ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 61k
8.6.2016
PE596.953v01-00
 
B8-0787/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών χρηματοπιστωτικού ανοίγματος και λιτότητας που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών χρηματοπιστωτικού ανοίγματος και λιτότητας που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
B8-0787/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη δεκαετία του '80, υπάρχει μια γενικευμένη τάση υιοθέτησης νεοφιλελεύθερων πολιτικών οι οποίες έχουν επιφέρει αύξηση του ανταγωνισμού και μείωση του ρόλου του κράτους, όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αύξηση του ανταγωνισμού – αποτέλεσμα των απορρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων που εφαρμόστηκαν κατά κύματα – υποτίθεται ότι θα τόνωνε την ανάπτυξη, καθώς η απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων θα μείωνε τους κινδύνους και θα οδηγούσε στην παραγωγικότερη χρήση των αποταμιεύσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις οικονομολόγοι του ΔΝΤ αποδεικνύουν ότι το χρηματοπιστωτικό άνοιγμα και κυρίως οι τραπεζικές και οι κερδοσκοπικές ροές δεν τροφοδοτούν απλώς τις «φούσκες» και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις αλλά έχουν και αρνητικές επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, γεγονός που καθιστά αβέβαια τα πλεονεκτήματά τους αλλά βέβαιο το κόστος τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά όργανα παραβλέπουν αυτές τις πρόσφατες οικονομικές μελέτες και εξακολουθούν να προωθούν πέρα από κάθε όριο πολιτικές λιτότητας και ορντολιμπεραλιστικές πολιτικές·

1.  ζητεί από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο να υιοθετήσουν μια πολιτική περισσότερο αντικυκλική, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την κοινωνική κατάσταση των χωρών που έχουν υποστεί τον όλεθρο του ενιαίου νομίσματος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου