ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 59k
6.6.2016
PE596.947v01-00
 
B8-0781/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het dierenwelzijn


Edouard Ferrand

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het dierenwelzijn  
B8-0781/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat een vereniging voor de verdediging van dieren onlangs video's heeft verspreid over het geweld dat dieren wordt aangedaan in een aantal Franse slachthuizen waarmee alle wetten ter zake worden geschonden;

B.  overwegende dat, naast onaanvaardbare methoden van bepaalde slachters, dieren ook het slachtoffer zijn van archaïsche religieuze praktijken die geheel voorbijgaan aan de regels inzake het dierenwelzijn, een beginsel dat in de Europese samenleving reeds lang wordt gerespecteerd en dat in de Europese verdragen en de diverse wetten van de lidstaten is vastgelegd;

1.  verzoekt de Commissie op Europees niveau een onderzoek naar de slechte slachtpraktijken in te stellen en een systeem van etikettering voor het dierenwelzijn in te voeren;

2.  spoort de Europese Commissie ertoe aan, uit hoofde van artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en onder naleving van de hiërarchie van rechtsregels, erop toe te zien dat "de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten" niet de deur openzetten voor onaanvaardbare uitzonderingen op het leidende beginsel van het dierenwelzijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid