Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0801/2016Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0801/2016

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

  17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0801/2016

  Procedūra : 2016/2770(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0801/2016
  Pateikti tekstai :
  B8-0801/2016
  Priimti tekstai :

  B8-0801/2016

  Europos Parlamento rezoliucija dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje

  (2016/2770(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos, ypač į 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją[1],

  –  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. gegužės 23 d. išvadas dėl Kongo Demokratinės Respublikos,

  –  atsižvelgdamas į Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartiją,

  –  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 22 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl žudynių rytinėje Kongo dalyje,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi 2014 m. spalio mėn. – 2016 m. gegužės mėn. Kongo rytinėje dalyje dėl smurto žuvo 1 116 žmonių, o 1 470 žmonių pagrobti ir jėga perkelta ar išskirstyta 34 297 šeimos;

  B.  kadangi į materialinę žalą įskaičiuojama 13 sudegintų sveikatos centrų, 27 sugriautos mokyklos, kurias buvo priversta apleisti arba kurias užėmė perkelti asmenys ar karinės grupuotės, taip pat keli ginkluotųjų pajėgų užimti kaimai;

  C.  kadangi viena iš Kongo rytinėje dalyje veikiančių ginkluotųjų grupuočių – judėjimas „Suvienytosios demokratinės pajėgos“ (ADF), dažnai kaltinamas nuo 2014 m. šioje srityje vykdomomis žudynėmis;

  D.  kadangi 2013 m. Kongo armija ir JT taikdariai pradėjo pirmą didelę operaciją prieš ADF, tačiau 2015 m. jų vaidmuo buvo daug mažiau agresyvus;

  E.  kadangi naujausioje Kongo tyrimų grupės ataskaitoje teigiama, kad Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) armijos kariai nuo 2014 m. šalies rytuose dalyvauja civilių žudynėse, nors ataskaitoje taip pat teigiama, jog neaišku, kokiu mastu į tai yra įsitraukusi kariuomenės vadovybė;

  F.  kadangi šios ataskaitos autorius Jason Stearns, kuris 2016 m. balandžio mėn. buvo ištremtas iš KDR, teigė, kad ADF nėra islamistų organizacija, bet į vietos visuomenę giliai įsišaknijusi karinė grupuotė, kuri turi ryšių su vietos politikais ir verslininkais ir yra įsitvirtinusi esamuose kontrabandos, ypač medienos, tinkluose;

  G.  kadangi žudynės Kongo rytinėje dalyje yra politikų, įvairios etninės kilmės asmenų ir išteklių eksploatavimo sąsajų rezultatas;

  H.  kadangi Kongo Demokratinėje Respublikoje vyrauja didelė politinė įtampa ir nuo 2001 m. šalį valdančio prezidento J. Kabilos pagal Konstituciją reikalaujama palikti šį postą iki metų pabaigos, tačiau jis kaltinamas prezidento rinkimų, kurie turėtų vykti 2016 m. lapkričio mėn. vilkinimu siekiant išsilaikyti valdžioje;

  I.  kadangi Kongo vyriausybė bando užgniaužti priešingą nuomonę suiminėdama ir baugindama oponentus, kaip antai Moïse Katumbi;

  J.  kadangi Kongo opozicija 2016 m. birželio 9 d. susitikime Genvalyje (Belgijoje) priėmė bendrą deklaraciją, kurioje nepritaria tam, kad būtų pratęsta prezidento J. Kabilos kadencija;

  1.  smerkia Kongo rytinėje dalyje vykstančias žudynes ir ragina KDR vyriausybę užtikrinti visų šalies gyventojų saugumą ir neleisti reguliariesiems kariams dalyvauti vykdant vietinių gamtos išteklių prekybą ir eksploatavimą;

  2.  prašo atlikti tarptautinį tyrimą, kuris gali padėti nustatyti žudynių, nusikaltimų žmoniškumui ir žmogaus teisių pažeidimų, nuo kurių kenčia gyventojai Kongo rytinėje dalyje, vykdytojus, bendrininkus ir kurstytojus;

  3.  ragina atnaujinti Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotųjų pajėgų (FARDC) ir Jungtinių Tautų Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) bendras operacijas, kuriomis siekiama Kongo rytinėje dalyje neutralizuoti ginkluotąsias pajėgas;

  4.  ragina KDR valdžios institucijas aiškiai įsipareigoti laikytis konstitucijos ir užtikrinti, kad būtų laiku surengti rinkimai – iki 2016 m. pabaigos, visapusiškai vadovaujantis Afrikos demokratijos, rinkimų ir valdymo chartija, ir užtikrinti skaidriems, patikimiems ir įtraukiems rinkimams palankią aplinką;

  5.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai intensyviau palaikyti dialogą su KDR valdžios institucijomis pagal Kotonu susitarimo 8 straipsnį siekiant nutraukti žudynes Kongo rytinėje dalyje ir galutinai išsiaiškinti klausimus dėl rinkimų proceso;

  6.  ragina ES apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas, įskaitant draudimą keliauti ir turto įšaldymą asmenims, atsakingiems už žudynes rytinėje Kongo dalyje ir vykdžiusiems smurtinius susidorojimus su taikiais aktyvistais ir politine opozicija KDR, kad būtų užkirstas kelias tolesniam smurtui;

  7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, KDR prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.