Resolutsiooni ettepanek - B8-0801/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0801/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK tapatalgute kohta Kongo idaosas

  17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0801/2016

  Menetlus : 2016/2770(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0801/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0801/2016
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0801/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon tapatalgute kohta Kongo idaosas

  ((2016/2770(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta, eelkõige 10. märtsi 2016. aasta resolutsiooni[1],

  –  võttes arvesse nõukogu 23. mai 2016. aasta järeldusi Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta,

  –  võttes arvesse demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartat,

  –  võttes arvesse Cotonou lepingut,

  –  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 22. juuni 2016. aasta avaldust tapatalgute kohta Kongo idaosas,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et ajavahemikus alates 2014. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta maini on vägivald Kongo idaosas nõudnud 1116 inimelu ning samal ajal on röövitud 1470 inimest ja 34 297 perekonda on sunniviisiliselt ümber asustatud või kodust välja aetud;

  B.  arvestades, et materiaalne kahju hõlmab 13 mahapõletatud tervisekeskust, 27 hävitatud kooli – mis on sunniviisiliselt maha jäetud või mida asustavad ümberasustatud inimesed või mida okupeerivad sõjalised või relvastatud rühmitused – ja mitmeid külasid, mida okupeerivad relvarühmitused;

  C.  arvestades, et lisaks Kongo idaosas tegutsevatele relvastatud rühmitustele peetakse Uganda Demokraatlike Liitjõudude (ADF) liikumist tihti vastutavaks mitmete tapatalgute eest, mis on alates 2014. aastast selles piirkonnas toime pandud;

  D.  arvestades, et 2013. aastal korraldasid Kongo sõjavägi ja ÜRO rahuvalvajad esimese suurrünnaku ADFi vastu, kuid 2015. aastal võtsid nad kasutusele palju vähem ründava hoiaku;

  E.  arvestades, et Kongo uurimisrühma hiljutises aruandes on öeldud, et Kongo DV sõjaväe sõdurid osalevad alates 2014. aastast riigi kirdeosas tsiviilisikute tapatalgutes, kuigi mainiti, et sõjaväelise juhtkonna osaluse ulatus on ebaselge;

  F.  arvestades, et selle aruande autor Jason Stearns, kes saadeti 2016. aasta aprillis Kongo DVst välja, väitis, et „ADF ei ole islamistlik välisorganisatsioon, vaid kohalikku ühiskonda sügavalt juurdunud rühmitus, millel on sidemed kohalike poliitika- ja majandustegelastega ning mis on hästi integreeritud olemasolevatesse salakaubanduse, eelkõige puidu ebaseadusliku väljavedamise võrgustikesse“;

  G.  arvestades, et tapatalgud Kongo idaosas on tingitud poliitika, etniliste gruppide ja ressursside ekspluateerimise omavahelisest seotusest;

  H.  arvestades poliitilist pinget Kongo DVs, kus president Kabila, kes on võimul alates 2001. aastast, peab põhiseaduse järgi enne aasta lõppu tagasi astuma, kuid teda süüdistatakse võimu hoidmiseks 2016. aasta novembris toimuvate presidendivalimiste edasilükkamises;

  I.  arvestades, et Kongo valitsus surub teisitimõtlemist maha opositsiooni liikmete (näiteks Moïse Katumbi) vahistamiste ja ähvardamistega;

  J.  arvestades, et Kongo opositsioon võttis 9. juunil 2016. aastal Genvalis, Belgias toimunud kohtumisel vastu ühisdeklaratsiooni, millega keeldutakse pikendamast president Kabila ametiaega;

  1.  mõistab hukka jätkuva inimeste tapmise Kongo idaosas ja nõuab, et Kongo DV valitsus tagaks kõigi oma elanike ohutuse ja hoiaks ära regulaarsõjaväelaste osalemise kohalike loodusvaradega kauplemises ja nende ekspluateerimises;

  2.  nõuab rahvusvahelist uurimist, mis aitaks tuvastada Kongo idaosa elanikkonna vastu toime pandud tapatalgute, inimsusevastaste kuritegude ja inimõiguste rikkumiste toimepanijaid, kaasosalisi ja õhutajaid;

  3.  kutsub üles taasalustama FARDCi (Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõud) ja MONUSCO (ÜRO stabiliseerimismissioon Kongo DVs) ühisoperatsioone, et neutraliseerida relvastatud rühmitused Kongo idaosas;

  4.  kordab Kongo DV ametivõimudele tehtud üleskutset võtta selge kohustus järgida põhiseadust ja tagada valimiste õigeaegne toimumine enne 2016. aasta lõppu täielikus kooskõlas demokraatia, valimiste ja valitsemise Aafrika hartaga, ning tagada õhkkond, mis soodustab läbipaistvaid, usaldusväärseid ja kaasavaid valimisi;

  5.  kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti üles intensiivistama dialoogi Kongo DV ametivõimudega Cotonou lepingu artikli 8 raames, et peatada tapatalgud Kongo idaosas ja saada lõplikud selgitused valimisprotsessi kohta;

  6.  nõuab, et EL kaaluks sihipäraste sanktsioonide kehtestamist Kongo idaosa tapatalgute eest vastutavate isikute ning rahumeelsete aktivistide ja poliitilise opositsiooni vägivaldse mahasurumise toimepanijate vastu Kongo DVs, sh reisikeelu kehtestamist ja vara külmutamist, et hoida ära vägivalla jätkumine;

  7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Aafrika Liidule, Kongo DV presidendile, peaministrile ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO Inimõiguste Nõukogule ning AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele.