Rezolūcijas priekšlikums - B8-0801/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-0801/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā

17.6.2016 - (2016/2770(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0801/2016

Procedūra : 2016/2770(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0801/2016
Iesniegtie teksti :
B8-0801/2016
Pieņemtie teksti :

B8-0801/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā

(2016/2770(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Kongo Demokrātisko Republiku, jo īpaši 2016. gada 10. marta rezolūciju[1],

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 23. maija secinājumus par Kongo Demokrātisko Republiku,

–  ņemot vērā Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu,

–  ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2016. gada 22. jūnija paziņojumu par masu slepkavībām Kongo austrumu daļā,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Kongo austrumu daļā notiekošās vardarbības dēļ laikposmā no 2014. gada oktobra līdz 2016. gada maijam līdz šim dzīvību ir zaudējuši 1116 cilvēki, savukārt 1470 cilvēku ir nolaupīti un 34 297 ģimeņu piespiedu kārtā pārvietotas vai izjauktas;

B.  tā kā materiālie zaudējumi ir 13 nodedzināti veselības centri, 27 iznīcinātas, piespiedu kārtā pamestas vai pārvietoto personu vai karavīru vai bruņoto grupējumu aizņemtas skolas, kā arī vairāki bruņoto kaujinieku okupēti ciemati;

C.  tā kā starp bruņotajiem grupējumiem, kas darbojas Kongo austrumu daļā, bieži tiek vainota Ugandas Apvienoto demokrātisko spēku (ADF) kustība, ka tā ir atbildīga par virkni slepkavību, kuras notikušas šajā teritorijā kopš 2014. gada;

D.  tā kā 2013. gadā Kongo armija un ANO miera uzturētāji sāka pirmo lielo operāciju pret ADF, taču 2015. gadā to aktivitātes bija daudz nemanāmākas;

E.  tā kā Kongo pētniecības grupas nesen sagatavotā ziņojumā ir teikts, ka KDR armijas karavīri kopš 2014. gada ir piedalījušies civiliedzīvotāju slepkavībās valsts ziemeļaustrumos, kaut arī ziņojumā norādīts, ka nav skaidrs, kādā mērā tas ir bijis saistīts ar militāro hierarhiju;

F.  tā kā šā ziņojuma autors Jason Stearns, kurš tika izraidīts no KDR 2016. gada aprīlī, norādīja, ka „ADF nav ārvalstu islāmistu organizācija, bet vietējā sabiedrībā dziļi iesakņojies paramilitārs grupējums, kas saistīts ar vietējām politiskām un ekonomiskām aprindām un ir labi iekļāvies esošajos, jo īpaši koksnes, kontrabandas tīklos;

G.  tā kā Kongo austrumu daļā notiekošās masveida slepkavības ir rezultāts politisko, etnisko un resursu izmantošanas interešu saiknēm;

H.  tā kā politiskā spriedze ir augsta Kongo Demokrātiskajā Republikā, kurā prezidentam J. Kabila, kas ir pie varas kopš 2001. gada, saskaņā ar konstitūciju ir jāatkāpjas vēl pirms šā gada beigām, taču viņš tiek apsūdzēts par 2016. gada novembrī paredzēto prezidenta vēlēšanu atlikšanu, lai saglabātu varu;

I.  tā kā Kongo valdība bargi apspiež citādi domājošos, arestējot un iebiedējot oponentus, piemēram, Moïse Katumbi;

J.  tā kā Kongo opozīcija sanāksmē 2016. gada 9. jūnijā Žanvalā (Beļģijā) pieņēma kopēju deklarāciju, noraidot prezidenta J. Kabila pilnvaru laika pagarināšanu,

1.  nosoda cilvēku nogalināšanu Kongo austrumu daļā un mudina KDR valdību garantēt drošību visiem tās iedzīvotājiem un novērst regulārās armijas karavīru piedalīšanos vietējo dabas resursu tirdzniecībā un izmantošanā;

2.  prasa veikt starptautisku izmeklēšanu, kas var palīdzēt noteikt īstenotājus, līdzdalībniekus un kūdītājus masveida slepkavībām, noziegumiem pret cilvēci un cilvēktiesību pārkāpumiem, no kuriem cieš iedzīvotāji Kongo austrumu daļā;

3.  prasa atsākt FARDC (Kongo Demokrātiskās Republikas bruņoto spēku) un MONUSCO (ANO Stabilizācijas misijas Kongo Demokrātiskajā Republikā) kopīgās operācijas, lai neitralizētu bruņotos grupējumus Kongo austrumu daļā;

4.  atkārtoti aicina KDR iestādes skaidri apņemties ievērot konstitūciju un nodrošināt vēlēšanu savlaicīgu rīkošanu līdz 2016. gada beigām, pilnībā ievērojot Āfrikas Demokrātijas, vēlēšanu un pārvaldības hartu, un garantēt pārredzamas, ticamas un iekļaujošas vēlēšanas veicinošu vidi;

5.  aicina PV/AP aktivizēt dialogu ar KDR iestādēm saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu, lai apturētu šo masu slepkavības Kongo austrumu daļā un iegūtu galīgu skaidrību par vēlēšanu procesu;

6.  prasa Eiropas Savienībai apsvērt mērķtiecīgu sankciju — tostarp ceļošanas aizlieguma un aktīvu iesaldēšanas — piemērošanu personām, kas atbildīgas par slepkavībām Kongo austrumu daļā un vardarbīgām represijām pret mierīgiem aktīvistiem un politisko opozīciju Kongo Demokrātiskajā Republikā, lai tādējādi palīdzētu novērst turpmāku vardarbību;

7.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Āfrikas Savienībai, KDR prezidentam, premjerministram un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ANO Cilvēktiesību padomei, kā arī ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai.