliktu kaušanas praksi un izveidot dzīvnieku labturības marķēšanas sistēmu;

2.  mudina Eiropas Komisiju, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 13. pantu un ievērojot tiesību normu hierarhiju, raudzīties, lai dalībvalstu normatīvie vai administratīvie akti un paražas, jo īpaši attiecībā uz reliģiskiem rituāliem, nepieļautu nepieņemamus izņēmumus attiecībā uz pārāko dzīvnieku labturības principu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika