Menettely : 2016/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0801/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0801/2016

Keskustelut :

CRE 22/06/2016 - 16

Äänestykset :

PV 23/06/2016 - 8.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0290

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 163kWORD 64k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0801/2016
17.6.2016
PE585.231v01-00
 
B8-0801/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma joukkomurhista Kongon itäosissa (2016/2770(RSP))  
B8-0801/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kongon demokraattisesta tasavallasta ja erityisesti 10. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman(1),

–  ottaa huomioon 23. toukokuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Kongon demokraattisesta tasavallasta,

–  ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hyvää hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–  ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 22. kesäkuuta 2016 antaman julkilausuman joukkomurhista Kongon itäosissa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Kongon itäosien väkivaltaisuuksissa on tähän mennessä menehtynyt 1 116 henkilöä lokakuun 2014 ja toukokuun 2016 välisenä aikana, 1 470 ihmistä on siepattu ja 34 297 perhettä on joutunut siirtymään kotiseudultaan tai on hajallaan;

B.  ottaa huomioon, että aineellisista vahingoista voidaan mainita esimerkiksi 13 poltettua terveyskeskusta, 27 hävitettyä tai pakon edessä luovutettua koulua, joissa nyt majailee asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita henkilöitä tai sotilaallisia tai aseellisia ryhmiä, ja lukuisia aseistettujen puolisotilaallisten joukkojen valtaamia kyliä;

C.  toteaa, että Kongon itäosassa toimivista aseellisista ryhmistä voidaan mainita esimerkiksi Ugandan Liittoutuneet demokraattiset voimat (ADF), joita on usein syytetty alueella vuodesta 2014 lähtien tehdyistä joukkomurhista;

D.  ottaa huomioon, että Kongon armeija ja YK:n rauhanturvaajat käynnistivät vuonna 2013 ensimmäisen suuren operaation ADF:ää vastaan mutta vuonna 2015 ne hiljensivät hyökkäyksiään;

E.  ottaa huomioon, että tuoreessa raportissa kongolainen tutkimusryhmä totesi, että Kongon demokraattisen tasavallan armeijan sotilaat olivat osallistuneet siviilien joukkomurhiin maan koillisosissa vuodesta 2014 lähtien, mutta totesi olevan epäselvää, missä määrin armeijan johtohenkilöt olivat niissä osallisina;

F.  ottaa huomioon, että kyseisen raportin laatija Jason Stearns, joka karkotettiin Kongon demokraattisesta tasavallasta huhtikuussa 2016, totesi, että ADF ei ole ulkomainen islamistinen järjestö vaan kyse on paikalliseen yhteiskuntaan syvään juurtuneista puolisotilaallisista joukoista, joilla on yhteyksiä paikallisiin poliitikkoihin ja talouden toimijoihin ja joka on tiiviisti mukana salakuljetusta harjoittavissa verkostoissa ja erityisesti puutavaran salakuljetuksessa;

G.  toteaa, että Kongon itäosien joukkomurhiin ovat vaikuttaneet politiikka, etnisiin ryhmiin kuuluminen ja luonnonvarojen hyväksikäyttö, jotka ovat kytköksissä toisiinsa;

H.  ottaa huomioon, että poliittinen ilmapiiri on kireä Kongon demokraattisessa tasavallassa, sillä presidentti Kabilan, joka on ollut vallassa vuodesta 2001, on perustuslain mukaan luovuttava vallasta ennen vuoden loppua, mutta häntä syytetään marraskuuksi 2016 kaavailtujen presidentinvaalien viivyttämisestä voidakseen pysyä vallassa;

I.  panee merkille, että Kongon hallitus tukahduttaa toisinajattelijoita pidättämällä ja pelottelemalla toisinajattelijoita, joista voidaan mainita Moïse Katumbi;

J.  ottaa huomioon, että Kongon oppositio hyväksyi Genvalissa, Belgiassa 9. kesäkuuta 2016 pidetyssä kokouksessa yhteisen julistuksen, jossa vastustettiin presidentti Kabilan virkakauden jatkamista;

1.  tuomitsee ihmisten surmaamisen Kongon itäosissa ja kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta varmistamaan kaikkien asukkaiden turvallisuuden ja estämään rivisotilaita osallistumasta paikallisten luonnonvarojen kauppaan ja hyväksikäyttöön;

2.  vaatii kansainvälistä tutkimusta, joka voi auttaa tunnistamaan Kongon itäosien ihmisiin kohdistuneiden joukkomurhien, rikosten ihmisyyttä vastaan ja ihmisoikeusrikkomusten tekijät, niihin osalliset ja niihin yllyttäneet;

3.  kehottaa käynnistämään uudelleen FARDC:n (Kongon demokraattisen tasavallan asevoimat) ja MONUSCOn (YK:n vakauttamisoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa) yhteiset operaatiot Kongon itäosien aseistettujen ryhmien neutraloimiseksi;

4.  kehottaa jälleen Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisia nimenomaisesti sitoutumaan perustuslain noudattamiseen ja sen varmistamiseen, että vaalit järjestetään ajallaan vuoden 2016 loppuun mennessä noudattaen kaikilta osin demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevaa Afrikan peruskirjaa, sekä takaamaan sellaiset olot, että voidaan järjestää avoimet, uskottavat ja osallistavat vaalit;

5.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tehostamaan vuoropuhelua Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa Cotonoun sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta joukkomurhat Kongon itäosissa saadaan loppumaan ja saadaan lopullinen selvyys vaaliprosessiin;

6.  kehottaa EU:ta harkitsemaan kohdennettujen seuraamusten määräämistä, matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen mukaan lukien, Kongon itäosien joukkomurhiin sekä väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin rauhanomaisia aktivisteja ja poliittista oppositiota vastaan Kongon demokraattisessa tasavallassa syyllistyneille, jotta voidaan estää väkivallan jatkuminen;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Kongon demokraattisen tasavallan presidentille, pääministerille ja parlamentille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0085.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö